<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 25/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 25  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
5555 ไปราชการ บก.อก. 217/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 18 ส.ค.2553
5554 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 217/2554 ตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 (เพิ่มเติม) ตามมติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 7/2554 [5 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 18 ต.ค.2554
5553 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 217/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตร การปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก รุ่นที่ 22 (ชั้นสัญญาบัตร) ประจำปีงบประมาณ 2555 [4 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 19 ส.ค.2555
5552 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 217/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 29 ก.ค.2556
5551 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 217/2558 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
5550 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 218/2534 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 656 ครั้ง] 21 มิ.ย.2534
5549 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 218/2535 แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบ ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ นายดาบตำรวจและจ่าสิบตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2535 [2 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 07 ส.ค.2535
5548 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 218/2537 การสัมนาข้าราชตำรวจชั้นสัญญาบัตรของไทยและมาเลเซีย [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 30 มิ.ย.2537
5547 ไปราชการ บก.อก. 218/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 10 พ.ค.2539
5546 ไปราชการ บก.อก. 218/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 15 พ.ค.2540
5545 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 218/2541 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 33 [15 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 02 มิ.ย.2541
5544 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 218/2542 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 30 เม.ย.2542
5543 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 218/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 12 เม.ย.2543
5542 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 218/2544 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 10 พ.ค.2544
5541 ไปราชการ บก.อก. 218/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 10 พ.ค.2546
5540 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 218/2546 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 14 พ.ค.2546
5539 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 218/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2547 [2 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 11 พ.ค.2547
5538 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 218/2548 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 06 มิ.ย.2548
5537 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 218/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนทางลับ (Undercover Training) [4 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 29 ก.ย.2549
5536 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 218/2550 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก [2 แผ่น อ่าน 576 ครั้ง] 24 ก.ย.2550
5535 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 218/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 19 ส.ค.2553
5534 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 218/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 20 ต.ค.2554
5533 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 218/2555 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ครู-อาจารย์ ครูฝึกและฝ่ายปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้น [2 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 20 ส.ค.2555
5532 ไปราชการ บช.ศ. 218/2556 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 29 ก.ค.2556
5531 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 218/2558 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 248 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
5530 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 219/2534 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 600 ครั้ง] 21 มิ.ย.2534
5529 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 219/2535 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ นายดาบตำรวจและจ่าสิบตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2535 [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 07 ส.ค.2535
5528 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 219/2536 แต่งตั้งคณะกรรมการรับลังบรรจุกระดาษคำตอบ [2 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 27 ส.ค.2536
5527 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 219/2537 แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อปรับระดับตำแหน่งกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 30 มิ.ย.2537
5526 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 219/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 07 มิ.ย.2538
5525 ไปราชการ บก.อก. 219/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 10 พ.ค.2539
5524 ไปราชการ บก.อก. 219/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 15 พ.ค.2540
5523 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 219/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 68 [6 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 02 มิ.ย.2541
5522 ไปราชการ บก.อก. 219/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 30 เม.ย.2542
5521 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 219/2543 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 103/2543 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 12 เม.ย.2543
5520 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 219/2544 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 03 พ.ค.2544
5519 ไปราชการ บก.อก. 219/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 10 พ.ค.2546
5518 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 219/2546 แต่งตั้งคระกรรมการการสืบสวน [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 14 พ.ค.2546
5517 ไปราชการ บก.อก. 219/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 11 พ.ค.2547
5516 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 219/2548 ถอดยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 07 มิ.ย.2548
5515 ไปราชการ บก.อก. 219/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 02 ต.ค.2549
5514 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 219/2550 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 25 ก.ย.2550
5513 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 219/2551 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 25 ส.ค.2551
5512 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 219/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 64-67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 06 ส.ค.2552
5511 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน สศป. 219/2553 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 20 ส.ค.2553
5510 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 219/2554 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 [1 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 01 พ.ย.2554
5509 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 219/2555 ตั้งกองอำนวยการสัมมนา และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ครู-อาจารย์ ครูฝึกและฝ่ายปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุแต่งตั้ [0 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 20 ส.ค.2555
5508 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 219/2556 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ [1 แผ่น อ่าน 279 ครั้ง] 29 ก.ค.2556
5507 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 219/2558 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 270 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
5506 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 220/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 21 มิ.ย.2534
5505 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 220/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 30 มิ.ย.2537
5504 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 220/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 08 มิ.ย.2538
5503 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 220/2539 ตั้งกองอำนวยการอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานการบริหารงานกำลังพลและคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ [3 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 10 พ.ค.2539
