<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 20/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 20  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
6555 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 170/2553 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 71 รุ่นที่ 73 และรุ่นที่ 75 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 28 มิ.ย.2553
6554 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 170/2554 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 25 ส.ค.2554
6553 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 170/2555 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลทิศทางการพัฒนาตามร่างพระราชกฤษฎีกาข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ พ.ศ. .... ของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 29 มิ.ย.2555
6552 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 170/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการเช่า สำหรับการเช่ารถโดยสารธรรมดา ครีม-แดง โดยวิธีกรณีพิเศษ [1 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 14 พ.ค.2556
6551 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 171/2537 อนุญาตให้ลุกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 31 พ.ค.2537
6550 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สบร. 171/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 09 พ.ค.2538
6549 ไปราชการ บก.อก. 171/2539 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 05 เม.ย.2539
6548 ไปราชการ บก.อก. 171/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 08 เม.ย.2540
6547 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 171/2541 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 527 ครั้ง] 06 พ.ค.2541
6546 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 171/2542 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง กองบัญชาการศึกษา ที่ 167/2542 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2542 [1 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 29 มี.ค.2542
6545 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 171/2543 แต่งตั้งครูอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 59 [6 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 24 มี.ค.2543
6544 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 171/2544 แต่งตั้งกองอำนวยการอบรมโครงการสัมนาเพื่อพัฒนางานธุรการ [4 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 21 มี.ค.2544
6543 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 171/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 02 เม.ย.2545
6542 ไปราชการ บก.อก. 171/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 21 เม.ย.2546
6541 ไปราชการ ว.ตร. 171/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 12 เม.ย.2547
6540 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 171/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 51 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 04 พ.ค.2548
6539 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 171/2549 แต่งตั้งวิทยากรในหลักสูตร การต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 11 ส.ค.2549
6538 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 171/2550 ตั้งกองอำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ [5 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 14 ส.ค.2550
6537 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 171/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุเครื่องแต่งกาย [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 15 ก.ค.2551
6536 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 171/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจกองอำนวยการและมาตรฐานการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 26 มิ.ย.2552
6535 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 171/2553 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2553 [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 28 มิ.ย.2553
6534 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 171/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 83 [8 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 26 ส.ค.2554
6533 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 171/2555 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 03 ก.ค.2555
6532 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 171/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 14 พ.ค.2556
6531 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 171/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 30 มิ.ย.2557
6530 - บก.อก. 172/2534 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 547 ครั้ง] 06 พ.ค.2534
6529 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 172/2535 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 24 มิ.ย.2535
6528 ไปราชการ บช.ศ. 172/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 09 พ.ค.2538
6527 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 172/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์ ขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 09 เม.ย.2539
6526 ไปราชการ บก.อก. 172/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 09 เม.ย.2540
6525 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 172/2541 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 532 ครั้ง] 06 พ.ค.2541
6524 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 172/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตำรวจระดับรองผู้กำกับการ-สารวัตร ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 และในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจภูธรภาค 8 รุ่ [3 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 31 มี.ค.2542
6523 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 172/2543 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 27 มี.ค.2543
6522 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 172/2544 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 21 มี.ค.2544
6521 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 172/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 24 เพิ่มเติม [3 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 02 เม.ย.2545
6520 ไปราชการ บก.อก. 172/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 21 เม.ย.2546
6519 ไปราชการ บก.อก. 172/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 12 เม.ย.2547
6518 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 172/2548 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 06 พ.ค.2548
6517 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 172/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 26 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [2 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 15 ส.ค.2549
6516 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 172/2550 แต่งตั้งวิทยากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ [1 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 15 ส.ค.2550
6515 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 172/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 28 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 15 ก.ค.2551
