<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 7/52
รวม 10356 รายการ 33407 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 7  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
9156 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 53/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 51 [11 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 11 ก.พ.2548
9155 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 53/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 27 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [2 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 13 มี.ค.2549
9154 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 53/2550 แต่งตั้งวิทยากรในหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสืบสวน) รุ่นที่ 3 [3 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 19 มี.ค.2550
9153 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 53/2552 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม2552 [8 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 25 ก.พ.2552
9152 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 53/2553 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2553 [10 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 25 ก.พ.2553
9151 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 53/2554 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับกระสุน [1 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 14 มี.ค.2554
9150 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 53/2555 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 27 ก.พ.2555
9149 - บช.ศ. 53/2556 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ [1 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 22 ก.พ.2556
9148 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 53/2557 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ [1 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 24 ก.พ.2557
9147 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 53/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทดสอบสมรรถภาพทางกาย [2 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 19 ก.พ.2557
9146 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 54/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 648 ครั้ง] 08 ก.พ.2534
9145 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 54/2535 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร กับกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 555 ครั้ง] 06 ก.พ.2535
9144 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 54/2536 แต่งตั้งวิทยากรประจำโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 22 ก.พ.2536
9143 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 54/2537 เพิ่มทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 07 ก.พ.2537
9142 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 54/2538 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรวิทยากรงานสอบสวน รุ่นที่ 1 และ 2 [5 แผ่น อ่าน 548 ครั้ง] 09 ก.พ.2538
9141 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 54/2539 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักการนสืบสวน เพื่อพัฒนาข้ารชการชั้นประทวนและพลเตรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 30 ม.ค.2539
9140 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 54/2540 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [55 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 31 ม.ค.2540
9139 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 54/2541 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [19 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
9138 ไปราชการ บก.อก. 54/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 484 ครั้ง] 19 ม.ค.2542
9137 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 54/2543 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 31 ม.ค.2543
9136 ไปราชการ บก.อก. 54/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 25 ม.ค.2544
9135 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 54/2545 ตั้งกองอำนายการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 29 ม.ค.2545
9134 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 54/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [9 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
9133 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 54/2547 แต่งตั้งวิทยากรหลักสูตรเสริมประสิทธิภาพกำลังพล ประจำปี 2547 [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 28 ม.ค.2547
9132 ไปราชการ บก.อก. 54/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 11 ก.พ.2548
9131 ไปราชการ ฝรก. 54/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 13 มี.ค.2549
9130 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 54/2550 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู - อาจารย์ในหน่วยฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 19 มี.ค.2550
9129 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 54/2551 แต่งตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2551 [2 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 25 ก.พ.2551
9128 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 54/2552 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 25 ก.พ.2552
9127 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 54/2554 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 14 มี.ค.2554
9126 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 54/2555 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 110 [8 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 29 ก.พ.2555
9125 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 54/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ เจ้าหน้าที่และวิทยากรดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษาะภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [2 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 22 ก.พ.2556
9124 - ฝรก. 54/2557 เปลี่ยนประธานกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงยิม พร้อมอุปกรณ์จำลองสถานการณ์การฝึก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [1 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 19 ก.พ.2557
9123 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 54/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสารปัญหาข้อสอบ [2 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 24 ก.พ.2557
9122 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 54/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร [1 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 30 เม.ย.2559
9121 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 55/2534 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจรักษาการในตำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 595 ครั้ง] 11 ก.พ.2534
9120 ไปราชการ บก.อก. 55/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 07 ก.พ.2535
9119 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 55/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 08 ก.พ.2537
9118 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 55/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 33 [8 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 09 ก.พ.2538
9117 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 55/2539 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักการนสืบสวน เพื่อพัฒนาข้ารชการชั้นประทวนและพลเตรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 30 ม.ค.2539
9116 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 55/2540 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [79 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 31 ม.ค.2540
9115 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 55/2541 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [21 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
9114 ไปราชการ บก.อก. 55/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 19 ม.ค.2542
9113 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 55/2543 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 31 ม.ค.2543
9112 ไปราชการ บก.อก. 55/2544 ให้ข้าราชการตำรวจกลับเข้ารับราชการ [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 26 ม.ค.2544
9111 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 55/2545 ตั้งกองอำนายการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 29 ม.ค.2545
9110 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 55/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [36 แผ่น อ่าน 589 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
9109 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 55/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 11 ก.พ.2548
9108 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 55/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืนเล็กกล [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 14 มี.ค.2549
9107 ไปราชการ บช.ศ. 55/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 19 มี.ค.2550
