<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 22/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 22  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
6155 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 189/2554 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารบราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [4 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 12 ก.ย.2554
6154 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 189/2555 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี 2555 [2 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 11 ก.ค.2555
6153 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 189/2556 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 03 ก.ค.2556
6152 ไปราชการ บก.อก. 190/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
6151 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 190/2537 ตั้งกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ และเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2537 (งบประมาณ พ.ศ.2538) [3 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 17 มิ.ย.2537
6150 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 190/2538 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 17 พ.ค.2538
6149 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 190/2539 การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 19 [3 แผ่น อ่าน 517 ครั้ง] 22 เม.ย.2539
6148 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 190/2540 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ มหาวิทยาลัยสถุโขทัยธรรมาธิราช [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 23 เม.ย.2540
6147 ไปราชการ บก.อก. 190/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 18 พ.ค.2541
6146 ไปราชการ บก.อก. 190/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 09 เม.ย.2542
6145 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 190/2543 กำหนดจัดกิจกรรมวันกีฬาของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 03 เม.ย.2543
6144 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 190/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 38 - 40 [8 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 12 เม.ย.2544
6143 ไปราชการ บก.อก. 190/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 24 เม.ย.2545
6142 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 190/2546 แต่งตั้งคระกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด [2 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 30 เม.ย.2546
6141 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 190/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 88 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 13 พ.ค.2548
6140 ไปราชการ บก.อก. 190/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 31 ส.ค.2550
6139 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 190/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 4 [6 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 30 ก.ค.2551
6138 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 190/2552 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี 2552 กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 16 ก.ค.2552
6137 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 190/2553 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน [2 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 08 ก.ค.2553
6136 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 190/2554 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 12 ก.ย.2554
6135 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 190/2555 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 11 ก.ค.2555
6134 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 190/2556 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 03 ก.ค.2556
6133 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 190/2558 แต่งต้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 16 มิ.ย.2558
6132 ไปราชการ บก.อก. 191/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 541 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
6131 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 191/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 13 ก.ค.2535
6130 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 191/2537 แต่งตั้งกองอำนวยการอบรม และคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ [4 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 20 มิ.ย.2537
6129 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 191/2538 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. รุ่นที่ 25 [9 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 19 พ.ค.2538
6128 ไปราชการ ว.ตร. 191/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 24 เม.ย.2539
6127 ไปราชการ บก.อก. 191/2539 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 24 เม.ย.2539
6126 ไปราชการ บก.อก. 191/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 23 เม.ย.2540
6125 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 191/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบ 2541 ร่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน กองบัญชาการศึกษา [7 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 18 พ.ค.2541
6124 ไปราชการ บก.อก. 191/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 09 เม.ย.2542
6123 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 191/2543 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน (เพิ่มเติม) กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 04 เม.ย.2543
6122 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 191/2544 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากรอบอัตราครุภัณฑ์ ของ กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 18 เม.ย.2544
6121 ไปราชการ บก.อก. 191/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [5 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 24 เม.ย.2545
6120 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 191/2546 มอบหมายหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา และผู้ช่วยผู้บัญชาการ กองบัยชาการสึกษา [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 01 พ.ค.2546
6119 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 191/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 25 [10 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 13 พ.ค.2548
6118 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 191/2549 แต่งตั้งวิทยากรในหลักสูตร การต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 04 ก.ย.2549
6117 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 191/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งผู้กำกับการ (ทำหน้าที่อาจารย์) ในสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 31 ส.ค.2550
6116 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 191/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 29-30 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [2 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 16 ก.ค.2552
