<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 30/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 30  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
4555 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 269/2544 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ผู้ช่วยผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษาและกำหนดลำดับอาวุโสในการรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 04 มิ.ย.2544
4554 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 269/2545 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 43 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 30 พ.ค.2545
4553 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 269/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรกลางฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการใช้อาวุธและการยิงปืน กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 03 มิ.ย.2546
4552 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 269/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 18 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 25 พ.ค.2547
4551 ไปราชการ บก.อก. 269/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 03 มิ.ย.2547
4550 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 269/2548 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 30 มิ.ย.2548
4549 ไปราชการ บก.อก. 269/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 28 พ.ย.2549
4548 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 269/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ [3 แผ่น อ่าน 544 ครั้ง] 07 พ.ย.2550
4547 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 269/2551 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 15 ต.ค.2551
4546 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 269/2552 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี [2 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 25 ก.ย.2552
4545 ไปราชการ บช.ศ. 269/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางราชการ [1 แผ่น อ่าน 547 ครั้ง] 21 ต.ค.2553
4544 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 269/2555 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 28 ก.ย.2555
4543 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 269/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาตัดเย็บธงชาติไทย และผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 04 ก.ย.2556
4542 ไปราชการ บก.อก. 270/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 08 ก.ย.2535
4541 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 270/2536 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัครและสอบแข่งขันและคัดเลือกด้วยวิธีสอบผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2536 [14 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 25 ต.ค.2536
4540 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 270/2537 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2537 [3 แผ่น อ่าน 524 ครั้ง] 11 ส.ค.2537
4539 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 270/2538 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 04 ส.ค.2538
4538 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 270/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 12 มิ.ย.2540
4537 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 270/2541 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในการคัดเลือกโรงเรียนตำรวจดีเด่น ปี 2541 [10 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 26 มิ.ย.2541
4536 ไปราชการ บก.อก. 270/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 19 พ.ค.2542
4535 ไปราชการ บก.อก. 270/2543 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 239/2543 ลงวันที่ 21 เมษายน 2543 [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 04 พ.ค.2543
4534 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 270/2544 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ ผู้บังคับการ ประจำกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 04 มิ.ย.2544
4533 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 270/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 30 พ.ค.2545
4532 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 270/2546 ตั้งกออำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรกลางฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการใช้อาวุธและการยิงปืน กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [4 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 03 มิ.ย.2546
4531 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 270/2547 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และฝึกแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤต และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ บรรยายภาคทฤษฎีและภาคการฝึกประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนรับการฝึก หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 49 [21 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 26 พ.ค.2547
4530 ไปราชการ บก.อก. 270/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 03 มิ.ย.2547
4529 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 270/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 52 [12 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 04 ก.ค.2548
4528 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 270/2549 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 30 พ.ย.2549
4527 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 270/2550 แต่งตั้งโฆษกกองบัญชาการศึกษา และรองโฆษกกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 08 พ.ย.2550
4526 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 270/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุ่นที่ 87 [18 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 22 ต.ค.2551
4525 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 270/2553 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 [2 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 26 ต.ค.2553
4524 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 270/2555 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 28 ก.ย.2555
4523 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 270/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำใบประกาศนียบัตรพร้อมปกใส่ประกาศนียบัตร เพื่อใช้ในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของ กองบัญชาการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ โดยวิธีกรณีพิเศษ [1 แผ่น อ่าน 274 ครั้ง] 02 ก.ย.2556
4522 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 271/2536 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 26 ต.ค.2536
4521 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 271/2537 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจ ประจำปี 2537 [3 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 11 ส.ค.2537
4520 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 271/2538 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 04 ส.ค.2538
4519 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 271/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 12 มิ.ย.2540
4518 ไปราชการ บก.อก. 271/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 19 พ.ค.2542
4517 ไปราชการ บก.อก. 271/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 04 พ.ค.2543
4516 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 271/2545 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในการจัดซื้อเครื่องฝึกยิงจำลอง [3 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 30 พ.ค.2545
4515 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 271/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรกลางฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการใช้อาวุธและการยิงปืน กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [3 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 03 มิ.ย.2546
4514 ไปราชการ บก.อก. 271/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 04 มิ.ย.2547
4513 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 271/2548 แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 04 ก.ค.2548
4512 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 271/2549 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 30 พ.ย.2549
4511 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 271/2550 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) [2 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 12 พ.ย.2550
4510 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 271/2551 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 22 ต.ค.2551
4509 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 271/2552 มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [2 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 29 ก.ย.2552
4508 ไปราชการ สศป. 271/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 26 ต.ค.2553
4507 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 271/2554 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 554 ครั้ง] 05 มิ.ย.2544
4506 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 271/2555 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 28 ก.ย.2555
