<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 24/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 24  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
5755 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 208/2553 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 71 รุ่นที่ 73 และรุ่นที่ 75 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 06 ส.ค.2553
5754 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 208/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มสายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม (กปป.(ปป.)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [11 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 05 ต.ค.2554
5753 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 208/2555 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [6 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 07 ส.ค.2555
5752 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 208/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาซ่อมรั้วด้านหน้าอาคารบ้านพักอิสระ กองบัญชาการศึกษา อาคาร ๒ และด้านหลังอาคาร ๕ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 271 ครั้ง] 19 ก.ค.2556
5751 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 208/2558 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 259 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
5750 ไปราชการ บก.อก. 209/2534 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 536 ครั้ง] 30 มิ.ย.2534
5749 ไปราชการ บก.อก. 209/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 06 ส.ค.2535
5748 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 209/2537 แต่งตั้งกองอำนวยการอบรม และคณะ เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 28 มิ.ย.2537
5747 ไปราชการ บก.อก. 209/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 31 พ.ค.2538
5746 ไปราชการ บก.อก. 209/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 03 พ.ค.2539
5745 ไปราชการ บก.อก. 209/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 13 พ.ค.2540
5744 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 209/2541 แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกโรงเรียนตำรวจดีเด่น [2 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 25 พ.ค.2541
5743 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 209/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ [2 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 26 เม.ย.2542
5742 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 209/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน และพลตำรวจ หลักสูตรผู้การจราจรกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 11 เม.ย.2543
5741 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 209/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การสืบสวน [2 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 30 เม.ย.2544
5740 ไปราชการ บก.อก. 209/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 29 เม.ย.2545
5739 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 209/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 09 พ.ค.2546
5738 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 209/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 17 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 06 พ.ค.2547
5737 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 209/2548 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [3 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 25 พ.ค.2548
5736 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 209/2549 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 28 ก.ย.2549
5735 ไปราชการ บก.อก. 209/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 20 ก.ย.2550
5734 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 209/2551 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 19 ส.ค.2551
5733 ไปราชการ บช.ศ. 209/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 28 ก.ค.2552
5732 ไปราชการ สศป. 209/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 06 ส.ค.2553
5731 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 209/2554 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 06 ต.ค.2554
5730 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 209/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างจัดดอกไม้สดประดับในงานพิธีเปิดอบรมโครงการ "สร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ" โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 19 ก.ค.2556
5729 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 209/2558 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 265 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
5728 ไปราชการ บก.อก. 210/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 06 ส.ค.2535
5727 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 210/2536 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลลผลในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบนายดาบตำรวจและจ่าสิบตำรวจ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2536 [14 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 25 ส.ค.2536
5726 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 210/2537 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลผลในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผุ้มีวูฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2537 [13 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 29 มิ.ย.2537
5725 ไปราชการ บก.อก. 210/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 31 พ.ค.2538
5724 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 210/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสำสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 13 พ.ค.2540
5723 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 210/2541 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิ์ได้รีบเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 26 พ.ค.2541
5722 ไปราชการ บก.อก. 210/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 26 เม.ย.2542
5721 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 210/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน และพลตำรวจ หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 11 เม.ย.2543
5720 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 210/2545 ตั้งกองอำนวยารฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 03 พ.ค.2545
5719 ไปราชการ บก.อก. 210/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 09 พ.ค.2546
5718 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 210/2547 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 192/2547 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 06 พ.ค.2547
5717 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 210/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 82 [15 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 26 พ.ค.2548
5716 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 210/2549 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 28 ก.ย.2549
5715 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 210/2550 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 20 ก.ย.2550
5714 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 210/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 20 ส.ค.2551
5713 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 210/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสืบสวน) รุ่นที่ 7 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 29 ก.ค.2552
5712 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 210/2553 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมเพื่อพัฒนาการใช้อาวุธปืนและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2553 [2 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 09 ส.ค.2553
5711 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 210/2554 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรมหลักสูตร การรวบรวมข่าวกรองภาคสนามและปฏิบัติการตรวจสอบการสะกดรอยติดตามฝ่ายตรงข้าม [2 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 10 ต.ค.2554
5710 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 210/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการเลือกตำแหน่งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 07 ส.ค.2555
5709 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 210/2556 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรมและวิทยากรโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อุปกรณ์พิเศษประจำกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [3 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 19 ก.ค.2556
5708 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 210/2557 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 24 ก.ค.2557
