<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 19/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 19  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
6755 ไปราชการ บก.อก. 161/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [6 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 04 ก.ค.2551
6754 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 161/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2552 [4 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 16 มิ.ย.2552
6753 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 161/2553 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 17 มิ.ย.2553
6752 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 161/2554 แต่งตั้งคณะทำงานร่างแผ่นแม่บทเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2554 [2 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 11 ส.ค.2554
6751 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 161/2555 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 27 มิ.ย.2555
6750 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 161/2556 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [6 แผ่น อ่าน 279 ครั้ง] 30 พ.ค.2556
6749 ไปราชการ ฝรก. 161/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 228 ครั้ง] 20 พ.ค.2557
6748 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 162/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบอม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 62 [1 แผ่น อ่าน 554 ครั้ง] 07 พ.ค.2534
6747 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 162/2537 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้าราชการตำรวจ ผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2537 [11 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 23 พ.ค.2537
6746 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 162/2538 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [15 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 28 เม.ย.2538
6745 ไปราชการ บก.อก. 162/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 04 เม.ย.2540
6744 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 162/2541 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 27 เม.ย.2541
6743 ไปราชการ บก.อก. 162/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 22 มี.ค.2542
6742 ไปราชการ บช.ศ. 162/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 17 มี.ค.2543
6741 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 162/2544 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 19 มี.ค.2544
6740 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 162/2545 ให้ยุติเรื่องวินัย [1 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 22 มี.ค.2545
6739 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 162/2546 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 11 พ.ค.2546
6738 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 162/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 02 เม.ย.2547
6737 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 162/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 29 เม.ย.2548
6736 ไปราชการ บก.อก. 162/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 01 ส.ค.2549
6735 ไปราชการ บช.ศ. 162/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 26 ก.ค.2550
6734 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 162/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 60-63 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 04 ก.ค.2551
6733 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 162/2552 แต่งตั้งวิทยากร ครูฝึก และเจ้าหน้าที่ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการบริหารวิกฤตการณ์และการควบคุมฝูงชน (การรักษาความปลอดภัยสนามบิน) [3 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 17 มิ.ย.2552
6732 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 162/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตรลงมา ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 18 มิ.ย.2553
6731 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 162/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 108 [6 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 11 ส.ค.2554
6730 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 162/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 118 ประจำปีงบประมาณ 2555 [5 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 27 มิ.ย.2555
6729 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 162/2556 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๙๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [10 แผ่น อ่าน 279 ครั้ง] 30 พ.ค.2556
6728 ไปราชการ ฝรก. 162/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 20 พ.ค.2557
6727 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 163/2534 แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกผู้สอบได้ลำดับสำรอง ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ บุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2534 เพื่อมอบหมายให้หน่อยต่างๆ นำไปคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 591 ครั้ง] 07 พ.ค.2534
6726 ไปราชการ บก.อก. 163/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 11 มิ.ย.2535
6725 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 163/2536 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบปฏิบัติพิมพ์ดีดและขับรถยนต์ [10 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 23 ก.ค.2536
6724 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 163/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของที่มีผู้บริจาค [1 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 25 พ.ค.2537
6723 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 163/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง หาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งกรณีรถยนต์นิสสันตู้ โล่ 18130 ชำรุดและประเมินราคาขั้นต่ำ [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 01 พ.ค.2538
6722 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 163/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 04 เม.ย.2540
6721 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 163/2541 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 541 ครั้ง] 28 เม.ย.2541
6720 ไปราชการ บก.อก. 163/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 22 มี.ค.2542
6719 ไปราชการ บก.อก. 163/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 20 มี.ค.2543
6718 ไปราชการ ว.ตร. 163/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 19 มี.ค.2544
6717 ไปราชการ บก.อก. 163/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 22 มี.ค.2545
6716 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 163/2546 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 17 พ.ค.2546
6715 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 163/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยานพาหนะ [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 02 เม.ย.2547
6714 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 163/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 29 เม.ย.2548