9106 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 55/2552 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 25 ก.พ.2552
9105 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 55/2554 แต่งตั้งโฆษกกองบัญชาการศึกษา และรองโฆษกกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 17 มี.ค.2554
9104 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 55/2555 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณ ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 29 ก.พ.2555
9103 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 55/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุประกอบเครื่องแต่งกาย(สายยงยศนายเวร) โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 26 ก.พ.2556
9102 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 55/2557 แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง หนองสาหร่าย [9 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 20 ก.พ.2557
9101 - บช.ศ. 55/2557 กำหนดหน้าที่ของหัวหน้า รองหัวหน้า ผู้ช่วยหัวหน้า เลขานุการ และคณะเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปศึกษาดูงานกิจการตำรวจต่างประเทศ ของหลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๓๘ [3 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 28 ก.พ.2557
9100 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 56/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 664 ครั้ง] 11 ก.พ.2534
9099 ไปราชการ บก.อก. 56/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2554 [1 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 10 ก.พ.2535
9098 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 56/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 24 ก.พ.2536
9097 ไปราชการ บก.อก. 56/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 30 ม.ค.2539
9096 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 56/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2540 [2 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 03 ก.พ.2540
9095 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 56/2541 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [20 แผ่น อ่าน 535 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
9094 ไปราชการ บก.อก. 56/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 19 ม.ค.2542
9093 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 56/2543 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 31 ม.ค.2543
9092 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 56/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2544 [3 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 26 ม.ค.2544
9091 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 56/2545 ตั้งกองอำนายการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 29 ม.ค.2545
9090 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 56/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 76 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [2 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 03 ก.พ.2546
9089 ไปราชการ บก.อก. 56/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 30 ม.ค.2547
9088 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 56/2548 ตั้งกองอำนวยการอบรมสัมมนาและคณะดำเนินการตามโครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบการดำเนินการทางวินัย [4 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 11 ก.พ.2548
9087 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 56/2549 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคบูรณาการการปฎิบัติ กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 15 มี.ค.2549
9086 ไปราชการ บช.ศ. 56/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 22 มี.ค.2550
9085 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 56/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 26 ก.พ.2551
9084 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 56/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด รุ่นที่ 5-6 ประจำปีงบประมาณ 2552 [4 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 27 ก.พ.2552
9083 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 56/2554 แต่งตั้งวิทยากรโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 18 มี.ค.2554
9082 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 56/2555 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณามาตรฐานระดับเกณฑ์ความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 [2 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 01 มี.ค.2555
9081 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 56/2556 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 26 ก.พ.2556
9080 ไปราชการ ฝรก. 56/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 258 ครั้ง] 20 ก.พ.2557
9079 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 56/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างตรวจรับการจ้างตรวจสภาพ ซ่อมรถยนต์ราชการโดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 28 ก.พ.2557
9078 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 57/2534 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 535 ครั้ง] 11 ก.พ.2534
9077 ไปราชการ บก.อก. 57/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 10 ก.พ.2535
9076 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 57/2536 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 25 ก.พ.2536
9075 ไปราชการ บก.อก. 57/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 10 ก.พ.2537
9074 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 57/2538 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 10 ก.พ.2538
9073 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 57/2539 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 30 ม.ค.2539
9072 ไปราชการ บก.อก. 57/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 03 ก.พ.2540
9071 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 57/2541 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [15 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
9070 ไปราชการ บก.อก. 57/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 22 ม.ค.2542
9069 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 57/2543 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [15 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 31 ม.ค.2543
9068 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 57/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 74 ครั้งที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [2 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 26 ม.ค.2544
9067 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 57/2545 ตั้งกองอำนายการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [4 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 29 ม.ค.2545
9066 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 57/2546 ตั้งกองอำนวยการจัดประชุมสัมมนา ตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อปรับปรงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม [3 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 04 ก.พ.2546
9065 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 57/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ภาควิชาการ ของกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7, กองกำกับการ 1 และกองกำกับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ [22 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 30 ม.ค.2547
9064 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 57/2548 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบการดำเนินการทางวินัย [2 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 11 ก.พ.2548
9063 ไปราชการ กอจ. 57/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 15 มี.ค.2549
9062 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 57/2550 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2550 [8 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 23 มี.ค.2550
9061 ไปราชการ กอจ. 57/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 26 ก.พ.2551
9060 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 57/2552 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงกองบัญชาการ [2 แผ่น อ่าน 541 ครั้ง] 27 ก.พ.2552
9059 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 57/2554 แต่งตั้งกองอำนวยการสัมมนาและคณะเจ้าหน้าที่โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ.254-2558 [4 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 18 มี.ค.2554
9058 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 57/2555 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจไทย เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 [2 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 01 มี.ค.2555
9057 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 57/2556 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 26 ก.พ.2556
9056 ไปราชการ ฝรก. 57/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 241 ครั้ง] 21 ก.พ.2557
9055 - บช.ศ. 57/2557 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือในการฝึกอบรมตำรวจอาเซียน ครั้งที่ ๔ [5 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 28 ก.พ.2557