6115 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 191/2553 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 08 ก.ค.2553
6114 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 191/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 13 ก.ย.2554
6113 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 191/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการอำนวยการสถานฝึกอบรม การฝึกอบรมความสัมพันธ์ของตำรวจและสื่อมวลชน (Police Media Relation Consultation) [2 แผ่น อ่าน 282 ครั้ง] 16 ก.ค.2555
6112 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 191/2556 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ (เต็มขั้น) และได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 03 ก.ค.2556
6111 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 192/2537 แก้ไขกำหนดมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนผู้บัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 21 มิ.ย.2537
6110 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 192/2538 แต่งตั้งผู้อำนวยการฝึกอบรม คณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการเงินงบประมาณ เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 19 พ.ค.2538
6109 ไปราชการ บก.อก. 192/2539 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 24 เม.ย.2539
6108 ไปราชการ บก.อก. 192/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 24 เม.ย.2540
6107 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 192/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนนครบาล [4 แผ่น อ่าน 526 ครั้ง] 18 พ.ค.2541
6106 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 192/2542 แต่งตั้งคณะกรรมคัดเลือกพลตำรวจเพื่อบรรจุและแต่งตั้เป็นสิบตำรวจตรี ประจำปี 2542 [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 16 เม.ย.2542
6105 ไปราชการ บก.อก. 192/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 04 เม.ย.2543
6104 ไปราชการ บก.อก. 192/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 18 เม.ย.2544
6103 ไปราชการ บก.อก. 192/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 24 เม.ย.2545
6102 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 192/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 01 พ.ค.2546
6101 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 192/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2547 [2 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 27 เม.ย.2547
6100 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 192/2548 เปลี่ยนแปลงคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 681/2547 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2547 [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 16 พ.ค.2548
6099 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 192/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 2 [6 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 04 ก.ย.2549
6098 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 192/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 96 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 31 ก.ค.2551
6097 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 192/2552 ตั้งกองอำนวยการสัมมนา และแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำคู่มือการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทีได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [7 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 17 ก.ค.2552
6096 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 192/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาการฝึกอบรม (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 09 ก.ค.2553
6095 ไปราชการ บช.ศ. 192/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [11 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 13 ก.ย.2554
6094 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 192/2555 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมิณคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 17 ก.ค.2555
6093 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 192/2556 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 255 ครั้ง] 03 ก.ค.2556
6092 ไปราชการ บก.อก. 193/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 548 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
6091 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 193/2537 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 21 มิ.ย.2537
6090 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 193/2538 แต่งตั้งผู้อำนวยการฝึกอบรม คณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งกำลังบำรุง เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 19 พ.ค.2538
6089 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 193/2539 ตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2539 [2 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 24 เม.ย.2539
6088 ไปราชการ บก.อก. 193/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 23 เม.ย.2540
6087 ไปราชการ บก.อก. 193/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 18 พ.ค.2541
6086 ไปราชการ บก.อก. 193/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 16 เม.ย.2542
6085 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 193/2543 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 05 เม.ย.2543
6084 ไปราชการ บก.อก. 193/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 19 เม.ย.2544
6083 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 193/2545 แต่งตั้งยศนายตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 26 เม.ย.2545
6082 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 193/2546 แต่งตั้งกรรมการการเก็บรักษาเงินของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 01 พ.ค.2546
6081 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 193/2547 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 27 เม.ย.2547
6080 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 193/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 17 พ.ค.2548
6079 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 193/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 90-92เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [2 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 06 ก.ย.2549
6078 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 193/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรครูการสอนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2550 [3 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 03 ก.ย.2550
6077 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 193/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 28 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [2 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 31 ก.ค.2551
6076 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 193/2552 แต่งตั้งวิทยากรในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการบริหารเหตุการณ์ ระดับผู้บริหารและครูฝึกกองร้อยควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 1-2 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 17 ก.ค.2552