4505 ไปราชการ บช.ศ. 271/2556 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 03 ก.ย.2556
4504 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 272/2536 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 26 ต.ค.2536
4503 ไปราชการ บก.อก. 272/2537 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 17 ส.ค.2537
4502 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 272/2538 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [9 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 04 ส.ค.2538
4501 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 272/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 12 มิ.ย.2540
4500 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 272/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 26 มิ.ย.2541
4499 ไปราชการ บก.อก. 272/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 19 พ.ค.2542
4498 ไปราชการ บก.อก. 272/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 04 พ.ค.2543
4497 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 272/2544 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 05 มิ.ย.2544
4496 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 272/2545 ตั้งคณะทำงานตรวจสอบความพร้อมในการสอบภาคปฏิบัติหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจในภาคเรียนที่ 2 และให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 30 พ.ค.2545
4495 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 272/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรกลางฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการใช้อาวุธและการยิงปืน กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [6 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 03 มิ.ย.2546
4494 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 272/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของร้อยตำรวจเอก หญิง รัศมี ธีรเจริญปัญญา เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 04 มิ.ย.2547
4493 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 272/2548 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนภูธร 2 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 06 ก.ค.2548
4492 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 272/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 85 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 13 ธ.ค.2549
4491 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 272/2550 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจทานการแปลโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกอบรมตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 12 พ.ย.2550
4490 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 272/2551 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 22 ต.ค.2551
4489 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 272/2552 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 30 ก.ย.2552
4488 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 272/2553 ให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [1 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 28 ต.ค.2553
4487 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 272/2555 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 28 ก.ย.2555
4486 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 272/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำประปาอาคารบ้านพักอิสระ กองบัญชาการศึกษา อาคาร ๑ และ ๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 03 ก.ย.2556
4485 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 273/2535 การตรวจราชการประจำปี 2535 [1 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 09 ก.ย.2535
4484 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 273/2537 แต่งตั้งกองอำนวยการอบรม และคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ [5 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 17 ส.ค.2537
4483 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 273/2538 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 04 ส.ค.2538
4482 ไปราชการ บก.อก. 273/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 13 มิ.ย.2540
4481 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 273/2541 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 26 มิ.ย.2541
4480 ไปราชการ บก.อก. 273/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 19 พ.ค.2542
4479 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 273/2543 กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 22 [8 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 04 พ.ค.2543
4478 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 273/2544 แต่งตั้งยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 07 มิ.ย.2544
4477 ไปราชการ บก.อก. 273/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 31 พ.ค.2545
4476 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 273/2546 แต่งตั้งอาจารย์หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนสายงานสืบสวน ระดับชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2546 กองกำกัการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 03 มิ.ย.2546
4475 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 273/2547 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 04 มิ.ย.2547
4474 ไปราชการ บก.อก. 273/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [25 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 07 ก.ค.2548
4473 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 273/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 13 ธ.ค.2549
4472 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 273/2550 มอบหมายหน้าที่ในการประมวลผลการสอบข้อเขียน [1 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 15 พ.ย.2550
4471 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 273/2551 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 [8 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 24 ต.ค.2551
4470 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 273/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 29-30 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [2 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 30 ก.ย.2552
4469 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 273/2553 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 28 ต.ค.2553
4468 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 273/2555 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 28 ก.ย.2555
4467 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 273/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาติดตั้งบอร์ดนิทรรศการ พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันสถาปนา กองบัญชาการศึกษา ครอบรอบ ๕๓ ปี โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 04 ก.ย.2556
4466 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 274/2536 มอบหมายหน้าที่ด้านการงบประมาณ และการพัสดุ ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติ [2 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 26 ต.ค.2536
4465 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 274/2537 แต่งตั้งวิทยากรประจำโครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน - งบประมาณ [1 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 17 ส.ค.2537
4464 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 274/2538 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [17 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 04 ส.ค.2538
4463 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 274/2540 การแต่งตั้งคณะการทำงาน เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการ การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย และสถานที่สำหรับภาค เอกชน [2 แผ่น อ่าน 582 ครั้ง] 17 มิ.ย.2540
4462 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 274/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 26 มิ.ย.2541
4461 ไปราชการ บก.อก. 274/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 19 พ.ค.2542
4460 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 274/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชันประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจ ภาค 3 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รุ่นที่ 1-2 [3 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 04 พ.ค.2543
4459 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 274/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน ประจำปี 2544 [2 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 07 มิ.ย.2544
4458 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 274/2545 ตั้งคณะทำงานเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ วิชายุทธวิธีตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 03 มิ.ย.2545
4457 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 274/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 25 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 03 มิ.ย.2546
4456 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 274/2547 มอบอำนาจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการศึกษา และรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 04 มิ.ย.2547