5502 ไปราชการ บก.อก. 220/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 16 พ.ค.2540
5501 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 220/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 02 มิ.ย.2541
5500 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 220/2542 คำสั่ง บชศ. เลขที่ 221/2542 ไมใช้ (ออกเลขที่ข้ามไป) [1 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 30 เม.ย.2542
5499 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 220/2543 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 204/2543 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 12 เม.ย.2543
5498 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 220/2544 ให้ข้าราชการตำรวจออกจาการาชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 11 พ.ค.2544
5497 ไปราชการ บช.ศ. 220/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 43 [10 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 13 พ.ค.2546
5496 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 220/2546 แต่งตั้งคระกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 14 พ.ค.2546
5495 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 220/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 81 [8 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 12 พ.ค.2547
5494 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 220/2548 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 25 [6 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 07 มิ.ย.2548
5493 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 220/2549 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 05 ต.ค.2549
5492 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 220/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธืภาพการสอนหรือผลการสอนและความประพฤติเพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์ (สบ 3) ในสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 480 ครั้ง] 27 ก.ย.2550
5491 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 220/2551 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2551 [8 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 26 ส.ค.2551
5490 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 220/2552 แต่งตั้งวิทยากรในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการบริหารเหตุการณ์ ระดับผู้บริหารและครูฝึกกองร้อยควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 1-2 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 [2 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 06 ส.ค.2552
5489 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 220/2553 แต่งตั้งยศและบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 23 ส.ค.2553
5488 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 220/2554 แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 01 พ.ย.2554
5487 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 220/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ กองบัญชาการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2555 [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 20 ส.ค.2555
5486 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 220/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ "สร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ" โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 29 ก.ค.2556
5485 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 221/2534 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 558 ครั้ง] 21 มิ.ย.2534
5484 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 221/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 08 มิ.ย.2538
5483 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 221/2539 แต่งตั้งวิทยากร เพื่อทำหน้าที่ผู้บรรยายในโครงการอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัตงานการบริหารงานกำลังพล กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 484 ครั้ง] 10 พ.ค.2539
5482 ไปราชการ บก.อก. 221/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 16 พ.ค.2540
5481 ไปราชการ บก.อก. 221/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 02 มิ.ย.2541
5480 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 221/2543 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตร สำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาควิชาการ ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 10 ประจำปี 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 12 เม.ย.2543
5479 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 221/2544 แต่งตั้งวิทยากรบรรยายพิเศษหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมผลตำรวจ ภาควิชาการของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 17 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 17 พ.ค.2544
5478 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 221/2545 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 13 พ.ค.2546
5477 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 221/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 14 พ.ค.2546
5476 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 221/2547 ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษ [2 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 12 พ.ค.2547
5475 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 221/2549 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [8 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 09 ต.ค.2549
5474 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 221/2550 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 27 ก.ย.2550
5473 ไปราชการ ว.ตร. 221/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 27 ส.ค.2551
5472 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 221/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 102 [9 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 25 ส.ค.2553
5471 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 221/2554 ให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และให้ลงโทษปลดออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 17 พ.ย.2554
5470 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 221/2555 ให้ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการ และพนักงาน เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 90 [8 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 21 ส.ค.2555
5469 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 221/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาจัดไม้ดอกไม้ประดับบริเวณทางออก บช.ศ. (หน้ากองร้อยรักษาการณ์) โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 29 ก.ค.2556
5468 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 222/2534 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 21 มิ.ย.2534
5467 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 222/2536 เพิ่มเติมคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 214/2536 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2536 [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 02 ก.ย.2536
5466 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 222/2537 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 04 ก.ค.2537
5465 ไปราชการ บก.อก. 222/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 13 มิ.ย.2538
5464 ไปราชการ บก.อก. 222/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 10 พ.ค.2539
5463 ไปราชการ บก.อก. 222/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 16 พ.ค.2540
5462 ไปราชการ บก.อก. 222/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 02 มิ.ย.2541
5461 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 222/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตร ระดับรองสารวัตรที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวน (สบ.1) ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 30 เม.ย.2542
5460 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 222/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 12 เม.ย.2543
5459 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 222/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการจรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 38 และ 39 และหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่21 [2 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 14 พ.ค.2544
5458 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 222/2545 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 13 พ.ค.2546
5457 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 222/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสุตรการบริหารตำรวจชั้นสูงที่23 [10 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 19 พ.ค.2546
5456 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 222/2547 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 80 [4 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 13 พ.ค.2547
5455 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 222/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [36 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