6713 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 163/2549 แต่งตั้งวิทยากร โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 09 ส.ค.2549
6712 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 163/2550 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการเพื่อพัฒนาบุคลากรตามโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 06 ส.ค.2550
6711 ไปราชการ บก.อก. 163/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 04 ก.ค.2551
6710 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 163/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 67 [9 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 18 มิ.ย.2552
6709 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 163/2554 ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครสอบ [2 แผ่น อ่าน 276 ครั้ง] 18 ส.ค.2554
6708 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 163/2555 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 29 มิ.ย.2555
6707 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 163/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการเช่า สำหรับการเช่ารถโดยสารธรรมดา ครีม-แดง โดยวิธีกรณีพิเศษ [1 แผ่น อ่าน 264 ครั้ง] 04 มิ.ย.2556
6706 ไปราชการ ฝรก. 163/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 216 ครั้ง] 20 พ.ค.2557
6705 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 164/2535 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 15 มิ.ย.2535
6704 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 164/2536 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับสิงของหลวง [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 26 ก.ค.2536
6703 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 164/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง หาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง กรณีรถยนต์ดัทสันกระบะบรรทุก 6ม 1155 ชำรุดและประเมินราคาขั้นต่ำ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 01 พ.ค.2538
6702 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 164/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูสอนหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัมนา ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 02 เม.ย.2539
6701 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 164/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 04 เม.ย.2540
6700 ไปราชการ บก.อก. 164/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 28 เม.ย.2541
6699 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 164/2542 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 69 [15 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 22 มี.ค.2542
6698 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 164/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 23 [8 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 19 มี.ค.2544
6697 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 164/2545 การประเมินผลงานทางวิชาการ ประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเพื่อปรับเลื่อนตำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 26 มี.ค.2545
6696 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 164/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจรย์-ครู หลักสูตรกลางฝึดอบอมมบมวนกองร้อยควบคุมฝูงชน กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 17 พ.ค.2546
6695 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 164/2548 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 29 เม.ย.2548
6694 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 164/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 84 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 09 ส.ค.2549
6693 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 164/2550 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 06 ส.ค.2550
6692 ไปราชการ กอจ. 164/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 07 ก.ค.2551
6691 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 164/2552 แต่งตั้งวิทยากรและครูฝึกตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการบริหารวิกฤตการณ์ระดับผู้บริหารและครูฝึกกองร้อยควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 19 มิ.ย.2552
6690 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน สศป. 164/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาการฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 21 มิ.ย.2553
6689 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 164/2554 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาสิทธิบุคลากรด้านงานอำนวยการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544 ของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 270 ครั้ง] 11 ส.ค.2554
6688 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 164/2555 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 29 มิ.ย.2555
6687 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 164/2556 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 06 มิ.ย.2556
6686 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝรก. 164/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 20 พ.ค.2557
6685 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 165/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขบันทึกคำสอนหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 15 มิ.ย.2535
6684 ไปราชการ บก.อก. 165/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ ประจำปี 2536 [3 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 26 ก.ค.2536
6683 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 165/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของที่มีผู้บริจาค [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 27 พ.ค.2537
6682 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 165/2538 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 01 พ.ค.2538
6681 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 165/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ร่นที่ 43 [13 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 04 เม.ย.2540
6680 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 165/2541 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [9 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 30 เม.ย.2541
6679 ไปราชการ บก.อก. 165/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 23 มี.ค.2542
6678 ไปราชการ บก.อก. 165/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 21 มี.ค.2543
6677 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 165/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 60 [12 แผ่น อ่าน 513 ครั้ง] 20 มี.ค.2544
6676 ไปราชการ ว.ตร. 165/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 26 มี.ค.2545
6675 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 165/2546 แต่งตั้งครู-อาจารย์ในการฝึกอบรมพื้นฐานสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร(เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 17 เม.ย.2546
6674 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 165/2547 แต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาควิชาการ ของกองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 02 เม.ย.2547