5707 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 210/2558 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
5706 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 211/2534 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำแผนของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 558 ครั้ง] 11 มิ.ย.2534
5705 ไปราชการ บก.อก. 211/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 06 ส.ค.2535
5704 ไปราชการ บก.อก. 211/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปปฏิบัติราชการ [4 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 25 ส.ค.2536
5703 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 211/2537 ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกจ่าสิบตำรวจ เพื่อแต่งตั้งให้มียศเป็นนายดาบตำรวจ ประจำปี 2537 [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 29 มิ.ย.2537
5702 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 211/2538 แต่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [2 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 31 พ.ค.2538
5701 ไปราชการ บก.อก. 211/2539 ให้ข้าราชตำรวจการเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 565 ครั้ง] 03 พ.ค.2539
5700 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 211/2540 แต่งตั้งครธกรรมการคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ [1 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 13 พ.ค.2540
5699 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 211/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้ห้องประชุมและบริเวณอาคารเรียนรวม [1 แผ่น อ่าน 544 ครั้ง] 26 พ.ค.2541
5698 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 211/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์ ขอกู้เงินเพื่ออยู่อาศัยของราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 26 เม.ย.2542
5697 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 211/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภูธรภาค 7 [3 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 11 เม.ย.2543
5696 ไปราชการ บก.อก. 211/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 02 พ.ค.2544
5695 ไปราชการ บก.อก. 211/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 03 พ.ค.2545
5694 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 211/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 74 [6 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 09 พ.ค.2546
5693 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 211/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2547 [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 06 พ.ค.2547
5692 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 211/2548 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
5691 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 211/2548 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 26 พ.ค.2548
5690 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 211/2548 แต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 และกองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 26 พ.ค.2548
5689 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 211/2549 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 28 ก.ย.2549
5688 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 211/2551 ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการป็นข้าราชการตำรวจและพิจารณาการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง [2 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 20 ส.ค.2551
5687 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 211/2552 แต่งตั้งคระกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งผู้กำกับการ (ทำหน้าที่อาจารย์) ในสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 29 ก.ค.2552
5686 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 211/2553 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการใช้อาวุธปืนและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2553 [6 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 09 ส.ค.2553
5685 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 211/2554 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 14 ต.ค.2554
5684 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 211/2555 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ [2 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 10 ส.ค.2555
5683 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 211/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตร พร้อมพิมพ์ชื่อผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ปกใส่ประกาศนียบัตร โดยวิธีกรณีพิเศษ [1 แผ่น อ่าน 263 ครั้ง] 19 ก.ค.2556
5682 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 211/2558 ปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รองผู้บังคับการ หรือเทียบเท่า ให้รับเงินเดือนพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอก (พิเศษ) [2 แผ่น อ่าน 274 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
5681 ไปราชการ บก.อก. 212/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 06 ส.ค.2535
5680 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 212/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 30 มิ.ย.2537
5679 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 212/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์รถยนต์บรรทุกนิสสัน โล่ 88324 [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 01 มิ.ย.2538
5678 ไปราชการ บก.อก. 212/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 03 พ.ค.2539
5677 ไปราชการ บก.อก. 212/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 13 พ.ค.2540
5676 ไปราชการ บก.อก. 212/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 26 พ.ค.2541
5675 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 212/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนการ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 9 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน [2 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 28 เม.ย.2542
5674 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 212/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [5 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 11 เม.ย.2543
5673 ไปราชการ บก.อก. 212/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 03 พ.ค.2544
5672 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 212/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จ [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 03 พ.ค.2545
5671 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 212/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบอมโครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่74 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร1 [2 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 14 พ.ค.2546
5670 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 212/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2547 [2 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 06 พ.ค.2547
5669 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 212/2549 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 28 ก.ย.2549
5668 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 212/2550 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 21 ก.ย.2550
5667 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 212/2551 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [1 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 19 ส.ค.2551
5666 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 212/2552 แต่งตั้งวิทยากร ครูฝึก ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการบริหารวิกฤติการณ์และการควบคุมฝูงชน (การรักษาความปลอดภัยสนามบิน) เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 29 ก.ค.2552
5665 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 212/2553 ให้ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 75 [9 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 10 ส.ค.2553
5664 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 212/2554 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 14 ต.ค.2554
5663 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 212/2555 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 14 ส.ค.2555
5662 ไปราชการ บช.ศ. 212/2556 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 19 ก.ค.2556
5661 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 212/2558 ปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รองผู้บังคับการ หรือเทียบเท่า ให้รับเงินเดือนพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอก (พิเศษ) [2 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
5660 - บก.อก. 213/2534 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 585 ครั้ง] 12 มิ.ย.2534