9054 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 58/2534 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ(เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 550 ครั้ง] 12 ก.พ.2534
9053 ไปราชการ บก.อก. 58/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 10 ก.พ.2537
9052 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 58/2538 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 10 ก.พ.2538
9051 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 58/2539 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 30 ม.ค.2539
9050 ไปราชการ บก.อก. 58/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 04 ก.พ.2540
9049 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 58/2541 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [20 แผ่น อ่าน 534 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
9048 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 58/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 27 ม.ค.2542
9047 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 58/2543 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [11 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 31 ม.ค.2543
9046 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 58/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจขั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 3 หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม [3 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 26 ม.ค.2544
9045 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 58/2545 แต่งตั้งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 12 กองกำการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 30 ม.ค.2545
9044 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 58/2546 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 04 ก.พ.2546
9043 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 58/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ภาควิชาการ ของกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 และกองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ [21 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 30 ม.ค.2547
9042 ไปราชการ บก.อก. 58/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 11 ก.พ.2548
9041 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 58/2549 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก [2 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 15 มี.ค.2549
9040 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 58/2550 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 27 มี.ค.2550
9039 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 58/2551 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคฝึกหัดปฏิบัติราชการ ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 3 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [5 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 27 ก.พ.2551
9038 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 58/2552 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2552 [6 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 27 ก.พ.2552
9037 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 58/2554 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการสัมมนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 18 มี.ค.2554
9036 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 58/2555 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตำรวจ เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 [2 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 01 มี.ค.2555
9035 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 58/2556 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนหลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ ๓๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [4 แผ่น อ่าน 234 ครั้ง] 26 ก.พ.2556
9034 - ฝรก. 58/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 21 ก.พ.2557
9033 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 59/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 [11 แผ่น อ่าน 562 ครั้ง] 21 ก.พ.2535
9032 ไปราชการ บก.อก. 59/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 11 ก.พ.2537
9031 ไปราชการ บช.ศ. 59/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 15 ก.พ.2538
9030 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 59/2539 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 30 ม.ค.2539
9029 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 59/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้สิทธิ์ขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยของราชการ [1 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 04 ก.พ.2540
9028 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 59/2541 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดงานกาชาด ประจำปี 2541 [1 แผ่น อ่าน 616 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
9027 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 59/2542 แต่งตั้งวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรม เพิ่มพูนพัฒนาทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึก [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 27 ม.ค.2542
9026 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 59/2543 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [13 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 31 ม.ค.2543
9025 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 59/2544 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 26 ม.ค.2544
9024 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 59/2545 ตั้งกองอำนายการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 31 ม.ค.2545
9023 ไปราชการ บก.อก. 59/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 04 ก.พ.2546
9022 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 59/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ภาควิชาการ ของกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 และกองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ [23 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 30 ม.ค.2547
9021 ไปราชการ บก.อก. 59/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [5 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 11 ก.พ.2548
9020 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 59/2549 แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมเพื่อรักาความปลอดภัยโรงแรม โดยสหราชอาณาจักร [2 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 21 มี.ค.2549
9019 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 59/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 3 [6 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 28 มี.ค.2550
9018 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 59/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 60 [7 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 27 ก.พ.2551
9017 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 59/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 64-67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 [1 แผ่น อ่าน 531 ครั้ง] 27 ก.พ.2552
9016 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 59/2553 ตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2553 [11 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 26 ก.พ.2553
9015 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 59/2554 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 18 มี.ค.2554
9014 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 59/2555 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 [2 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 01 มี.ค.2555
9013 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 59/2556 แต่งตั้งคณะทำงานฝึกอบรมครูต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน [2 แผ่น อ่าน 251 ครั้ง] 07 มี.ค.2556
9012 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 59/2557 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 234 ครั้ง] 07 มี.ค.2557
9011 ไปราชการ ฝรก. 59/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 218 ครั้ง] 21 ก.พ.2557
9010 ไปราชการ บก.อก. 60/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 25 ก.พ.2535
9009 ไปราชการ บก.อก. 60/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 11 ก.พ.2537
9008 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 60/2538 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 17 ก.พ.2538
9007 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 60/2539 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2539 [2 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 30 ม.ค.2539
9006 ไปราชการ บก.อก. 60/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 04 ก.พ.2540
9005 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 60/2541 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
9004 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 60/2542 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 27 ม.ค.2542
