<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 18/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 18  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
6955 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 152/2546 ให้ราชการตำรวจหมดสิทธิรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 31 มี.ค.2546
6954 ไปราชการ บก.อก. 152/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 29 มี.ค.2547
6953 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 152/2549 แต่งตั้งวิทยากร ครู - อาจารย์ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 37 และรุ่นที่ 38 [3 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 27 ก.ค.2549
6952 ไปราชการ บก.อก. 152/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 19 ก.ค.2550
6951 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 152/2551 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 24 มิ.ย.2551
6950 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 152/2552 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน [3 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 11 มิ.ย.2552
6949 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 152/2553 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นวัตกรรมองค์การเพื่อการประกันคุณภาพ : เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ" [1 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 15 มิ.ย.2553
6948 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 152/2554 แต่งตั้งคณะทำงานตัวชี้วัดระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มิตอที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบรหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนำองค์กร รหัส LD 3 [3 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 29 ก.ค.2554
6947 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 152/2555 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2554-2559) กิจกรรมที่ 2 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 08 มิ.ย.2555
6946 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 152/2556 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนหลักสูตร การฝึกอบรมสำหรับผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน รุ่นที่ ๑ [2 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 22 พ.ค.2556
6945 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 152/2557 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสุตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสืบสวน) รุ่นที่ ๑๕ (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 15 พ.ค.2557
6944 ไปราชการ บก.อก. 153/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 629 ครั้ง] 30 เม.ย.2534
6943 ไปราชการ บก.อก. 153/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปปฏิบัติราชการ [4 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 18 พ.ค.2537
6942 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 153/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 26 เม.ย.2538
6941 ไปราชการ บก.อก. 153/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 26 มี.ค.2539
6940 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 153/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่าเพื่ออยู่อาศัยของราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 545 ครั้ง] 27 มี.ค.2540
6939 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 153/2541 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 16 เม.ย.2541
6938 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 153/2542 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 17 มี.ค.2542
6937 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 153/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 14 มี.ค.2543
6936 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 153/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจรย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 หลักสูตรการจราจร [3 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 12 มี.ค.2544
6935 ไปราชการ บก.อก. 153/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 19 มี.ค.2545
6934 ไปราชการ บก.อก. 153/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 31 มี.ค.2546
6933 ไปราชการ บช.ศ. 153/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 29 มี.ค.2547
6932 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 153/2549 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก ประจำปีงบประมาณ 2549 [3 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 27 ก.ค.2549
6931 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 153/2550 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 20 ก.ค.2550
6930 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 153/2551 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 24 มิ.ย.2551
6929 ไปราชการ บก.อก. 153/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 12 มิ.ย.2552
6928 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 153/2553 แต่งตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นวัตกรรมองค์การเพื่อการประกันคุณภาพ : เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ" [5 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 10 มิ.ย.2553
6927 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 153/2554 ตั้งกองอำนวยการสัมมนา และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ครู-อาจารย์ ครูฝึกและฝ่ายปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการ [5 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 01 ส.ค.2554
6926 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 153/2555 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 86 [7 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 12 มิ.ย.2555
6925 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 153/2556 มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ถือ Token Key และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 22 พ.ค.2556
6924 เข้ารับการฝึกอบรม ฝรก. 153/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 245 ครั้ง] 12 พ.ค.2557
6923 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 154/2535 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ และความเหมาะสมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 11 [2 แผ่น อ่าน 585 ครั้ง] 29 พ.ค.2535
6922 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 154/2536 กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติขับรถยนต์ในการสอบแข่งขันผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้ารับราชการตำรวจ พ.ศ. 2536 [2 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 09 ก.ค.2536
6921 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 154/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบปฏิบัติพิมพ์ดีด [10 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 18 พ.ค.2537
6920 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 154/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 26 เม.ย.2538
6919 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 154/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินเพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระ เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้ราชการ [1 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 27 มี.ค.2540
6918 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 154/2541 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 16 เม.ย.2541
6917 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 154/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2542 [2 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 18 มี.ค.2542