5659 ไปราชการ บก.อก. 213/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 06 ส.ค.2535
5658 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 213/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 30 มิ.ย.2537
5657 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 213/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 01 มิ.ย.2538
5656 ไปราชการ บก.อก. 213/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 07 พ.ค.2539
5655 ไปราชการ บก.อก. 213/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 14 พ.ค.2540
5654 ไปราชการ บก.อก. 213/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 28 พ.ค.2541
5653 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 213/2542 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 29 เม.ย.2542
5652 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 213/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน [2 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 11 เม.ย.2543
5651 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 213/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ของหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมา เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ (สายธุรการ) รุ่นที่ 12 ประจำปี 25 [2 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 09 พ.ค.2544
5650 ไปราชการ บก.อก. 213/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 03 พ.ค.2545
5649 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 213/2546 แต่งตั้งคระกรรมการและเจ้าหน้าที่รับปัญหาข้อสอบ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2546 [2 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 14 พ.ค.2546
5648 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 213/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2547 [2 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 06 พ.ค.2547
5647 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 213/2548 ลงโทษกักขัง [2 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 30 พ.ค.2548
5646 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 213/2549 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 28 ก.ย.2549
5645 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 213/2550 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 24 ก.ย.2550
5644 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 213/2551 แต่งตั้งคณะทำงานในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีทุจริตในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้ารชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2551 [3 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 21 ส.ค.2551
5643 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 213/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 532 ครั้ง] 30 ก.ค.2552
5642 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 213/2553 ตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2553 [11 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 11 ส.ค.2553
5641 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 213/2554 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 14 ต.ค.2554
5640 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 213/2555 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 14 ส.ค.2555
5639 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 213/2556 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 17 ก.ค.2556
5638 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 213/2558 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
5637 ไปราชการ บก.อก. 214/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 06 ส.ค.2535
5636 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 214/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 30 มิ.ย.2537
5635 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 214/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 01 มิ.ย.2538
5634 ไปราชการ บก.อก. 214/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 07 พ.ค.2539
5633 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 214/2540 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสัวัสดีการ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 13 พ.ค.2540
5632 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 214/2541 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 29 พ.ค.2541
5631 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 214/2542 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [3 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 29 เม.ย.2542
5630 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 214/2543 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่หลักสูตรเพิ่มพูนยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก (ชั้นสัญญาบัตร , และชั้นประทวนและพลตำรวจ) เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 11 เม.ย.2543
5629 ไปราชการ บก.อก. 214/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 09 พ.ค.2544
5628 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 214/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 41 รุ่นที่ 42 และรุ่นที่ 43 เพิ่มเติม [3 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 03 พ.ค.2545
5627 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 214/2546 แต่งตั้งอาจารย์ -ครูหลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 15 เพื่อพัมนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล(เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 14 พ.ค.2546
5626 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 214/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2547 [2 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 06 พ.ค.2547
5625 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 214/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 01 มิ.ย.2548
5624 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 214/2549 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 28 ก.ย.2549
5623 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 214/2550 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 24 ก.ย.2550
5622 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 214/2551 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการโครงการประชุมปฏิบัติการด้านบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการ [4 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 21 ส.ค.2551
5621 ไปราชการ บช.ศ. 214/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 31 ก.ค.2552
5620 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 214/2553 แต่งตั้ง อาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 6 [7 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 11 ส.ค.2553
5619 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 214/2554 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 14 ต.ค.2554
5618 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 214/2556 แก้ไขคำสั่งเลื่อเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 19 ก.ค.2556
5617 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 214/2558 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
5616 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 215/2534 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะประจำเดือนมิถุนายน 2534 [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 17 มิ.ย.2534
5615 ไปราชการ บก.อก. 215/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 06 ส.ค.2535
5614 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 215/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 30 มิ.ย.2537
5613 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 215/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 64 [1 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 02 มิ.ย.2538
5612 ไปราชการ บก.อก. 215/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 07 พ.ค.2539
5611 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 215/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 15 พ.ค.2540
5610 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 215/2541 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 29 พ.ค.2541
5609 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 215/2542 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร [4 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 29 เม.ย.2542
5608 ไปราชการ บก.อก. 215/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 11 เม.ย.2543
5607 ไปราชการ บก.อก. 215/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 10 พ.ค.2544
5606 ไปราชการ บก.อก. 215/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 07 พ.ค.2545
5605 ไปราชการ บก.อก. 215/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 14 พ.ค.2546
5604 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 215/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [6 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 10 พ.ค.2547