6673 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 165/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [19 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 29 เม.ย.2548
6672 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 165/2549 แต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก ประจำปีงบประมาณ 2549 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 09 ส.ค.2549
6671 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 165/2550 แต่งตั้งวิทยากรอบรมในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด่านสวัสดิการข้าราชการตำรวจของกองบัญชาการศึกษา เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 07 ส.ค.2550
6670 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 165/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 63 [8 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 09 ก.ค.2551
6669 ไปราชการ บก.อก. 165/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 23 มิ.ย.2552
6668 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 165/2553 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 31 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 [2 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 21 มิ.ย.2553
6667 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 165/2554 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน [8 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 22 ส.ค.2554
6666 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 165/2555 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 29 มิ.ย.2555
6665 ไปราชการ บช.ศ. 165/2556 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 06 มิ.ย.2556
6664 - ฝรก. 165/2557 การจัดเวรเจ้าหน้าที่กำกับดูแลอุปกรณ์ชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ [2 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 22 พ.ค.2557
6663 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 166/2535 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 16 มิ.ย.2535
6662 ไปราชการ บก.อก. 166/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 26 ก.ค.2536
6661 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 166/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของหลวง [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 30 พ.ค.2537
6660 ไปราชการ บก.อก. 166/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [2 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 04 เม.ย.2539
6659 ไปราชการ บก.อก. 166/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 08 เม.ย.2540
6658 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 166/2541 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 30 เม.ย.2541
6657 ไปราชการ บก.อก. 166/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 24 มี.ค.2542
6656 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 166/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 61 [11 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 20 มี.ค.2544
6655 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 166/2545 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 27 มี.ค.2545
6654 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 166/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบอมและแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรกลางฝึกอบอมทบทวนสายงานสืบสวนระดับชั้นสัญญบัตร ประจำปี2546 [4 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 17 เม.ย.2546
6653 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 166/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2547 [2 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 05 เม.ย.2547
6652 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 166/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [48 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 29 เม.ย.2548
6651 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 166/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 92 [10 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 11 ส.ค.2549
6650 ไปราชการ บช.ศ. 166/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 08 ส.ค.2550
6649 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 166/2551 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 28 [7 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 09 ก.ค.2551
6648 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 166/2552 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 23 มิ.ย.2552
6647 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 166/2553 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 100-101 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 21 มิ.ย.2553
6646 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 166/2553 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [4 แผ่น อ่าน 492 ครั้ง] 11 ต.ค.2553
6645 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 166/2555 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 29 มิ.ย.2555
6644 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 166/2556 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุง [2 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 10 มิ.ย.2556
6643 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 166/2558 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 227 ครั้ง] 27 พ.ค.2558
6642 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 167/2535 ตั้งกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตรเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2535 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2536) [2 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 16 มิ.ย.2535
6641 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 167/2536 มอบหมายหน้าที่ในการรับสมัครและคัดเลือกด้วยวิธีสอบนายดาบตำรวจและจ่าสิบตำรวจ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2536 [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 28 ก.ค.2536
6640 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 167/2537 ตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่ง [1 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 30 พ.ค.2537
6639 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 167/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 270 ครั้ง] 02 พ.ค.2538
6638 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 167/2539 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 16 [8 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 05 เม.ย.2539
6637 ไปราชการ บก.อก. 167/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 08 เม.ย.2540
6636 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 167/2541 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 30 เม.ย.2541
6635 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 167/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมระดับรองผู้กำกับการ รุ่นที่ 2 [2 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 24 มี.ค.2542
6634 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 167/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 62 [12 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 20 มี.ค.2544
6633 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 167/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 27 มี.ค.2545