6514 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 172/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งผู้กำกับการ (ทำหน้าที่อาจารย์) ในสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 27 มิ.ย.2552
6513 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 172/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ของกองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2553 [2 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 30 มิ.ย.2553
6512 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 172/2554 ตั้งกองอำนวยการสัมมนา และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ( พ.ศ. 2554-2559) ประจำปีงบประมาณ 2554 [5 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 26 ส.ค.2554
6511 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 172/2555 แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 03 ก.ค.2555
6510 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 172/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุสิ่งของหลวงที่ชำรุด และตัดแต่งต้นไม้ของ กองบัญชาการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 14 พ.ค.2556
6509 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 173/2535 แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการเฝ้ารับเสด็จ เนื่องในวโรกาส พลตรีสมเด็จพระเทพเทพศรีรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นองค์บรรยายกาศพิเศษ แก่นายตำรวจนักเรียน สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 24 มิ.ย.2535
6508 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 173/2536 กำหนดระเบียบปฏิบัติวิธีการรับสมัครและคัดเลือกด้วยวิธีสอบนายดาบตำรวจและจ่าสิบตำรวจ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2536 [23 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 10 ส.ค.2536
6507 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 173/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 545 ครั้ง] 09 พ.ค.2538
6506 ไปราชการ บก.อก. 173/2539 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 09 เม.ย.2539
6505 - บก.อก. 173/2540 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 161/2540 ลง วันที่ 3 เมายน 2540 [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 10 เม.ย.2540
6504 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 173/2541 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 06 พ.ค.2541
6503 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 173/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมระดับสารวัตรรุ่นที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 31 มี.ค.2542
6502 ไปราชการ บก.อก. 173/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 27 มี.ค.2543
6501 ไปราชการ บก.อก. 173/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 21 มี.ค.2544
6500 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 173/2545 แต่งตั้งอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ รุ่นที่ 32 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 03 เม.ย.2545
6499 ไปราชการ บก.อก. 173/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรถยนต์ [1 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 22 เม.ย.2546
6498 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 173/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 80 [13 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 12 เม.ย.2547
6497 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 173/2548 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 09 พ.ค.2548
6496 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 173/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 55 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 15 ส.ค.2549
6495 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 173/2550 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [4 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 15 ส.ค.2550
6494 ไปราชการ กอจ. 173/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 15 ก.ค.2551
6493 ไปราชการ สศป. 173/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 29 มิ.ย.2552
6492 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 173/2553 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 30 มิ.ย.2553
6491 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 173/2554 แต่งวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(พ.ศ.2554-2559) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [2 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 26 ส.ค.2554
6490 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 173/2555 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [1 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 03 ก.ค.2555
6489 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 173/2556 แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาเพื่ิเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 17 พ.ค.2556
6488 ไปราชการ ฝรก. 173/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 271 ครั้ง] 27 พ.ค.2557
6487 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 174/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลุกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [3 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 25 มิ.ย.2535
6486 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 174/2537 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2537 [6 แผ่น อ่าน 537 ครั้ง] 02 มิ.ย.2537
6485 ไปราชการ บช.ศ. 174/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 09 พ.ค.2538
6484 ไปราชการ บก.อก. 174/2539 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 10 เม.ย.2539
6483 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 174/2541 แต่งตั้งคณะทำงาน กองอำนวยการการฝึกอบรมและกองอำนวยการสถานฝึกอบรม หลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 7 [3 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 06 พ.ค.2541
6482 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 174/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมระดับสารวัตรรุ่นที่ 2 [2 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 31 มี.ค.2542
6481 ไปราชการ บก.อก. 174/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 29 มี.ค.2543
6480 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 174/2544 แก้ไข เปลี่ยนแปลงการมอบหมายการปกครองบังคับบัญชา [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 21 มี.ค.2544
6479 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 174/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 03 เม.ย.2545
6478 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 174/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระบี่พร้อมฝัก(ชนิดไม่มีสาย) [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 22 เม.ย.2546
6477 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 174/2547 ปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 19 เม.ย.2547
6476 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 174/2548 บรรจุข้าราชการตำรวจซึ่งออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ [2 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 09 พ.ค.2548
6475 ไปราชการ บก.อก. 174/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 16 ส.ค.2549
6474 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 174/2550 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 15 ส.ค.2550