6075 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 193/2553 ตั้งกองอำนวยการสัมมนา และแต่งตั้งคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาและยุทธศาสตร์การศึกษาของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2554-2559 [7 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 09 ก.ค.2553
6074 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 193/2554 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการร้านค้าและร้านอาหารส่วนกลาง กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 265 ครั้ง] 14 ก.ย.2554
6073 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 193/2555 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมิณคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [5 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 17 ก.ค.2555
6072 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 193/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำของที่ระลึกมอบให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติประพฤติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ตามโครงการตำรวจสีขาว ดาวคุณธรรม โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 04 ก.ค.2556
6071 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 193/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน ๑๐ เครื่อง [1 แผ่น อ่าน 238 ครั้ง] 16 ก.ค.2557
6070 ไปราชการ บก.อก. 194/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
6069 ไปราชการ บก.อก. 194/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 18 ส.ค.2536
6068 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 194/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ การสอบคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2537 [3 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 21 มิ.ย.2537
6067 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 194/2538 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 19 พ.ค.2538
6066 ไปราชการ บก.อก. 194/2539 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 25 เม.ย.2539
6065 ไปราชการ บก.อก. 194/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 23 เม.ย.2540
6064 ไปราชการ สศป. 194/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 19 พ.ค.2541
6063 ไปราชการ บก.อก. 194/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 16 เม.ย.2542
6062 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 194/2543 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 05 เม.ย.2543
6061 ไปราชการ บก.อก. 194/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 19 เม.ย.2544
6060 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 194/2545 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 26 เม.ย.2545
6059 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 194/2546 ตั้งกองอำนวยการการฝึกอบอม และแต่งตั้งอาจารย์ ครู หลักสุตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 15 เพื่อพัมนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาร 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [5 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 02 พ.ค.2546
6058 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 194/2547 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 27 เม.ย.2547
6057 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 194/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 17 พ.ค.2548
6056 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 194/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ตรวจกระดาษคำตอบและรวมคะแนน การสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนที่1 ของนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2549 [3 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 06 ก.ย.2549
6055 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 194/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ตรวจกระดาษคำตอบและรวบรวมคะแนน การสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2550 [3 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 05 ก.ย.2550
6054 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 194/2551 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาแต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [6 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 05 ส.ค.2551
6053 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 194/2552 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 20 ก.ค.2552
6052 ไปราชการ สศป. 194/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 09 ก.ค.2553
6051 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 194/2554 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 268 ครั้ง] 14 ก.ย.2554
6050 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 194/2555 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการสอบข้อเขียนและสิทธิประโยชน์ของกลุ่มอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 279 ครั้ง] 18 ก.ค.2555
6049 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 195/2535 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 16 ก.ค.2535
6048 ไปราชการ บก.อก. 195/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ ประจำปี 2536 [4 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 18 ส.ค.2536
6047 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 195/2537 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 22 [7 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 21 มิ.ย.2537
6046 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 195/2538 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 19 พ.ค.2538
6045 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 195/2539 แต่งตั้งคระกรรมการตรวจรับจ้างเหมาพิพพ์หนังสือคู่มือตำรวจของนักเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 25 เม.ย.2539
6044 ไปราชการ บก.อก. 195/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 24 เม.ย.2540
6043 ไปราชการ บก.อก. 195/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 19 พ.ค.2541
6042 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 195/2542 แต่งตั้งครูอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสอบสวน ระดับรองสารวัตร ประจำปี 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [7 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 18 เม.ย.2542
6041 ไปราชการ บก.อก. 195/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 20 เม.ย.2544
6040 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 195/2545 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 26 เม.ย.2545
6039 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 195/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 2 และรุ่นที่73 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 02 พ.ค.2546
6038 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 195/2547 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 28 เม.ย.2547
6037 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 195/2548 ตั้งคณะกรรมการจัดทำบัญชีข้อมูลเพื่อการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชาการศึกษา กรณีการปรับโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 17 พ.ค.2548
6036 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 195/2549 แต่งตั้งวิทยากร ครู - อาจารย์ หลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 15 [3 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 06 ก.ย.2549
