<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 14/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 14  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
7755 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 116/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 04 มี.ค.2545
7754 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 116/2546 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรังเนื้อหาวิชาการด้านกฏหมายหลักสูตรสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจ ปี 2546 [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 05 มี.ค.2546
7753 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 116/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก หญิง พิมล มั่นเมือง เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 11 มี.ค.2547
7752 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 116/2548 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม สังกัดกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 21 มี.ค.2548
7751 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 116/2549 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 02 มิ.ย.2549
7750 ไปราชการ บช.ศ. 116/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 505 ครั้ง] 01 มิ.ย.2550
7749 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 116/2551 ตั้งคณะทำงาน และคณะวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลาง กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 20 พ.ค.2551
7748 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 116/2552 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการอบรมเพื่อรณรงค์การประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า/น้ำมัน) ของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 24 เม.ย.2552
7747 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 116/2553 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2553 [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 27 เม.ย.2553
7746 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 116/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 104 [7 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 10 มิ.ย.2554
7745 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 116/2556 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณและการเงิน [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 23 เม.ย.2556
7744 ไปราชการ ฝรก. 116/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 18 เม.ย.2557
7743 - บช.ศ. 116/2557 แต่งตั้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 25 เม.ย.2557
7742 ไปราชการ บก.อก. 117/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 608 ครั้ง] 22 มี.ค.2534
7741 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 117/2535 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก รุ่นที่ 4 ของกองบัญชาการศึกษาและมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติ [4 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 17 เม.ย.2535
7740 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 117/2537 แต่งตั้งกรรมการหน้าที่ต่างๆ ในการรับสมัครและสอบแข่งผู้มีวุฒิปประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ พ.ศ.2537 [3 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 15 เม.ย.2537
7739 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 117/2538 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2538 [11 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 28 มี.ค.2538
7738 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 117/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 26 ก.พ.2539
7737 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 117/2540 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้าราชการตำรวจที่จะเข้าการรับฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับ รุ่นที่ 29 และ รุ่นที่ 30 [2 แผ่น อ่าน 515 ครั้ง] 27 ก.พ.2540
7736 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 117/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 18 มี.ค.2541
7735 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 117/2542 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 03 มี.ค.2542
7734 ไปราชการ บก.อก. 117/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 25 ก.พ.2543
7733 ไปราชการ บก.อก. 117/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 26 ก.พ.2544
7732 ไปราชการ บก.อก. 117/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 04 มี.ค.2545
7731 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 117/2546 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจภาควิชาการ (ภาคเรียนที่1) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่54 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภุธร(เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 07 มี.ค.2546
7730 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 117/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเหิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และชั้นพลตำรวจ (สายธุรการ) รุ่นที่ 16 กองกำกับการโ [2 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 12 มี.ค.2547
7729 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 117/2548 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 21 มี.ค.2548
7728 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 117/2549 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 07 มิ.ย.2549
7727 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 117/2551 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2551 [3 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 26 พ.ค.2551
7726 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 117/2552 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนองค์ความรู้งานตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 28 เม.ย.2552
7725 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 117/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรครูสอนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2554 [4 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 10 มิ.ย.2554
7724 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 117/2555 แก้ไขคำสั่งคณะทำงานเพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตำรวจเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 [2 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 30 เม.ย.2555
7723 ไปราชการ ฝรก. 117/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 282 ครั้ง] 21 เม.ย.2557
7722 ไปราชการ บก.อก. 118/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 682 ครั้ง] 22 มี.ค.2534
7721 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 118/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการทะเบียนต่อ [2 แผ่น อ่าน 542 ครั้ง] 20 เม.ย.2535
7720 ไปราชการ บก.อก. 118/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 20 เม.ย.2537
7719 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 118/2538 บรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 28 มี.ค.2538
7718 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 118/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือคู่มือการบริหารงานด้านกำลังพล [1 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 26 ก.พ.2539
7717 ไปราชการ บก.อก. 118/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 27 ก.พ.2540
7716 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 118/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 18 มี.ค.2541
7715 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 118/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 03 มี.ค.2542
7714 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 118/2543 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 25 ก.พ.2543
7713 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 118/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก หญิง วิไล เครือแตง [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 23 ก.พ.2544
7712 ไปราชการ บก.อก. 118/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 04 มี.ค.2545
7711 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 118/2546 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ครูอาจารย์ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึกหลักสูตรผู้กำกับรุ่น45(เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 07 มี.ค.2546