6916 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 154/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 14 มี.ค.2543
6915 ไปราชการ บก.อก. 154/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 12 มี.ค.2544
6914 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 154/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 21 มี.ค.2545
6913 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 154/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการฝึกอบอมเพิ่มทักษะในการใช้อาวุธและการยิงปืน [3 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 31 มี.ค.2546
6912 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 154/2547 มอบหมายภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานจัดร้านแสดงกิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในงานกาชาด ประจำปี 2547 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 29 มี.ค.2547
6911 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 154/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 29 เม.ย.2548
6910 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 154/2549 แต่งตั้งวิทยากรของโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ระบบ GFMIS ชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 27 ก.ค.2549
6909 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 154/2550 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 20 ก.ค.2550
6908 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 154/2551 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 24 มิ.ย.2551
6907 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 154/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ดูแล สั่งการและเร่งรัดการใช้จ่ายด้านสาธาณณูปโภคของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 15 มิ.ย.2553
6906 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 154/2554 แต่งตั้งวิทยากร โครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ครู-อาจารย์ ครูฝึกและฝ่ายปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้การบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มสายป้องกันและปราบปรามและกลุ่ม สายงานอำนวยการและส [2 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 01 ส.ค.2554
6905 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 154/2555 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 87 [12 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 12 มิ.ย.2555
6904 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 154/2556 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ [1 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 23 พ.ค.2556
6903 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝรก. 154/2557 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่คณะผู้รับผิดชอบ หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [2 แผ่น อ่าน 234 ครั้ง] 14 พ.ค.2557
6902 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 155/2534 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณ [2 แผ่น อ่าน 569 ครั้ง] 01 พ.ค.2534
6901 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 155/2535 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 16 เม.ย.2535
6900 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 155/2536 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้ารับราชการตำรวจ พ.ศ. 2536 หน่วยสอบโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [2 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 12 ก.ค.2536
6899 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 155/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการรับลังบรรจุกระดาษคำตอบ [2 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 18 พ.ค.2537
6898 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 155/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 26 เม.ย.2538
6897 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 155/2539 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 36-38 เพิ่มเติม [4 แผ่น อ่าน 592 ครั้ง] 26 มี.ค.2539
6896 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 155/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 28 มี.ค.2540
6895 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 155/2541 แต่งตั้งอาจราย์สอน หลักสูตรสืบสวนทบทวนการสอบสวนคดีอาญา ประจำปีงบประมาณ 2541 รุ่นที่ 17 และรุ่นที่ 18 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน กองบัญชาการศึกษา [7 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 20 เม.ย.2541
6894 ไปราชการ บก.อก. 155/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 18 มี.ค.2542
6893 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 155/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 14 มี.ค.2543
6892 ไปราชการ บก.อก. 155/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 12 มี.ค.2544
6891 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 155/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับกการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 21 มี.ค.2545
6890 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 155/2546 แต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรกลางฝึกอบอมทบทวนสายงานสืบสวน ระดับชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2546 กองกำกับการตำรวจภุธร4 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 31 มี.ค.2546
6889 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 155/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 49 [13 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 29 มี.ค.2547
6888 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 155/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 29 เม.ย.2548
6887 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 155/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 84 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 27 ก.ค.2549
6886 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 155/2550 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2550 [8 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 24 ก.ค.2550
6885 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 155/2551 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ และหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 27 มิ.ย.2551
6884 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 155/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 64 - 67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 [2 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 12 มิ.ย.2552
6883 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 155/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 101 [1 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 16 มิ.ย.2553
6882 ไปราชการ บช.ศ. 155/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 269 ครั้ง] 01 ส.ค.2554
6881 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 155/2555 แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 20 มิ.ย.2555
6880 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 155/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ. โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 27 พ.ค.2556
6879 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 155/2557 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [3 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 14 พ.ค.2557
6878 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 155/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 18 พ.ค.2558