4455 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 274/2548 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 82 [5 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 07 ก.ค.2548
4454 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 274/2549 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 13 ธ.ค.2549
4453 ไปราชการ บก.อก. 274/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 27 ต.ค.2551
4452 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 274/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 28 ต.ค.2553
4451 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 274/2555 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 28 ก.ย.2555
4450 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 274/2556 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 282 ครั้ง] 04 ก.ย.2556
4449 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 275/2536 ตั้งคณะทำงานวางแผนและจัดทำงบประมาณ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 26 ต.ค.2536
4448 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 275/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 17 ส.ค.2537
4447 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 275/2538 เลื่อนขั้นเงินดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 04 ส.ค.2538
4446 ไปราชการ บก.อก. 275/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 17 มิ.ย.2540
4445 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 275/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 26 มิ.ย.2541
4444 ไปราชการ บก.อก. 275/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 19 พ.ค.2542
4443 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 275/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจรย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รุ่นที่ 1-6 [2 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 04 พ.ค.2543
4442 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 275/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ประจำปี 2544 [2 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 07 มิ.ย.2544
4441 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 275/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [4 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 04 มิ.ย.2545
4440 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 275/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 46 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 03 มิ.ย.2546
4439 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 275/2547 ลงโทษข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 07 มิ.ย.2547
4438 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 275/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคฝึกหัดปฏิบัติราชการ ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝึกออบรมรมตำกลาง [12 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 12 ก.ค.2548
4437 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 275/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 93-94 [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 19 ธ.ค.2549
4436 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 275/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 15 พ.ย.2550
4435 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 275/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 28 ต.ค.2551
4434 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 275/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 30 ก.ย.2552
4433 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 275/2553 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 29 ต.ค.2553
4432 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 275/2556 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรม และวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ [2 แผ่น อ่าน 268 ครั้ง] 06 ก.ย.2556
4431 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 276/2536 ตั้งหน่วยเฉพาะกิจ [3 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 27 ต.ค.2536
4430 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 276/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 17 ส.ค.2537
4429 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 276/2538 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [14 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 04 ส.ค.2538
4428 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 276/2540 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 18 มิ.ย.2540
4427 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 276/2541 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 29 มิ.ย.2541
4426 - บก.อก. 276/2542 เปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการฝึกอบรบหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจประจำปีงบประมาณ 2542 กองบัญชาการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 19 พ.ค.2542
4425 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 276/2543 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 08 พ.ค.2543
4424 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 276/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ประจำปี 2544 [3 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 07 มิ.ย.2544
4423 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 276/2545 ให้ยุติเรื่องทางวินัยให้ข้าราชการตำรวจกลับเข้ารับราชการ [1 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 04 มิ.ย.2545
4422 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 276/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 78 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 03 มิ.ย.2546
4421 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 276/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 08 มิ.ย.2547
4420 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 276/2548 แต่งตั้งวิทยากร ครู - อาจารย์ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 36 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 12 ก.ค.2548
4419 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 276/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 22 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2550 [4 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 19 ธ.ค.2549
4418 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 276/2550 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 16 พ.ย.2550
4417 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 276/2551 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณ ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 28 ต.ค.2551
4416 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 276/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกาบุตร - ธิดา ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 30 ก.ย.2552
4415 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 276/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ดูแล สั่งการและเร่งรัดการใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 29 ต.ค.2553
4414 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 276/2556 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรม และวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ชุมนุมประท้วง [2 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 06 ก.ย.2556
4413 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 277/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 14 ก.ย.2535
4412 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 277/2536 ตั้งคณะทำงานพัฒนาการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ [2 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 27 ต.ค.2536
4411 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 277/2537 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 17 ส.ค.2537
4410 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 277/2538 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [9 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 04 ส.ค.2538
4409 ไปราชการ บก.อก. 277/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 19 มิ.ย.2540
4408 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 277/2541 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 29 มิ.ย.2541
4407 ไปราชการ บก.อก. 277/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 20 พ.ค.2542
4406 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 277/2543 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 08 พ.ค.2543
4405 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 277/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ประจำปี 2544 [2 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 07 มิ.ย.2544
4404 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 277/2545 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 04 มิ.ย.2545
4403 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 277/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผุ้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 47 [13 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 03 มิ.ย.2546