6473 ไปราชการ บก.อก. 174/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 16 ก.ค.2551
6472 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 174/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพหรือผลการสอนและความประพฤติเพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งผู้กำกับการ (ทำหน้าที่อาจารย์) ในสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 29 มิ.ย.2552
6471 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 174/2553 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 30 มิ.ย.2553
6470 ไปราชการ บช.ศ. 174/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 31 ส.ค.2554
6469 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 174/2555 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะภาษอังกฤษให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [2 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 03 ก.ค.2555
6468 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 174/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของ กองบัญชาการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 20 พ.ค.2556
6467 - บช.ศ. 174/2557 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 30 มิ.ย.2557
6466 - ฝรก. 174/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 27 พ.ค.2557
6465 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 174/2558 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [46 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 29 พ.ค.2558
6464 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 175/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของหลวง [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 02 มิ.ย.2537
6463 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 175/2538 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและคณะเจ้าหน้าที่ [4 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 11 พ.ค.2538
6462 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 175/2539 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 10 เม.ย.2539
6461 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 175/2540 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 11 เม.ย.2540
6460 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 175/2541 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 07 พ.ค.2541
6459 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 175/2542 แต่งตั้งวิทยากรบรรยายตามโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ [1 แผ่น อ่าน 505 ครั้ง] 31 มี.ค.2542
6458 ไปราชการ บก.อก. 175/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 29 มี.ค.2543
6457 ไปราชการ บก.อก. 175/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 21 มี.ค.2544
6456 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 175/2545 แต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมการต้อนรับคณะข้าราชการตำรวจมาเลเซีย [2 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 05 เม.ย.2545
6455 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 175/2546 แต่งตั้งคระกรรมการพิจารณาจัดทำระบบการควบคุมภายในของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 22 เม.ย.2546
6454 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 175/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 19 เม.ย.2547
6453 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 175/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [8 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 09 พ.ค.2548
6452 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 175/2549 แต่งตั้งวิทยากรในหลักสูตร การต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสืบสวน) [4 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 18 ส.ค.2549
6451 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 175/2550 แต่งตั้งอาจาย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 27 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 16 ส.ค.2550
6450 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 175/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) รุ่นที่ 6 [3 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 16 ก.ค.2551
6449 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 175/2552 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2552 และรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิงผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้ [7 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 29 มิ.ย.2552
6448 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 175/2553 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 01 ก.ค.2553
6447 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 175/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้กำกับการ ประจำปี 2554 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 31 ส.ค.2554
6446 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 175/2555 การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ [5 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 03 ก.ค.2555
6445 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 175/2556 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 24 มิ.ย.2556
6444 ไปราชการ บก.อก. 176/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 08 พ.ค.2534
6443 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 176/2535 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน กรกฏาคม 2535 [10 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 30 มิ.ย.2535
6442 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 176/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 11 พ.ค.2538
6441 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 176/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนา ข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [4 แผ่น อ่าน 491 ครั้ง] 11 เม.ย.2539
6440 ไปราชการ บก.อก. 176/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 11 เม.ย.2540
6439 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 176/2541 แต่งตั้งอาจารย์ผู้บรรยายและผู้รับผิดชอบในการศึกษาอบรม หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 59 [8 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 12 พ.ค.2541
6438 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 176/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 01 เม.ย.2542
6437 ไปราชการ บก.อก. 176/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 30 มี.ค.2543
6436 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 176/2544 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 23 มี.ค.2544
6435 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 176/2545 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 09 เม.ย.2545
6434 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 176/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 46 [12 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 20 เม.ย.2546
6433 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 176/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 19 เม.ย.2547