6877 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 156/2534 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ [1 แผ่น อ่าน 544 ครั้ง] 03 พ.ค.2534
6876 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 156/2535 ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 03 มิ.ย.2535
6875 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 156/2537 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 20 พ.ค.2537
6874 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 156/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 26 เม.ย.2538
6873 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 156/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูสอนหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัมนา ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจ ประจำปี 2539 [ [3 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 28 มี.ค.2539
6872 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 156/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการการคตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจ ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 17 [2 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 28 มี.ค.2540
6871 ไปราชการ บก.อก. 156/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 20 เม.ย.2541
6870 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 156/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ในการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 9 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน [2 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 19 มี.ค.2542
6869 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 156/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 14 มี.ค.2543
6868 ไปราชการ บก.อก. 156/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 12 มี.ค.2544
6867 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 156/2545 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 22 มี.ค.2545
6866 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 156/2546 แต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรกลางฝึกอบอมทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2546 กองกำกับการตำรวจภุธร4 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 31 มี.ค.2546
6865 ไปราชการ บก.อก. 156/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 31 มี.ค.2547
6864 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 156/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 29 เม.ย.2548
6863 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 156/2549 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 27 ก.ค.2549
6862 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 156/2550 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 24 ก.ค.2550
6861 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 156/2551 เปลี่ยนแปลงคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน [2 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 30 มิ.ย.2551
6860 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 156/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 29-30 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 12 มิ.ย.2552
6859 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 156/2553 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 71 รุ่นที่ 73 และรุ่นที่ 75 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [2 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 16 มิ.ย.2553
6858 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 156/2554 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดมิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด 1 การนำองค์กรรหัส LD 3 ประจำปีงบประมาณ 2554 [1 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 01 ส.ค.2554
6857 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 156/2555 แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของอาคารที่ทำการกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 20 มิ.ย.2555
6856 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 156/2556 ตั้งกองอำนวยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมความรู้เฉพาะทางในงานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน งานอำนวยการ และงานด้านเทคนิคเฉพาะ ตั้งแต่ระดับ ๑ จนถึงระดับ ๕ (ระดับก้าวหน้า) [8 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 29 พ.ค.2556
6855 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 157/2534 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2534 [1 แผ่น อ่าน 540 ครั้ง] 03 พ.ค.2534
6854 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 157/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตำแหน่ง [2 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 04 มิ.ย.2535
6853 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 157/2537 บรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 20 พ.ค.2537
6852 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 157/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ข้าราชการตำรวจ ขั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 26 เม.ย.2538
6851 ไปราชการ บก.อก. 157/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 29 มี.ค.2539
6850 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 157/2540 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 31 มี.ค.2540
6849 ไปราชการ บก.อก. 157/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 21 เม.ย.2541
6848 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 157/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจหลักสูตรหัวหน้า ผู้หน้าหัวหน้าตำรวจชุมชน โครงการสมทบ [2 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 19 มี.ค.2542
6847 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 157/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [17 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 14 มี.ค.2543
6846 ไปราชการ บก.อก. 157/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 12 มี.ค.2544
6845 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 157/2545 แต่งตั้งครู-อาจรย์ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 29 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 22 มี.ค.2545
6844 ไปราชการ บก.อก. 157/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 01 เม.ย.2546
6843 ไปราชการ บก.อก. 157/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 31 มี.ค.2547
6842 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 157/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 29 เม.ย.2548
6841 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 157/2549 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการรับจ่ายเงินของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 27 ก.ค.2549
6840 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 157/2550 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 24 ก.ค.2550
6839 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 157/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 30 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [2 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 12 มิ.ย.2552
6838 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 157/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 30 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [2 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 12 มิ.ย.2552
