<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 17/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 17  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
7155 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 143/2555 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานจัดทำหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกษ สำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำรวจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [4 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 30 พ.ค.2555
7154 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 143/2556 ตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [6 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 10 พ.ค.2556
7153 ไปราชการ ฝรก. 143/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 07 พ.ค.2557
7152 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 143/2557 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับการจัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องปั้มน้ำ และหลังคาอาคารบ้านพักอิสระ กองบัญชการศึกษา อาคาร ๑ ที่ชำรุด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 20 พ.ค.2557
7151 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 144/2534 แต่งตั้งอนุกรรมการประสานงานการตรวจร่างกาย ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกรมตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2534 และให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย [1 แผ่น อ่าน 614 ครั้ง] 17 เม.ย.2534
7150 ไปราชการ บก.อก. 144/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 13 พ.ค.2537
7149 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 144/2539 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการเลือกตำแหน่ง [5 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 21 มี.ค.2539
7148 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 144/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 586 ครั้ง] 17 มี.ค.2540
7147 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 144/2541 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน กองบัญชาการศึกษา [6 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 01 เม.ย.2541
7146 ไปราชการ บก.อก. 144/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 12 มี.ค.2542
7145 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 144/2543 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 08 มี.ค.2543
7144 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 144/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 หลักสูตรการจราจราจร ประจำปี 2544 [3 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 07 มี.ค.2544
7143 ไปราชการ บก.อก. 144/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 15 มี.ค.2545
7142 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 144/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างกองบัญชาการศึกษากับกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 20 มี.ค.2546
7141 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 144/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ (สายธุรการ) รุ่นที่ 16 ประจำปี 2547 กองกำก [2 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 26 มี.ค.2547
7140 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 144/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 11 เม.ย.2548
7139 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 144/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 90-92 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [2 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 19 ก.ค.2549
7138 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 144/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 57-59 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [2 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 11 ก.ค.2550
7137 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 144/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการบรรยายพิเศษให้ความรู้ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 17 มิ.ย.2551
7136 ไปราชการ บก.อก. 144/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 04 มิ.ย.2552
7135 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 144/2553 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 02 มิ.ย.2553
7134 ไปราชการ บช.ศ. 144/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 21 ก.ค.2554
7133 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 144/2555 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาสวัสดิการสนามยิงปืน กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 31 พ.ค.2555
7132 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 144/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 10 พ.ค.2556
7131 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 144/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 21 พ.ค.2557
7130 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 144/2558 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 01 พ.ค.2558
7129 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 145/2534 การมอบหมายหน้าที่ในการเดินทางไปต่างประเทศ [1 แผ่น อ่าน 588 ครั้ง] 19 เม.ย.2534
7128 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 145/2535 ตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายประจำปีงบประมาณ 2535 [1 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 06 พ.ค.2535
7127 ไปราชการ บก.อก. 145/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปปฏิบัติราชการ [4 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 23 มิ.ย.2536
7126 ไปราชการ บก.อก. 145/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 13 พ.ค.2537
7125 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 145/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพลตำรวจเพื่อบรรจุเป็นสิบตำรวจตรี ประจำปี 2538 [1 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 19 เม.ย.2538
7124 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 145/2539 แต่งตั้งผู้อำนวยการฝึกอบรม คณะครูอาจารย์และ เจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การเงินงบประมาณ เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 21 มี.ค.2539
7123 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 145/2540 ตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำโครงการสร้าง กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 550 ครั้ง] 17 มี.ค.2540
7122 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 145/2541 แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้บรรยายในการศึกษา [15 แผ่น อ่าน 671 ครั้ง] 02 เม.ย.2541
7121 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 145/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมระดับรองผู้กำกับการ รุ่นที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 15 มี.ค.2542
7120 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 145/2543 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาสนับสนุนการสอนและการฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 492 ครั้ง] 08 มี.ค.2543
7119 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 145/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของผู้เข้ารับราชการอบรมหลักสูตรการจราจร [2 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 07 มี.ค.2544