6035 ไปราชการ บก.อก. 195/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 05 ก.ย.2550
6034 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 195/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อพัมนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 554 ครั้ง] 05 ส.ค.2551
6033 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 195/2552 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 20 ก.ค.2552
6032 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 195/2553 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2553 [3 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 09 ก.ค.2553
6031 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 195/2554 แต่งตั้งวิทยากร และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือโครงการสัมมนาสรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยควบคุมฝูงชนต้นแบบ ประจำปี 2554 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 14 ก.ย.2554
6030 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 195/2555 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณและส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 19 ก.ค.2555
6029 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 195/2556 ตั้งกองอำนวยการการสัมมนาและแต่งตั้งวิทยากร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม "ครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสถานีตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 246 ครั้ง] 04 ก.ค.2556
6028 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 196/2535 ยกเลิกคำสั่งกองบัญชาการ ที่ 381/2534 ลงวันที่11 ตุลาคม 2534 [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 17 ก.ค.2535
6027 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 196/2536 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 18 ส.ค.2536
6026 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 196/2537 การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจประจำสัปดาห์ [2 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 22 มิ.ย.2537
6025 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 196/2538 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 19 พ.ค.2538
6024 ไปราชการ บก.อก. 196/2539 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [13 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 26 เม.ย.2539
6023 ไปราชการ บก.อก. 196/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 25 เม.ย.2540
6022 ไปราชการ บก.อก. 196/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 19 พ.ค.2541
6021 ไปราชการ บก.อก. 196/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 20 เม.ย.2542
6020 ไปราชการ บก.อก. 196/2543 ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 05 เม.ย.2543
6019 ไปราชการ บก.อก. 196/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 20 เม.ย.2544
6018 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 196/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตรงาน หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ (กอปใสยธุรการ) รุ่นที่ 14 ประจำปี 2545 กองกำกับ [2 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 26 เม.ย.2545
6017 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 196/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสุตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 46 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 02 พ.ค.2546
6016 ไปราชการ บก.อก. 196/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 28 เม.ย.2547
6015 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 196/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 52 [9 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 17 พ.ค.2548
6014 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 196/2549 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 12 ก.ย.2549
6013 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 196/2550 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 06 ก.ย.2550
6012 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 196/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 252 ครั้ง] 07 ส.ค.2551
6011 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 196/2552 แต่งตั้งคระกรรมการพิจารณาจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ระดับ สารวัตร ถึง รองผู้บังคับการ ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 21 ก.ค.2552
6010 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 196/2555 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2555 [1 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 19 ก.ค.2555
6009 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 196/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ เจ้าหน้าที่ และวิทยากร โครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 254 ครั้ง] 10 ก.ค.2556
6008 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 197/2538 เพิ่มเติมคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 87/2538 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2538 [1 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 19 พ.ค.2538
6007 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 197/2539 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2539 [11 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 01 พ.ค.2539
6006 ไปราชการ บก.อก. 197/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 28 เม.ย.2540
6005 ไปราชการ บก.อก. 197/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 19 พ.ค.2541
6004 ไปราชการ บก.อก. 197/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 20 เม.ย.2542
6003 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 197/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [4 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 07 เม.ย.2543
6002 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 197/2544 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 20 เม.ย.2544
6001 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 197/2545 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึกหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 43 [35 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 26 เม.ย.2545
6000 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 197/2546 ตั้งกองอำนวยการการฝึกอบอม และแต่งตั้งอาจารย์ ครู หลักสุตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 15 เพื่อพัมนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาร 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [5 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 02 พ.ค.2546
5999 ไปราชการ บก.อก. 197/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 28 เม.ย.2547
5998 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 197/2548 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 18 พ.ค.2548
5997 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 197/2549 แต่งตั้งวิทยากรโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจในสังกัดกองอำนวยการและมาตรฐานการศึกษาและกองบัญชาการศึกษา (ส่วนกลาง) [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 15 ก.ย.2549