6837 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 157/2553 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานครบรอบ 50 ปี วันสถาปนา กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 16 มิ.ย.2553
6836 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 157/2555 แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ของกองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 258 ครั้ง] 20 มิ.ย.2555
6835 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 157/2556 แต่งตั้งวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมความรู้เฉพาะทางในงานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน งานอำนวยการ และงานด้านเทคนิคเฉพาะ ตั้งแต่ระดับ ๑ จนถึงระดับ ๕ (ระดับก้าวหน้า) [2 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 29 พ.ค.2556
6834 ไปราชการ ฝรก. 157/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 198 ครั้ง] 14 พ.ค.2557
6833 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 157/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 250 ครั้ง] 30 พ.ค.2557
6832 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 158/2534 บรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 551 ครั้ง] 06 พ.ค.2534
6831 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 158/2537 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 153/2537 [1 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 20 พ.ค.2537
6830 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 158/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 26 เม.ย.2538
6829 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 158/2540 ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 01 เม.ย.2540
6828 ไปราชการ บก.อก. 158/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 21 เม.ย.2541
6827 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 158/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภูธรภาค 7 [3 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 19 มี.ค.2542
6826 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 158/2543 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [3 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 14 มี.ค.2543
6825 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 158/2544 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 60 รุ่นที่ 61 และรุ่นที่ 62 [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 12 มี.ค.2544
6824 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 158/2545 แก้ไขคำสั่ง กองบัญชาการศึกษาที่ 638/2544 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2544 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความลอดภัย นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 22 มี.ค.2545
6823 ไปราชการ ว.ตร. 158/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบอมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่72 [11 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 01 เม.ย.2546
6822 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 158/2547 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 33 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 31 มี.ค.2547
6821 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 158/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 29 เม.ย.2548
6820 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 158/2549 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงินทดลองราชการ [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 27 ก.ค.2549
6819 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 158/2550 แต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน รุ่นที่ 11 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 25 ก.ค.2550
6818 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 158/2551 ตั้งกองอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ โครงการอบรมสัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการของกองบัญชาการศึกษา (ด้านงานกำลังพล และงานวิจัย) [5 แผ่น อ่าน 268 ครั้ง] 01 ก.ค.2551
6817 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 158/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจด้านการรักษาความปลอดภัย [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 12 มิ.ย.2552
6816 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 158/2553 ตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุมิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 16 มิ.ย.2553
6815 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 158/2554 แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 04 ส.ค.2554
6814 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 158/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตร พนักงานสอบสวนคดียาเสพติด รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2555 [4 แผ่น อ่าน 270 ครั้ง] 22 มิ.ย.2555
6813 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 158/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 29 พ.ค.2556
6812 ไปราชการ ฝรก. 158/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 230 ครั้ง] 16 พ.ค.2557
6811 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 159/2534 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 521 ครั้ง] 06 พ.ค.2534
6810 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 159/2537 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 20 พ.ค.2537
6809 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 159/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการ และกำลังพลข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 26 เม.ย.2538
6808 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 159/2539 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 29 มี.ค.2539
6807 ไปราชการ บก.อก. 159/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 02 เม.ย.2540
6806 ไปราชการ บก.อก. 159/2541 แต่งตั้งครู - อาจราย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาควิชาการ ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 49 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 21 เม.ย.2541
6805 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 159/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2 [2 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 19 มี.ค.2542
6804 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 159/2543 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 14 มี.ค.2543
6803 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 159/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 15 มี.ค.2544
6802 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 159/2545 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการฝึกอบรมและครู - อาจรย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 53 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 22 มี.ค.2545
6801 ไปราชการ ว.ตร. 159/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบอมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่73 [11 แผ่น อ่าน 263 ครั้ง] 01 เม.ย.2546
6800 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 159/2547 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่หลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ ด้านสืบสวน [3 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 31 มี.ค.2547
6799 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 159/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 29 เม.ย.2548
6798 ไปราชการ บก.อก. 159/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 28 ก.ค.2549