7118 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 145/2545 การประเมินผลงานทางวิชาการ ประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเพื่อปรับเลื่อนตำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 15 มี.ค.2545
7117 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 145/2546 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการก่อน [2 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 20 มี.ค.2546
7116 ไปราชการ บก.อก. 145/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 26 มี.ค.2547
7115 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 145/2548 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู อาจารย์ สังกัด กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 19 เม.ย.2548
7114 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 145/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 26 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 19 ก.ค.2549
7113 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 145/2550 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก [2 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 12 ก.ค.2550
7112 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 145/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 96 [10 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 17 มิ.ย.2551
7111 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 145/2552 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู - อาจารย์ในหน่วยฝึกอบรม [7 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 04 มิ.ย.2552
7110 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 145/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 03 มิ.ย.2553
7109 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 145/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 21 ก.ค.2554
7108 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 145/2555 แต่งตั้งผู้บริหารงานและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานสวัสดิการสนามยิงปืน กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง กองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 31 พ.ค.2555
7107 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 145/2556 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [8 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 14 พ.ค.2556
7106 ไปราชการ ฝรก. 145/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 08 พ.ค.2557
7105 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 145/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 06 พ.ค.2558
7104 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 146/2534 ให้รองผู้บัญชาการศึกษารักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 665 ครั้ง] 19 เม.ย.2534
7103 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 146/2535 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่าเพื่ออยู่อาศัยของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 621 ครั้ง] 08 พ.ค.2535
7102 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 146/2536 กำหนดราชชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2536 [11 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 29 มิ.ย.2536
7101 ไปราชการ บก.อก. 146/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 13 พ.ค.2537
7100 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 146/2538 ศูนย์สื่อสารกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 19 เม.ย.2538
7099 ไปราชการ บก.อก. 146/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 22 มี.ค.2539
7098 ไปราชการ บช.ศ. 146/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 18 มี.ค.2540
7097 ไปราชการ บก.อก. 146/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 03 เม.ย.2541
7096 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 146/2542 แต่งตั้งคณะการอำนวยการสอบและกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อขึ้นทะเบียนจัดสรรทุนสำหรับข้าราชการตำรวจที่สมัครขอรับทุนต่างประเทศ ประจำปี 2542 [2 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 16 มี.ค.2542
7095 ไปราชการ บก.อก. 146/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 536 ครั้ง] 09 มี.ค.2543
7094 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 146/2544 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากทางราชการ [1 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 12 มี.ค.2544
7093 ไปราชการ บก.อก. 146/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 15 มี.ค.2545
7092 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 146/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบอม และแต่งตั้งอาจารย์ ครู หลักสูตรอบอมทบทวนสายงานสืบสวน ระดับชั้นสัญญบัตร ประจำปี2546 [4 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 21 มี.ค.2546
7091 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 146/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 79 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 26 มี.ค.2547
7090 ไปราชการ บก.อก. 146/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 19 เม.ย.2548
7089 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 146/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน รุ่นที่ 10 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [4 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 20 ก.ค.2549
7088 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 146/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรงานธุรการและกำลังพล รุ่นที่ 11 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีวบประมาณ 2550 [4 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 12 ก.ค.2550
7087 ไปราชการ กอจ. 146/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 18 มิ.ย.2551
7086 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 146/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู - อาจารย์ในหน่วยฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 04 มิ.ย.2552
7085 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 146/2553 ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวและเลือกตำแหน่งผู้สอบแข่งขันได้ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2553 [8 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 03 มิ.ย.2553
7084 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 146/2554 แต่งตั้งวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้ฝึกสอนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 25 ก.ค.2554
7083 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 146/2555 ตั้งกองอำนวยการสัมมนา และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(พ.ศ.2554-2559)(กิจกรรมที่ 2) [4 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 01 มิ.ย.2555
7082 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 146/2556 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 16 พ.ค.2556
7081 ไปราชการ ฝรก. 146/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 08 พ.ค.2557
7080 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 146/2558 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 06 พ.ค.2558
7079 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 147/2534 แต่งตั้งคระกรรมการตรวจรับการจัดซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม [1 แผ่น อ่าน 585 ครั้ง] 19 เม.ย.2534
7078 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 147/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสุตรพลตำรวจจากโรงเรียนตำรวจในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 563 ครั้ง] 18 พ.ค.2535