4402 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 277/2547 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 08 มิ.ย.2547
4401 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 277/2548 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้ รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 15 ก.ค.2548
4400 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 277/2549 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์ (สบ 2) ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 20 ธ.ค.2549
4399 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 277/2549 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์ (สบ 2) ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 20 ธ.ค.2549
4398 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 277/2551 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุ หรือดอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2551 [8 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 29 ต.ค.2551
4397 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 277/2552 แต่งตั้งผู้ปกครองอาคารบ้านพักอิสระ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 30 ก.ย.2552
4396 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 277/2553 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้ รองผู้บัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 02 พ.ย.2553
4395 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 277/2555 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 10 ต.ค.2555
4394 ไปราชการ บช.ศ. 277/2556 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 261 ครั้ง] 09 ก.ย.2556
4393 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 278/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจระดับบริหาร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสที่กระทรวง มหาดไทยมีวาระครบ 100 ปี [5 แผ่น อ่าน 535 ครั้ง] 15 ส.ค.2534
4392 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 278/2536 ระเบียบปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ การกำหนดเลขสมัครและรหัสประจำตังสอบ การกำหนดเลขข้อวิชา การออกข้อสอบ การพิมพ์ข้อสอบ การกำหนดแบบคำเตือน และคำแนนำการระบายรหัสประจำตัวและการทำบัญชีรวมคะแนน ในการสอบแข่งขันและคัดเลือกด้วยวิธีสอบผู้มีวุฒิปร [17 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 26 ต.ค.2536
4391 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 278/2538 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [3 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 04 ส.ค.2538
4390 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 278/2539 ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 15 พ.ค.2539
4389 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 278/2541 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 68 [13 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 29 มิ.ย.2541
4388 ไปราชการ บก.อก. 278/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 20 พ.ค.2542
4387 ไปราชการ บช.ศ. 278/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 08 พ.ค.2543
4386 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 278/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 07 มิ.ย.2544
4385 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 278/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 68 [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 04 มิ.ย.2545
4384 ไปราชการ บก.อก. 278/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 04 มิ.ย.2546
4383 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 278/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรม และแต่งตั้งครู อาจารย์, เจ้าหน้าที่ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 34 [7 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 09 มิ.ย.2547
4382 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 278/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 52 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 18 ก.ค.2548
4381 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 278/2549 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2550 [8 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 20 ธ.ค.2549
4380 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 278/2550 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 19 พ.ย.2550
4379 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 278/2551 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาแบบประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 22 ต.ค.2551
4378 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 278/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 30 ก.ย.2552
4377 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน สศป. 278/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือผลการสอนและความประพฤติ เพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 4) ของ พันตำรวจโท หญิง จินดา กลับกลาย [2 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 04 พ.ย.2553
4376 - บช.ศ. 278/2556 ขอเปลี่ยนแปลงวิทยากรดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [1 แผ่น อ่าน 228 ครั้ง] 09 ก.ย.2556
4375 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 278//255 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการประชุมสัมมนาหลักสูตร JASPOC ครั้งที่ 23 [7 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 05 ส.ค.2556
4374 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 279/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 14 ก.ย.2535
4373 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 279/2536 แต่งตั้งกรรมการหน้าที่ต่างฯ ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี และสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปผู้มีวุฒิปริยญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2536 [3 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 28 ม.ค.2536
4372 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 279/2537 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 94/2536 [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 22 ส.ค.2537
4371 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 279/2538 ให้ยกเลิกคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 57/2538 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538 บางส่วน [1 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 04 ส.ค.2538
4370 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 279/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 29 มิ.ย.2541
4369 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 279/2542 ลงโทษไล่ข้าราราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 21 พ.ค.2542
4368 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 279/2543 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 35 [1 แผ่น อ่าน 268 ครั้ง] 09 พ.ค.2543
4367 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 279/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน รุ่นที่ 6 ประจำปี 2544 [3 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 07 มิ.ย.2544
4366 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 279/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [4 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 05 มิ.ย.2545
4365 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 279/2546 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 04 มิ.ย.2546
4364 ไปราชการ บก.อก. 279/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 09 มิ.ย.2547
4363 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 279/2548 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [10 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 20 ก.ค.2548
4362 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 279/2549 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการเพื่อพัฒนาบุคลากรตามโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 20 ธ.ค.2549
4361 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 279/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 24 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2551 [4 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 20 พ.ย.2550
4360 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 279/2551 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมและคณะวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 31 ต.ค.2551
4359 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ กอจ. 279/2552 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [2 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 30 ก.ย.2552
4358 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 279/2553 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 04 พ.ย.2553
4357 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 279/2555 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 10 ต.ค.2555
4356 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 279/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ปัญหาข้อสอบ [3 แผ่น อ่าน 282 ครั้ง] 09 ก.ย.2556
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 30  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553