6432 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 176/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิยตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 และกองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ [15 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 09 พ.ค.2548
6431 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 176/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ รับปัญหาข้อสอบและเฉลยข้อสอบหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2549 [2 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 22 ส.ค.2549
6430 ไปราชการ บช.ศ. 176/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 16 ส.ค.2550
6429 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 176/2551 มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเว็บไซต์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน [4 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 21 ก.ค.2551
6428 ไปราชการ สศป. 176/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 30 มิ.ย.2552
6427 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 176/2553 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 01 ก.ค.2553
6426 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 176/2554 ตั้งกองอำนวยการสัมมนา และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการสอนกิจกรรมบูรณาการ(การปฏิบัติการแก็ไขสถานการณ์ปฏิบัติงาน)ในบทบาทเจ้าหน้าที่ตามหลักสูตรการฝึกอบรมภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้ารา [4 แผ่น อ่าน 272 ครั้ง] 31 ส.ค.2554
6425 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 176/2555 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 05 ก.ค.2555
6424 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 176/2556 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะทำงานที่ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [5 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 24 มิ.ย.2556
6423 ไปราชการ ฝรก. 176/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 264 ครั้ง] 29 พ.ค.2557
6422 ไปราชการ บก.อก. 177/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 505 ครั้ง] 13 พ.ค.2534
6421 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 177/2535 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 29 มิ.ย.2535
6420 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 177/2537 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 154/2537 [1 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 08 มิ.ย.2537
6419 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 177/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 11 พ.ค.2538
6418 ไปราชการ บก.อก. 177/2539 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 11 เม.ย.2539
6417 - บก.อก. 177/2540 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 167/2540 ลง วันที่ 8 เมายน 2540 [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 11 เม.ย.2540
6416 ไปราชการ บก.อก. 177/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 12 พ.ค.2541
6415 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 177/2542 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 01 เม.ย.2542
6414 ไปราชการ บก.อก. 177/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 30 มี.ค.2543
6413 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 177/2544 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 23 มี.ค.2544
6412 ไปราชการ บก.อก. 177/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 10 เม.ย.2545
6411 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 177/2546 แต่งตั้งเจ้าหน้าตรวจสอบเงินทดรองราชการ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 24 เม.ย.2546
6410 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 177/2547 แต่งตั้ง ครู-อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพิ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาควิชาการ ของกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 กองกำกับการ 1 แลพกองกำกับการ 7 กองบังคับการฝึกผิเศษ (เพิ่มเติม) [6 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 19 เม.ย.2547
6409 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 177/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 และกองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพเศษ [9 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 09 พ.ค.2548
6408 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 177/2549 แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ จัดเตรียมกระดาษคำตอบ สำหรับใช้ในการสอบวัดผลภาควิชาการ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2549 [2 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 22 ส.ค.2549
6407 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 177/2551 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2551 [8 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 23 ก.ค.2551
6406 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 177/2552 จัดตั้งกองอำนวยการ คณะทำงาน และวิทยากร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการบริหารเหตุการณ์ระดับผู้บริหารและครูฝึกกองร้อยควบคุมฝูงชน [5 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 30 มิ.ย.2552
6405 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 177/2553 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 01 ก.ค.2553
6404 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 177/2554 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดแผนการสอนกิจกรรมบูรณาการ(การฝึกปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์การปฏิบัติงาน)ในบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสูตรการฝึกอบรมภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ป [2 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 31 ส.ค.2554
6403 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 177/2555 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 05 ก.ค.2555
6402 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 177/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาทำเข็มที่ระลึกผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจโดยวิธีพิเศษ [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 24 มิ.ย.2556
6401 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 178/2534 ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ที่สโมสรสนามยิงปืนกรมตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 13 พ.ค.2534
6400 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 178/2535 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 29 มิ.ย.2535
6399 เกี่ยวกับการสอบ ว.ตร. 178/2537 กำหนดระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจ ผู้มีวุฒิปริญญาตรีเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2537 [16 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 08 มิ.ย.2537
6398 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 178/2538 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 12 พ.ค.2538
6397 ไปราชการ บก.อก. 178/2539 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 11 เม.ย.2539
6396 ไปราชการ บก.อก. 178/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 17 เม.ย.2540
6395 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 178/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรสืบสวน เพื่อพัฒนาข้ารชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 13 พ.ค.2541