6632 ไปราชการ บก.อก. 167/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 17 เม.ย.2546
6631 ไปราชการ บก.อก. 167/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 07 เม.ย.2547
6630 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 167/2548 ให้ข้าราชตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [14 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 29 เม.ย.2548
6629 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 167/2549 ตั้งกองอำนวยการจัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและกำลังพลของกองอำนวยการและมาตรฐานการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 11 ส.ค.2549
6628 ไปราชการ บก.อก. 167/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 09 ส.ค.2550
6627 ไปราชการ บช.ศ. 167/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 10 ก.ค.2551
6626 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 167/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผูกำกับการรุ่นที่ 64 - 67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 [1 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 18 มิ.ย.2552
6625 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 167/2553 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาวุธปืนพกของข้าราชการตำรวจในสังกัดส่วนกลาง ฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [6 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 23 มิ.ย.2553
6624 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 167/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ต้องสงสัยว่าทุจริตการสอบแต่ยังไม่พบพยานหลักฐานชัดเจน จำนวน 101 คน [2 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 23 ส.ค.2554
6623 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 167/2555 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [6 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 29 มิ.ย.2555
6622 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 167/2556 การมอบอำนาจการบริหารงานการเงินของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 10 มิ.ย.2556
6621 ไปราชการ ฝรก. 167/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 243 ครั้ง] 21 พ.ค.2557
6620 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 167/2558 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 271 ครั้ง] 27 พ.ค.2558
6619 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 168/2535 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 16 มิ.ย.2535
6618 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 168/2536 เปลี่นแปลงคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 163/2536 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2536 [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 29 ก.ค.2536
6617 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 168/2537 ตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่ง [2 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 30 พ.ค.2537
6616 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 168/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 02 พ.ค.2538
6615 - บก.อก. 168/2539 ถอนรายชื่อข้าราขการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 05 เม.ย.2539
6614 ไปราชการ บช.ศ. 168/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 08 เม.ย.2540
6613 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 168/2541 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [13 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 30 เม.ย.2541
6612 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 168/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมระดับรองผู้กำกับการ-สารวัตรฯ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 และในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพท้นที่ของตำรวจภ [3 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 24 มี.ค.2542
6611 ไปราชการ บก.อก. 168/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 21 มี.ค.2543
6610 ไปราชการ บก.อก. 168/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 20 มี.ค.2544
6609 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 168/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับเครื่องสัญญาณไซเรนไฟแดง [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 28 มี.ค.2545
6608 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 168/2546 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจภาควิชาการ (ภาคเรียนที่1) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่54 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภุธร5(เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 17 เม.ย.2546
6607 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 168/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จัดทำและตรวจสอบคลังปัญหาข้อสอบหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ (พิเศษ) [3 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 07 เม.ย.2547
6606 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 168/2548 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 254 ครั้ง] 29 เม.ย.2548
6605 ไปราชการ บก.อก. 168/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 11 ส.ค.2549
6604 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 168/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพหรือผลการสอนและความประพฤติเพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งผู้กำกับการ (ทำหน้าที่อาจารย์) ในสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 09 ส.ค.2550
6603 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 168/2551 ตั้งกองอำนวยการสัมมนา และแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม [6 แผ่น อ่าน 253 ครั้ง] 14 ก.ค.2551
6602 ไปราชการ บก.อก. 168/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 26 มิ.ย.2552
6601 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 168/2553 แต่งตั้งวิทยากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาวุธปืนพกของข้าราชการตำรวจในสังกัดส่วนกลาง ฝ่ายอำนวยการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [3 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 23 มิ.ย.2553
6600 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 168/2554 กำหนดรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษาประจำเดือน กันยายน 2554 [1 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 23 ส.ค.2554
6599 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 168/2555 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2555 [4 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 29 มิ.ย.2555
6598 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 168/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ กองบัญชาการศึกษา โดยวิธีตกลราคา [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 11 มิ.ย.2556
6597 ไปราชการ ฝรก. 168/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 211 ครั้ง] 21 พ.ค.2557
6596 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 169/2535 แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขบันทึกคำสอนหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 19 มิ.ย.2535