5996 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 197/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 60-63 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 13 ส.ค.2551
5995 ไปราชการ ฝรก. 197/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 21 ก.ค.2552
5994 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 197/2553 แต่งตั้งวิทยากร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาและยุทธศาสตร์การศึกษา ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2554-2559) [2 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 12 ก.ค.2553
5993 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 197/2554 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี [1 แผ่น อ่าน 233 ครั้ง] 21 ก.ย.2554
5992 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 197/2555 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 254 ครั้ง] 19 ก.ค.2555
5991 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 197/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำตรายาง ป้ายชื่อ อัดและตกแต่งภาพแผนที่ประเทศไทย พร้อมเคลือบพลาสติกใด โล่เชิดชูเกียรติ และโล่รางวัล ๕ ส โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 251 ครั้ง] 11 ก.ค.2556
5990 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 197/2558 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 245 ครั้ง] 19 มิ.ย.2558
5989 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 198/2535 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 22 ก.ค.2535
5988 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 198/2536 แต่งตั้งผู้ดำเนินการออกข้อสอบ ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบนายดาบตำรวจและจ่าสิบตำรวจ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2536 [3 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 18 ส.ค.2536
5987 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 198/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการติดตั้งโทรศัพท์ [1 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 22 มิ.ย.2537
5986 ไปราชการ บก.อก. 198/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 22 พ.ค.2538
5985 ไปราชการ บช.ศ. 198/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 22 พ.ค.2538
5984 ไปราชการ บก.อก. 198/2539 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 29 เม.ย.2539
5983 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 198/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬา กองบัญชาการศึกษา [9 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 28 เม.ย.2540
5982 ไปราชการ บก.อก. 198/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 20 พ.ค.2541
5981 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 198/2542 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และอาจารย์ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสอบสวน(สบ.1) [8 แผ่น อ่าน 279 ครั้ง] 20 เม.ย.2542
5980 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 198/2543 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [1 แผ่น อ่าน 272 ครั้ง] 05 เม.ย.2543
5979 ไปราชการ บก.อก. 198/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 20 เม.ย.2544
5978 ไปราชการ บก.อก. 198/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 26 เม.ย.2545
5977 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 198/2546 แต่งตั้งคระกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 02 พ.ค.2546
5976 ไปราชการ บก.อก. 198/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 28 เม.ย.2547
5975 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 198/2548 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 19 พ.ค.2548
5974 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 198/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 07 ก.ย.2550
5973 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 198/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 13 ส.ค.2551
5972 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 198/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำคู่มือการฝึกอบรมบุคคลภายยอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 22 ก.ค.2552
5971 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 198/2552 แต่งตั้งวิทยากรและครูฝึกตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการบริหารวิกฤตการณ์ระดับผู้บริหารและครูฝึกกองร้อยควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 2 [3 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 14 ก.ค.2552
5970 ไปราชการ บก.อก. 198/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 13 ก.ค.2553
5969 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 198/2554 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2554 [1 แผ่น อ่าน 251 ครั้ง] 23 ก.ย.2554
5968 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 198/2555 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ (เต็มขั้น) และได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 19 ก.ค.2555
5967 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 198/2556 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๖ [3 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 12 ก.ค.2556
5966 ไปราชการ บก.อก. 199/2534 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ [1 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 23 พ.ค.2534
5965 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 199/2535 แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการทดสอบจัดทำข้อสอบ [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 22 ก.ค.2535
5964 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 199/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 23 พ.ค.2538
5963 ไปราชการ บก.อก. 199/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 28 เม.ย.2540
5962 ไปราชการ บก.อก. 199/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 21 พ.ค.2541
5961 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 199/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับข้อสอบ [2 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 20 เม.ย.2542
5960 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 199/2543 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณถาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 72 [2 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 24 เม.ย.2543
5959 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 199/2544 แต่งตั้งยศนายตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 23 เม.ย.2544
5958 - บก.อก. 199/2545 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 26 เม.ย.2545
5957 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 199/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับเป้าหุ่นเงาคน [1 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 02 พ.ค.2546
5956 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 199/2547 แต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาควิชาการ ของกองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 29 เม.ย.2547
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 22  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553