5454 ไปราชการ บก.อก. 222/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 09 ต.ค.2549
5453 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 222/2550 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 27 ก.ย.2550
5452 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 222/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 27 ส.ค.2551
5451 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 222/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [1 แผ่น อ่าน 529 ครั้ง] 10 ส.ค.2552
5450 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 222/2553 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสัมมนา เพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [9 แผ่น อ่าน 282 ครั้ง] 25 ส.ค.2553
5449 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 222/2554 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2554 [1 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 23 พ.ย.2554
5448 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 222/2555 ให้ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการ และพนักงาน เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 91 [8 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 21 ส.ค.2555
5447 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 223/2534 ตั้งคณะทำงานวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 516 ครั้ง] 26 มิ.ย.2534
5446 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 223/2537 ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกจ่าสิบตำรวจเพื่อแต่งตั้งให้มียศ เป็นนายดาบตำรวจ ประจำปี 2537 [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 04 ก.ค.2537
5445 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 223/2538 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 193/2538 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศง 2538 [1 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 14 มิ.ย.2538
5444 ไปราชการ บก.อก. 223/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 10 พ.ค.2539
5443 ไปราชการ บก.อก. 223/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 16 พ.ค.2540
5442 ไปราชการ บก.อก. 223/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 03 มิ.ย.2541
5441 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 223/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 1 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง [2 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 30 เม.ย.2542
5440 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 223/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 12 เม.ย.2543
5439 ไปราชการ บก.อก. 223/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 15 พ.ค.2544
5438 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 223/2545 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 13 พ.ค.2546
5437 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 223/2546 แต่งตั้งคระกรรมการ คระอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสอบวัดผลภาควิชาการ หลักสูตรสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจ ของนักเรียนพลตำรวจ ภาคเรียนที่1 ประจำปี 2546 [7 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 20 พ.ค.2546
5436 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 223/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก [1 แผ่น อ่าน 253 ครั้ง] 13 พ.ค.2547
5435 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 223/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [19 แผ่น อ่าน 724 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
5434 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 223/2549 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 09 ต.ค.2549
5433 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 223/2550 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 28 ก.ย.2550
5432 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 223/2551 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 28 ส.ค.2551
5431 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 223/2552 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 13 ส.ค.2552
5430 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 223/2553 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 26 ส.ค.2553
5429 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 223/2554 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 267 ครั้ง] 23 พ.ย.2554
5428 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 223/2555 มอบหมายอำนวจหน้าที่เพิ่มเติม ให้คณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนา กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 263 ครั้ง] 22 ส.ค.2555
5427 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 223/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๒ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 31 ก.ค.2556
5426 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 224/2534 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบความรู้นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 1,2,3 และ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2534 [20 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 26 มิ.ย.2534
5425 ไปราชการ บก.อก. 224/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 03 ก.ย.2536
5424 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 224/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 04 ก.ค.2537
5423 ไปราชการ บก.อก. 224/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 19 ส.ค.2538
5422 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 224/2539 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาการในตำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 10 พ.ค.2539
5421 ไปราชการ บก.อก. 224/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ เพื่อสืบสวนข้อเท็จจิรงในเขตพื่นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใก้ลเคียง [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 15 พ.ค.2540
5420 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 224/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 03 มิ.ย.2541
5419 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 224/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 1 หลักสูตรการจราจร รุ่นที่ 6 [2 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 30 เม.ย.2542
5418 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 224/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจรย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 ระดับชั้นประทวนและพลตำรวจ รุ่นท [2 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 18 เม.ย.2543
5417 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 224/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ประจำปี 2544 [3 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 15 พ.ค.2544
5416 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 224/2545 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 13 พ.ค.2546
5415 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 224/2546 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ครูอาจารย์ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึกหลักสูตรผู้กำกับรุ่น46 [35 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 20 พ.ค.2546
5414 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 224/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างกองบัญชาการศึกษากับกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตรวจ [2 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
5413 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 224/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [18 แผ่น อ่าน 523 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
5412 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 224/2549 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 09 ต.ค.2549
5411 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 224/2550 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 28 ก.ย.2550
5410 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 224/2551 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 28 ส.ค.2551
5409 ไปราชการ บช.ศ. 224/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 14 ส.ค.2552
5408 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 224/2553 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2553 [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 26 ส.ค.2553
5407 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 224/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือผลการสอนและความประพฤติเพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ.4) ของพันตำรวจโท นิมิต การปลูก [2 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 28 พ.ย.2554
5406 ไปราชการ บช.ศ. 224/2555 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 22 ส.ค.2555
5405 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 224/2556 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [7 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 01 ส.ค.2556