6595 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 169/2536 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ประจำเดือน สิงหาคม 2536 [12 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 29 ก.ค.2536
6594 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 169/2537 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2537 [3 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 30 พ.ค.2537
6593 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 169/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 04 พ.ค.2538
6592 - บก.อก. 169/2539 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 05 เม.ย.2539
6591 ไปราชการ บช.ศ. 169/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 08 เม.ย.2540
6590 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 169/2541 ยกเลิกคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 162/2541 ลงวันที่ 27 เมษายน 2541 [13 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 01 พ.ค.2541
6589 ไปราชการ บก.อก. 169/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 25 มี.ค.2542
6588 ไปราชการ บก.อก. 169/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 24 มี.ค.2543
6587 ไปราชการ บก.อก. 169/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 21 มี.ค.2544
6586 ไปราชการ บก.อก. 169/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 29 มี.ค.2545
6585 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 169/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 25 [10 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 21 เม.ย.2546
6584 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 169/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัตถุระเบิด [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 07 เม.ย.2547
6583 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 169/2548 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 29 เม.ย.2548
6582 ไปราชการ บก.อก. 169/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 11 ส.ค.2549
6581 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 169/2550 แต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 25 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ศูนย์ฝึกอบรมกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 14 ส.ค.2550
6580 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 169/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม [2 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 14 ก.ค.2551
6579 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 169/2552 ตั้งกองอำนวยการอบรมตามโครงการบรรยายพิเศษให้ความรู้ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ [5 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 26 มิ.ย.2552
6578 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 169/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนงาน นโยบายและเป้าหมายในการประหยัดพลังงานของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 24 มิ.ย.2553
6577 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 169/2554 ตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมในการคัดเลือกโดยสอบข้อเขียนข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2554 [6 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 25 ส.ค.2554
6576 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 169/2555 การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 29 มิ.ย.2555
6575 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 169/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปรับปรุงกายภาพของกองบัญชาการศึกษา และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงกายภาพของกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 14 พ.ค.2556
6574 ไปราชการ ฝรก. 169/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 216 ครั้ง] 26 พ.ค.2557
6573 ไปราชการ บก.อก. 170/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 07 พ.ค.2534
6572 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 170/2536 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 23 ก.ค.2536
6571 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 170/2537 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตร การป้อนกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2537 [3 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 30 พ.ค.2537
6570 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 170/2538 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [6 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 08 พ.ค.2538
6569 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 170/2539 ถอนรายชื่อข้าราขการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 05 เม.ย.2539
6568 ไปราชการ บก.อก. 170/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 08 เม.ย.2540
6567 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 170/2541 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 04 พ.ค.2541
6566 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 170/2542 ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 26 มี.ค.2542
6565 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 170/2543 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาควิชาการของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 73 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล(เพื่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 24 มี.ค.2543
6564 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 170/2544 แต่งตั้งวิทยากรอบรมโครงการสัมนาเพื่อพัฒนางานธุรการ [2 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 21 มี.ค.2544
6563 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 170/2545 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 01 เม.ย.2545
6562 ไปราชการ บก.อก. 170/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 255 ครั้ง] 21 เม.ย.2546
6561 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 170/2547 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจด้านสืบสวน [5 แผ่น อ่าน 279 ครั้ง] 12 เม.ย.2547
6560 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 170/2548 ตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาการเบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณวิทยากรของ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน [2 แผ่น อ่าน 276 ครั้ง] 29 เม.ย.2548
6559 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 170/2549 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและกำลังพลของกองอำนวยการและมาตรฐานการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 11 ส.ค.2549
6558 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 170/2550 แต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล รุ่นที่ 11 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นปรัทวนศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 14 ส.ค.2550
6557 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 170/2551 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 14 ก.ค.2551
6556 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 170/2552 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2552 [8 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 26 มิ.ย.2552
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 19  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553