7077 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 147/2536 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 30 มิ.ย.2536
7076 ไปราชการ บก.อก. 147/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 13 พ.ค.2537
7075 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 147/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 24 เม.ย.2538
7074 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 147/2539 แต่งตั้งผู้อำนวยการฝึกอบอม คณะครูอาจารย์และ เจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบอมหลักสูตรการเงินงบประมาณ เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 21 มี.ค.2539
7073 ไปราชการ บก.อก. 147/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 20 มี.ค.2540
7072 ไปราชการ บก.อก. 147/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 03 เม.ย.2541
7071 ไปราชการ บก.อก. 147/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 16 มี.ค.2542
7070 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 147/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบและกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อขึ้นทะเบียนจัดสรรทุนสำหรับข้าราชการตำรวจที่สมัครขอรับทุนต่างประเทศ ประจำปี 2543 [2 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 10 มี.ค.2543
7069 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 147/2544 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [5 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 12 มี.ค.2544
7068 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 147/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [3 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 15 มี.ค.2545
7067 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 147/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบอมและแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรกลางฝึกอบอมทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชนกอลกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร4 [3 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 21 มี.ค.2546
7066 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 147/2547 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ ด้านเวรยามสายตรวจ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 26 มี.ค.2547
7065 ไปราชการ บก.อก. 147/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 19 เม.ย.2548
7064 ไปราชการ บก.อก. 147/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 20 ก.ค.2549
7063 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 147/2550 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [2 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 16 ก.ค.2550
7062 ไปราชการ กอจ. 147/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 18 มิ.ย.2551
7061 ไปราชการ บก.อก. 147/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 04 มิ.ย.2552
7060 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 147/2553 แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553 [2 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 03 มิ.ย.2553
7059 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 147/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 107 [7 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 25 ก.ค.2554
7058 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 147/2555 แต่งตั้งวิทยากร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2554-2559)(กิจกรรมที่ 2) [2 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 01 มิ.ย.2555
7057 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 147/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการของกองบัญขาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 17 พ.ค.2556
7056 ไปราชการ ฝรก. 147/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง]
7055 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 147/2558 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 08 พ.ค.2558
7054 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 148/2534 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2534 [8 แผ่น อ่าน 703 ครั้ง] 30 เม.ย.2534
7053 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 148/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการประกาศผลการสอบ (รอบสุดท้าย) ในการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 [3 แผ่น อ่าน 492 ครั้ง] 21 พ.ค.2535
7052 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 148/2536 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2536 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537) [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 30 มิ.ย.2536
7051 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 148/2537 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลผลในการสอบแข่งขันผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เข้ารับราชการตำรวจ พ.ศ.2537 [15 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 13 พ.ค.2537
7050 ไปราชการ บช.ศ. 148/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 24 เม.ย.2538
7049 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 148/2539 ตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำโครงสร้าง กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 22 มี.ค.2539
7048 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 148/2540 แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานและปราบปรามการทุจริตการสอบคัดเลือบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอดุมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี 2540 [2 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 20 มี.ค.2540
7047 ไปราชการ บก.อก. 148/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 09 เม.ย.2541
7046 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 148/2542 แต่งตั้งครูและอาจารย์สอนภาษาอังกฤษหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 29 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [1 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 16 มี.ค.2542
7045 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 148/2543 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 10 มี.ค.2543
7044 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 148/2544 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [4 แผ่น อ่าน 484 ครั้ง] 12 มี.ค.2544
7043 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 148/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 15 มี.ค.2545
7042 ไปราชการ บช.ศ. 148/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 26 มี.ค.2547
7041 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 148/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 51 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 19 เม.ย.2548
7040 ไปราชการ บก.อก. 148/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 21 ก.ค.2549
7039 ไปราชการ บช.ศ. 148/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 16 ก.ค.2550
7038 ไปราชการ บช.ศ. 148/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 18 มิ.ย.2551
7037 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 148/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 64 - 67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 [2 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 05 มิ.ย.2552