5404 - ตร. 224/2557 การปรับค่าชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย [9 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 21 ต.ค.2557
5403 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 225/2534 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2535 [5 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 27 มิ.ย.2534
5402 ไปราชการ บก.อก. 225/2536 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 03 ก.ย.2536
5401 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 225/2537 ตั้งตั้งผู้ดำเนินการออกข้อสอบ ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2537 [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 04 ก.ค.2537
5400 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 225/2538 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 18 [3 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 19 มิ.ย.2538
5399 ไปราชการ บก.อก. 225/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 13 พ.ค.2539
5398 ไปราชการ บก.อก. 225/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 16 พ.ค.2540
5397 ไปราชการ บก.อก. 225/2541 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 04 มิ.ย.2541
5396 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 225/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและอาจารย์ฝึออบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบัญชาการตำตรวสอบสวนกลาง กลุ่มที่ 4 รุ่น 4-12 [2 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 30 เม.ย.2542
5395 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 225/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจรย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ หลักสูตรพนักงานสอบสวน [2 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 18 เม.ย.2543
5394 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 225/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ประจำปี 2544 [3 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 15 พ.ค.2544
5393 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 225/2545 ตั้งกองอำนวยารฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 13 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 13 พ.ค.2546
5392 ไปราชการ บช.ศ. 225/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 254 ครั้ง] 20 พ.ค.2546
5391 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 225/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างกองบัญชาการศึกษากับกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตรวจ [2 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
5390 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 225/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [18 แผ่น อ่าน 564 ครั้ง] 10 พ.ค.2548
5389 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 225/2550 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 28 ก.ย.2550
5388 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 225/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 96 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 29 ส.ค.2551
5387 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 225/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รุ่นที่ 13 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2552 [5 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 17 ส.ค.2552
5386 ไปราชการ สศป. 225/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 30 ส.ค.2553
5385 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 225/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ตรวจสอบความรู้และความสามารถ ความประพฤติ สมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน [1 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 28 พ.ย.2554
5384 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 225/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 23 ส.ค.2555
5383 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 225/2556 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน) รุ่นที่ ๑๓ [3 แผ่น อ่าน 227 ครั้ง] 01 ส.ค.2556
5382 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 225/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 203 ครั้ง] 30 ก.ค.2557
5381 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 226/2534 แต่งตั้งกรรมการจัดการแข่งขันยิงปืนพกของนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2534 [2 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 28 มิ.ย.2534
5380 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 226/2536 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ พ.ศ.2536 [3 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 13 ก.ย.2536
5379 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 226/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 04 ก.ค.2537
5378 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 226/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรลุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนนายสิบตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 20 มิ.ย.2538
5377 ไปราชการ บก.อก. 226/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 16 พ.ค.2540
5376 ไปราชการ บก.อก. 226/2541 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 08 มิ.ย.2541
5375 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 226/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 2 หลักสูตรการจราจร [3 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 30 เม.ย.2542
5374 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 226/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 ที่เข้าฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน [3 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 18 เม.ย.2543
5373 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 226/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 หลักสูตรการสืบสวน [3 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 15 พ.ค.2544
5372 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 226/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับปัญหาข้อสอบ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2545 [2 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 13 พ.ค.2546
5371 ไปราชการ บช.ศ. 226/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 257 ครั้ง] 21 พ.ค.2546
5370 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 226/2547 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
5369 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 226/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [15 แผ่น อ่าน 516 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
5368 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 226/2549 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 12 ต.ค.2549
5367 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 226/2550 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 28 ก.ย.2550
5366 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 226/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 28 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [2 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 29 ส.ค.2551
5365 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 226/2552 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาภายในของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [3 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 19 ส.ค.2552
5364 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 226/2554 ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 260 ครั้ง] 30 พ.ย.2554
5363 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 226/2555 กำหนดหน้าที่ของหัวหน้าคณะ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะ และคณะเจ้าหน้าที่ ควบคุมการเดินทางไปศึกษาดูงานกิจการตำรวจต่างประเทศของหลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 35 [1 แผ่น อ่าน 276 ครั้ง] 23 ส.ค.2555
5362 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 226/2556 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [5 แผ่น อ่าน 251 ครั้ง] 01 ส.ค.2556
5361 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 226/2557 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 242 ครั้ง] 31 ก.ค.2557
5360 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 227/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 28 มิ.ย.2534
5359 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 227/2537 ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และหาตัวผุ้รับผิดทางเพ่งพร้อมทั้งประเมินราคาขั้นต่ำ เพื่อจำหน่าย [1 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 04 ก.ค.2537
5358 ไปราชการ บก.อก. 227/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 15 พ.ค.2539
5357 ไปราชการ บก.อก. 227/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 16 พ.ค.2540
5356 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 227/2541 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 20 [2 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 08 มิ.ย.2541
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 25  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553