6394 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 178/2542 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 01 เม.ย.2542
6393 ไปราชการ บก.อก. 178/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 31 มี.ค.2543
6392 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 178/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 27 มี.ค.2544
6391 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 178/2545 แต่งตั้งอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ รุ่นที่ 53 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 11 เม.ย.2545
6390 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 178/2546 แก้ไขคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ผู้ช่วยบัญชาการ กองบัญชาการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน รักษาการแทน ผู้บัญชาการ กองบัญชาการสึกษา และกำหนดลำดับอาวุโสในการรักษาการแทนผู้บัญชาการ [2 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 25 เม.ย.2546
6389 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 178/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 49 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 19 เม.ย.2547
6388 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 178/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 และกองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ [11 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 09 พ.ค.2548
6387 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 178/2549 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 2 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 22 ส.ค.2549
6386 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 178/2550 แต่งตั้งอนุกรรมการและมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาโทด้านต่างๆ และการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาโททางกฎหมายหรือประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบันจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรว [2 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 22 ส.ค.2550
6385 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 178/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 23 ก.ค.2551
6384 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 178/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 97-99 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 07 ก.ค.2552
6383 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 178/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 98 [9 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 30 มิ.ย.2552
6382 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 178/2553 เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งอนุกรรมการในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 01 ก.ค.2553
6381 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 178/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครูในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง ประจำปี 2554 เพิ่มเติม [3 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 02 ก.ย.2554
6380 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 178/2555 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี 2555 [2 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 05 ก.ค.2555
6379 - บช.ศ. 178/2556 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ [1 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 24 มิ.ย.2556
6378 - ฝรก. 178/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 04 มิ.ย.2557
6377 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 179/2535 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [16 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 29 มิ.ย.2535
6376 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 179/2537 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 08 มิ.ย.2537
6375 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 179/2538 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 12 พ.ค.2538
6374 ไปราชการ บก.อก. 179/2539 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 11 เม.ย.2539
6373 ไปราชการ บก.อก. 179/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 17 เม.ย.2540
6372 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 179/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรสืบสวน เพื่อพัฒนาข้ารชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [3 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 13 พ.ค.2541
6371 ไปราชการ บก.อก. 179/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 01 เม.ย.2542
6370 ไปราชการ บก.อก. 179/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 31 มี.ค.2543
6369 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 179/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 27 มี.ค.2544
6368 ไปราชการ บก.อก. 179/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 11 เม.ย.2545
6367 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 179/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบอมและแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชนประจำปี 2546กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร1 [3 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 28 เม.ย.2546
6366 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 179/2547 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 19 เม.ย.2547
6365 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 179/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 และกองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ [9 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 09 พ.ค.2548
6364 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 179/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลาง สำหรับสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ 2549 [6 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 24 ส.ค.2549
6363 ไปราชการ บก.อก. 179/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 22 ส.ค.2550
6362 ไปราชการ บก.อก. 179/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 23 ก.ค.2551
6361 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 179/2553 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 100-101 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 01 ก.ค.2553
6360 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 179/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครูในหลักสูตรสารวัตร ประจำปี 2554 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 02 ก.ย.2554
6359 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 179/2555 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี 2555 [2 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 05 ก.ค.2555
6358 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 179/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 24 มิ.ย.2556
6357 ไปราชการ บก.อก. 180/2534 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 570 ครั้ง] 14 พ.ค.2534
6356 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 180/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2535 [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 09 มิ.ย.2535
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 20  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553