9003 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 60/2543 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 31 ม.ค.2543
9002 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 60/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน และพลตำรวจ หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 26 ม.ค.2544
9001 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 60/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวล-พลตำรวจ รุ่นที่ 12 [2 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 31 ม.ค.2545
9000 ไปราชการ บก.อก. 60/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 04 ก.พ.2546
8999 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 60/2547 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [56 แผ่น อ่าน 696 ครั้ง] 30 ม.ค.2547
8998 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 60/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 86 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 15 ก.พ.2548
8997 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 60/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 21 มี.ค.2549
8996 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 60/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 94 [9 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 30 มี.ค.2550
8995 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 60/2551 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 29 ก.พ.2551
8994 ไปราชการ บก.อก. 60/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 04 มี.ค.2552
8993 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 60/2553 แต่งตั้งวิทยากรในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการอำนวยการ และสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 04 มี.ค.2553
8992 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 60/2554 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ หลักสูตรผู้กำกับการ และหลักสูตร การบริหารงานตำรวจขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2554 [1 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 18 มี.ค.2554
8991 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 60/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือผลการสอนและความประพฤติเพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 5) ของพันตำรวจเอก ยุทธพล เติมสมเกตุ [2 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 01 มี.ค.2555
8990 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 60/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อประวัติข้าราชการ (กพ.๗) และแฟ้มประวัติข้าราชการ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 08 มี.ค.2556
8989 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 60/2557 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการและการฝึก(ภาคเรียนที่ ๒) และภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [11 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 10 มี.ค.2557
8988 - ฝรก. 60/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 27 ก.พ.2557
8987 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 61/2535 แต่งตั้งคณะทำงานแผนการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจให้สอดคล้องกับแผนกรมตำรวจแม่บทฉบับที่ 2 (ปีงบประมาณ 2535 - 2539) [1 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 26 ก.พ.2535
8986 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 61/2536 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบสถาพบ้านเช่าเพื่ออยู่อาศัยของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 03 มี.ค.2536
8985 ไปราชการ บก.อก. 61/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 01 มี.ค.2536
8984 ไปราชการ บก.อก. 61/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 14 ก.พ.2537
8983 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 61/2538 อณุญาติให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 546 ครั้ง] 17 ก.พ.2538
8982 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 61/2539 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักการนสืบสวน เพื่อพัฒนาข้ารชการชั้นประทวนและพลเตรวจ ประจำปี 2539 [4 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 30 ม.ค.2539
8981 ไปราชการ บก.อก. 61/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 04 ก.พ.2540
8980 ไปราชการ บก.อก. 61/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 02 ก.พ.2541
8979 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 61/2542 แต่งตั้งวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 28 [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 27 ม.ค.2542
8978 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 61/2543 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 31 ม.ค.2543
8977 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 61/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือ โอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และชั้นพลตำรวจ รุ่นที่ 17 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร [3 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 29 ม.ค.2544
8976 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 61/2545 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 31 ม.ค.2545
8975 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 61/2546 แต่งตั่งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช่จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี [2 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 04 ก.พ.2546
8974 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 61/2547 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [63 แผ่น อ่าน 533 ครั้ง] 30 ม.ค.2547
8973 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 61/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 19 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [5 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 15 ก.พ.2548
8972 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 61/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 54 [9 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 23 มี.ค.2549
8971 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 61/2550 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550 [2 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 30 มี.ค.2550
8970 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 61/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 95 [8 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 29 ก.พ.2551
8969 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 61/2552 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 06 มี.ค.2552
8968 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 61/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 100 [7 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 01 ก.พ.2553
8967 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 61/2554 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2554 [1 แผ่น อ่าน 245 ครั้ง] 28 มี.ค.2554
8966 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 61/2555 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 02 มี.ค.2555
8965 - บช.ศ. 61/2556 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ [1 แผ่น อ่าน 210 ครั้ง] 08 มี.ค.2556
8964 ไปราชการ ฝรก. 61/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 231 ครั้ง] 27 ก.พ.2557
8963 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 61/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำวีดีทัศน์ กองบัญชาการศึกษา ในการจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือในการฝึกอบรมตำรวจอาเซียนครั้งที่ ๔ (๔th ASEANAPOL Police Training Cooperation Meeting) โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 269 ครั้ง] 10 มี.ค.2557
8962 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กส. 61/2559 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำสัญญารับทุนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 248 ครั้ง] 16 มี.ค.2559
8961 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 62/2535 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 26 ก.พ.2535
8960 ไปราชการ บก.อก. 62/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 14 ก.พ.2537
8959 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 62/2538 มอบหมายภารกิจให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติเกี่ยวกับการพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มแสดงคุณวุฒิ ประจำปี 2537 [4 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 17 ก.พ.2538
8958 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 62/2539 การแต่งตั้งอาจรย์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรการสัมมนาข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ระดับผู้บังคับการ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 30 ม.ค.2539
8957 ไปราชการ บก.อก. 62/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 05 ก.พ.2540
รวม 10356 รายการ 33407 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 7  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553