5603 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 215/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบและกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อขึ้นทะเบียนจัดสรรทุนสำหรับข้าราชการตำรวจที่สมัครขอรับทุนต่างประเทศ ประจำปี 2548 [3 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 01 มิ.ย.2548
5602 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 215/2549 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 28 ก.ย.2549
5601 ไปราชการ บก.อก. 215/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 21 ส.ค.2551
5600 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 215/2552 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามคำรับรองการปฏิบัติการของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 [4 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 31 ก.ค.2552
5599 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 215/2553 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ [2 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 11 ส.ค.2553
5598 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 215/2554 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 14 ต.ค.2554
5597 ไปราชการ บช.ศ. 215/2555 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 16 ส.ค.2555
5596 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 215/2556 แต่งตั้งวิทยากรเพิ่มเติมในโครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 255 ครั้ง] 25 ก.ค.2556
5595 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 215/2558 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำวจ [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง]
5594 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 216/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 20 มิ.ย.2534
5593 ไปราชการ บก.อก. 216/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 06 ส.ค.2535
5592 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 216/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 30 มิ.ย.2537
5591 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 216/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [6 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 02 มิ.ย.2538
5590 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 216/2539 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [5 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 08 พ.ค.2539
5589 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 216/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 15 พ.ค.2540
5588 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 216/2541 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 01 มิ.ย.2541
5587 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 216/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำกับการ รุ่นที่ 34 [2 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 30 เม.ย.2542
5586 ไปราชการ บก.อก. 216/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 11 เม.ย.2543
5585 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 216/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 10 พ.ค.2544
5584 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 216/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ รุ่นที่ 18 ประจำปี 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภ [3 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 08 พ.ค.2545
5583 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 216/2546 แต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรกลางฝึกอบอมทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2546 กองกำกับการตำรวจภุธร3 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 14 พ.ค.2546
5582 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 216/2547 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 10 พ.ค.2547
5581 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 216/2548 แต่งตั้งวิทยากรในการประชุมสัมมนาหลักสูตรการบริหารตำรวจประเทศอาเซียนระดับสูง ครั้งที่ 14 (14th Joint ASEAN Senior Police Officers Course : JASPOC) [3 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 02 มิ.ย.2548
5580 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 216/2549 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 28 ก.ย.2549
5579 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 216/2550 แต่งตั้งวิทยากรการสัมมนาข้าราชการตำรวจในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจตามโครงการ สัมมนาการบริหารการฝึกอบรมในภาวะวิกฤตกำลังพล [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 24 ก.ย.2550
5578 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 216/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 21 ส.ค.2551
5577 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 216/2552 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 31 ก.ค.2552
5576 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 216/2553 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 17 ส.ค.2553
5575 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 216/2554 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 (เพิ่มเติม)ตามมติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 7/2554 [2 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 14 ต.ค.2554
5574 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 216/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัญชีผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บังคับการ และรองผู้บัญชาการ วาระประจำปี 2555 [1 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 17 ส.ค.2555
5573 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 216/2556 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 25 ก.ค.2556
5572 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 216/2558 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 234 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
5571 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 217/2534 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 513 ครั้ง] 20 มิ.ย.2534
5570 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 217/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 30 มิ.ย.2537
5569 ไปราชการ บก.อก. 217/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางมาราชการ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 05 มิ.ย.2538
5568 ไปราชการ บก.อก. 217/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 08 พ.ค.2539
5567 ไปราชการ บก.อก. 217/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 15 พ.ค.2540
5566 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 217/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช้วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 01 มิ.ย.2541
5565 ไปราชการ บก.อก. 217/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 30 เม.ย.2542
5564 ไปราชการ บก.อก. 217/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 11 เม.ย.2543
5563 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 217/2544 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [12 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 10 พ.ค.2544
5562 ไปราชการ บก.อก. 217/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 08 พ.ค.2546
5561 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 217/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบอมและแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรกลางฝึกอบอมทบทวนสายงานสืบสวนระดับชั้นสัญญบัตร ประจำปี2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [6 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 14 พ.ค.2546
5560 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 217/2547 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [9 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 11 พ.ค.2547
5559 ไปราชการ บก.อก. 217/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 02 มิ.ย.2548
5558 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 217/2549 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 28 ก.ย.2549
5557 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 217/2550 แต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการเงินงบประมณ รุ่นที่ 23 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจประจำปีงบประมาณ 2550 ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง(เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 24 ก.ย.2550
5556 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 217/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำคู่มือการฝึกอบรมบุคคลภายยอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 31 ก.ค.2552
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 24  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553