6797 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 159/2550 แต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรงานธุรการและกำลังพล รุ่นที่ 11 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 25 ก.ค.2550
6796 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 159/2551 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 272 ครั้ง] 02 ก.ค.2551
6795 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 159/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจด้านการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 16 มิ.ย.2552
6794 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 159/2553 แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินของ กองบัญชาการศึกา [1 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 17 มิ.ย.2553
6793 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 159/2554 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 276 ครั้ง] 05 ส.ค.2554
6792 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 159/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานจัดทำหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำรวจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [4 แผ่น อ่าน 229 ครั้ง] 25 มิ.ย.2555
6791 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 16/2556 แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่อำนวยการออกข้อสอบ [18 แผ่น อ่าน 224 ครั้ง] 16 พ.ค.2556
6790 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 160/2534 เพิ่มทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 06 พ.ค.2534
6789 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 160/2536 เปลี่ยนแปลงคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 125/2536 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2536 [1 แผ่น อ่าน 277 ครั้ง] 16 ก.ค.2536
6788 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 160/2537 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือและเทปคู่มือการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลของกรมตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 20 พ.ค.2537
6787 ไปราชการ บก.อก. 160/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 02 เม.ย.2540
6786 ไปราชการ บก.อก. 160/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 23 เม.ย.2541
6785 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 160/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมข้าราชการชั้นประทวน พลตำรวจ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจนครบาล รุ่นที่ 1-3 [2 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 19 มี.ค.2542
6784 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 160/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 58 [16 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 15 มี.ค.2543
6783 ไปราชการ บก.อก. 160/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 15 มี.ค.2544
6782 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 160/2545 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 22 มี.ค.2545
6781 ไปราชการ บก.อก. 160/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 11 เม.ย.2546
6780 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 160/2547 แต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาควิชาการ ของกองกำกับการ 8 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 01 เม.ย.2547
6779 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 160/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 267 ครั้ง] 29 เม.ย.2548
6778 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 160/2549 แต่งตั้งวิทยากรในหลักสูตร การต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) [4 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 31 ก.ค.2549
6777 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 160/2550 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน [2 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 25 ก.ค.2550
6776 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 160/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสืบสวน) รุ่นที่ 5 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 03 ก.ค.2551
6775 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 160/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2552 [5 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 16 มิ.ย.2552
6774 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 160/2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงินทดรองราชการ [1 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 17 มิ.ย.2553
6773 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 160/2554 ให้ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับ รุ่นที่ 82 [1 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 05 ส.ค.2554
6772 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 160/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนหลักสูตร การเงินงบประมาณ รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [4 แผ่น อ่าน 244 ครั้ง] 26 มิ.ย.2555
6771 ไปราชการ ฝรก. 160/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 233 ครั้ง] 16 พ.ค.2557
6770 ไปราชการ บก.อก. 161/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 505 ครั้ง] 06 พ.ค.2534
6769 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 161/2535 อนุญาตให้ลุกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 08 มิ.ย.2535
6768 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 161/2537 แต่งตั้งกรรมการหน้าที่ต่างๆ ในการสมัครและคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2537 [3 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 23 พ.ค.2537
6767 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 161/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 27 เม.ย.2538
6766 ไปราชการ บก.อก. 161/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 03 เม.ย.2540
6765 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 161/2541 แต่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งและประเมินราคาขั้นต่ำ กรณียานพาหนะชำรุดเพื่อขอจำหน่าย [1 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 24 เม.ย.2541
6764 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 161/2542 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 19 มี.ค.2542
6763 ไปราชการ บช.ศ. 161/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 16 มี.ค.2543
6762 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 161/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 19 มี.ค.2544
6761 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 161/2545 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 18 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 22 มี.ค.2545
6760 ไปราชการ บก.อก. 161/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 11 พ.ค.2546
6759 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 161/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 80 [12 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 02 เม.ย.2547
6758 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 161/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [7 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 29 เม.ย.2548
6757 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 161/2549 แต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน รุ่นที่ 10 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 31 ก.ค.2549
6756 ไปราชการ บช.ศ. 161/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 26 ก.ค.2550
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 18  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553