7036 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 148/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) [6 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 07 มิ.ย.2553
7035 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 148/2554 แต่งตั้งคณะทำงาน และวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2554-2559) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [4 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 26 ก.ค.2554
7034 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 148/2555 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษาระหว่างวันที่ 10-30 มิถุนายน 2555 [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 06 มิ.ย.2555
7033 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 148/2556 การปฏิบัติหน้าที่เวรศูนย์ปฏิบัติการ กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 17 พ.ค.2556
7032 ไปราชการ ฝรก. 148/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 08 พ.ค.2557
7031 ไปราชการ บก.อก. 149/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 642 ครั้ง] 19 เม.ย.2534
7030 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 149/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ.2535 [2 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 21 พ.ค.2535
7029 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 149/2536 การสอบปฏิบัติพิมพ์ดีดและขับรถยนต์ในการสอบแข่งขันผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้ารับราชการตำรวจ พ.ศ. 2536 [15 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 02 ก.ค.2536
7028 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 149/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 17 [4 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 13 พ.ค.2537
7027 ไปราชการ บก.อก. 149/2538 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 26 เม.ย.2538
7026 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 149/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬา กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 25 มี.ค.2539
7025 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 149/2540 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2540 [13 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 20 มี.ค.2540
7024 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 149/2541 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [10 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 09 เม.ย.2541
7023 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 149/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 16 มี.ค.2542
7022 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 149/2543 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาควิชาการของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 38 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 (เพื่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 13 มี.ค.2543
7021 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 149/2544 อนุญาติให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 12 มี.ค.2544
7020 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 149/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [4 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 15 มี.ค.2545
7019 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 149/2546 แต่งตั้งครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่31 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 31 มี.ค.2546
7018 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 149/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 26 มี.ค.2547
7017 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 149/2548 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ครู อาจารย์ สังกัดกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 21 เม.ย.2548
7016 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 149/2549 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [10 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 21 ก.ค.2549
7015 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 149/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 27 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [2 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 17 ก.ค.2550
7014 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 149/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู - อาจารย์ ในหน่วยฝึกอบรม (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 20 มิ.ย.2551
7013 ไปราชการ บก.อก. 149/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 10 มิ.ย.2552
7012 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 149/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 10 มิ.ย.2553
7011 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 149/2554 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2554 [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 26 ก.ค.2554
7010 ไปราชการ บช.ศ. 149/2555 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 07 มิ.ย.2555
7009 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 149/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซ NGV หรือ CNG กับรถยนต์ราชการ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 270 ครั้ง] 21 พ.ค.2556
7008 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 149/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม [1 แผ่น อ่าน 269 ครั้ง] 08 พ.ค.2557
7007 ไปราชการ บก.อก. 150/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 22 พ.ค.2535
7006 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 150/2536 แต่งตั้งคณะกรรมการรับลังบรรจุกระดาษคำตอบ [2 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 02 ก.ค.2536
7005 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 150/2537 บรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 18 พ.ค.2537
7004 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 150/2538 แต่งตั้งกองอำนวยการอบรมสัมมนาและคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ [4 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 26 เม.ย.2538
7003 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 150/2539 เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 28 [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 26 มี.ค.2539
7002 ไปราชการ บก.อก. 150/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 21 มี.ค.2540
7001 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 150/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการการคตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจ ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับ รู่นที่ 33 [2 แผ่น อ่าน 505 ครั้ง] 09 เม.ย.2541
7000 ไปราชการ บก.อก. 150/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 17 มี.ค.2542
6999 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 150/2543 ตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ [6 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 13 มี.ค.2543
6998 ไปราชการ บก.อก. 150/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่27 [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 12 มี.ค.2544
6997 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 150/2545 ใหข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 65 [12 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 15 มี.ค.2545
6996 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 150/2546 แก้ไขคำสั่งกองอำนวยการฝึกอบอม และแต่งตั้งอาจารย์ ครู หลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบระมาณ2546กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร5 [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 31 มี.ค.2546
6995 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 150/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 26 มี.ค.2547
6994 ไปราชการ บก.อก. 150/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 22 เม.ย.2548
6993 ไปราชการ บก.อก. 150/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 25 ก.ค.2549
6992 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 150/2550 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 18 ก.ค.2550
6991 ไปราชการ บก.อก. 150/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 20 มิ.ย.2551
6990 ไปราชการ บก.อก. 150/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 10 มิ.ย.2552
6989 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 150/2553 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 11 มิ.ย.2553
6988 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 150/2554 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 28 ก.ค.2554
6987 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 150/2555 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [2 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 08 มิ.ย.2555
6986 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 150/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อสายยศนายตำรวจราชสำนักเวร และธงประจำตำแหน่ง พลตำรวจเอก โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 21 พ.ค.2556
6985 ไปราชการ ฝรก. 150/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 08 พ.ค.2557
6984 เข้ารับการฝึกอบรม ฝรก. 151/2535 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการฝึกอบรม หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก กองบัญชาการศึกษา รุ่นที่ 4 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 26 พ.ค.2535
6983 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 151/2537 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [5 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 18 พ.ค.2537
6982 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 151/2538 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจขั้นสูง รุ่นที่ 15 [8 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 26 เม.ย.2538
6981 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 151/2539 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2539 [7 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 26 มี.ค.2539
6980 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 151/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด [1 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 09 เม.ย.2541
6979 ไปราชการ บก.อก. 151/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 17 มี.ค.2542
6978 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 151/2543 มอบหมายอำนาจการพิจารณาหรืออนุญาตให้ข้าราชการตำรวจ ลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร และลาพักผ่อน [1 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 14 มี.ค.2543
6977 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 151/2544 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 12 มี.ค.2544
6976 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 151/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 66 [12 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 15 มี.ค.2545
6975 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 151/2546 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 31 มี.ค.2546
6974 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 151/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 29 มี.ค.2547
6973 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 151/2548 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ควบคุม กำกับดูแลการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2548 และการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [2 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 22 เม.ย.2548
6972 ไปราชการ บก.อก. 151/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 27 ก.ค.2549
6971 ไปราชการ บก.อก. 151/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 19 ก.ค.2550
6970 ไปราชการ บก.อก. 151/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 10 มิ.ย.2552
6969 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 151/2553 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (กปป.(ปป)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [14 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 14 มิ.ย.2553
6968 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 151/2554 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรม กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงจากการชุมนุมทางการเมืองจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 [1 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 28 ก.ค.2554
6967 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 151/2555 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 282 ครั้ง] 08 มิ.ย.2555
6966 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 151/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเตียมการประชุมสัมมนาหลักสูตร JASPOC ครั้งที่ ๒๓ ( 23rd joint ASEAN Senior Police Offcer's Course ) [6 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 21 พ.ค.2556
6965 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 152/2535 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2535 [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 27 พ.ค.2535
6964 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 152/2536 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 07 ก.ค.2536
6963 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 152/2538 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่จะเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร ผกก. รุ่นที่ 25 [2 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 26 เม.ย.2538
6962 ไปราชการ บก.อก. 152/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 26 มี.ค.2539
6961 - บก.อก. 152/2540 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 501 ครั้ง] 25 มี.ค.2540
6960 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 152/2541 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 49 - 51 [9 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 10 เม.ย.2541
6959 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 152/2542 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 17 มี.ค.2542
6958 ไปราชการ บก.อก. 152/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 14 มี.ค.2543
6957 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 152/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าผู้ได้รับสิทธิขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 12 มี.ค.2544
6956 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 152/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 24 [8 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 15 มี.ค.2545
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 17  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553