7710 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 118/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 48 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 12 มี.ค.2547
7709 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 118/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 22 มี.ค.2548
7708 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 118/2549 แต่งตั้งคณะกรรมอำนวยการ คณะวิทยากร และคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องมาตรฐานการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 08 มิ.ย.2549
7707 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 118/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 27 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 04 มิ.ย.2550
7706 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 118/2551 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 27 พ.ค.2551
7705 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 118/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 30 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 28 เม.ย.2552
7704 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 118/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ปัญหาข้อสอบ [3 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 22 มิ.ย.2554
7703 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 118/2555 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 02 พ.ค.2555
7702 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 119/2535 แต่งตั้งคณะทำงานประจำกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตรการสัมมนาข้าราชการตำรวจไทยและมาเลเซีย [3 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 19 เม.ย.2535
7701 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 119/2536 ตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 09 มิ.ย.2536
7700 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 119/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพลตำรวจ เพื่อบรรจุเป็น สิบตำรวจตรี ประจำปี 2537 [5 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 21 เม.ย.2537
7699 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 119/2538 แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ประสานงานและปราบปรามการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี 2538 [1 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 29 มี.ค.2538
7698 ไปราชการ ว.ตร. 119/2539 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 26 [11 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 26 มี.ค.2539
7697 ไปราชการ บก.อก. 119/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 27 ก.พ.2540
7696 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 119/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 18 มี.ค.2541
7695 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 119/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 03 มี.ค.2542
7694 ไปราชการ บก.อก. 119/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 25 ก.พ.2543
7693 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 119/2544 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 27 ก.พ.2544
7692 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 119/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับเครื่องรับ-ส่งวิทยุใช้ในราชการ [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 04 มี.ค.2545
7691 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 119/2546 ตั้งกองอำนวยการประชุมสัมนาหลักสูตรการบริหารงานตำรวจประเทศเอเชียนระดับสูงครั้งที่ 12 (เพิ่มเติม) [6 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 07 มี.ค.2546
7690 ไปราชการ บก.อก. 119/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 12 มี.ค.2547
7689 ไปราชการ ว.ตร. 119/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 24 มี.ค.2548
7688 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 119/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขคำสั่งกรมตำรวจ ที่ 785/2521 [2 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 15 มิ.ย.2549
7687 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 119/2550 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับการ และหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง [1 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 06 มิ.ย.2550
7686 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 119/2551 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2551 [8 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 27 พ.ค.2551
7685 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 119/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 64 - 67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 [2 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 30 เม.ย.2552
7684 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 119/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรสารวัตร ประจำปี 2554 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 22 มิ.ย.2554
7683 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 119/2555 แต่งตั้งกองอำนวยการการจัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 02 พ.ค.2555
7682 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 119/2556 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ [1 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 24 เม.ย.2556
7681 ไปราชการ ฝรก. 119/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 22 เม.ย.2557
7680 ไปราชการ บช.ศ. 119/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 29 เม.ย.2557
7679 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 120/2534 ตั้งคณะทำงานเพื่อประสานนโยบายกรมตำรวจในการ เตรียมการจัดทำแผนของกรมตำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 [1 แผ่น อ่าน 623 ครั้ง] 25 มี.ค.2534
7678 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 120/2536 ให้ข้าราชการตำรวจพักราชการ [1 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 09 มิ.ย.2536
7677 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 120/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลุกจ้างประจำ ในสังกัดโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [5 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 21 เม.ย.2537
7676 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 120/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดเครื่องยนต์พร้อมเกียร์ชำรุด [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 29 มี.ค.2538
7675 ไปราชการ ว.ตร. 120/2539 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 27 และ 28 [20 แผ่น อ่าน 534 ครั้ง] 26 มี.ค.2539
7674 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 120/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2540 [2 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 28 ก.พ.2540
7673 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 120/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรพัฒนา เพื่อพัฒนาข้ารชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 18 มี.ค.2541
7672 ไปราชการ บก.อก. 120/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 03 มี.ค.2542
7671 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 120/2543 แต่งตั้งคณะทำงานผลิตรายการสนานีวิทยุในเครือข่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [7 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 28 ก.พ.2543
7670 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 120/2544 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 27 ก.พ.2544
7669 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 120/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและขั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ (สายธุรการ) รุ่นที่ 13 [3 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 06 มี.ค.2545
7668 ไปราชการ บก.อก. 120/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 10 มี.ค.2546
7667 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 120/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 12 มี.ค.2547
7666 ไปราชการ บก.อก. 120/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 24 มี.ค.2548
7665 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 120/2549 แต่งตั้งวิทยากรเพื่อดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 15 มิ.ย.2549
7664 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 120/2550 แต่งตั้งวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเพื่อนิเทศความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่การทำงานของฝ่ายอำนวยการประจำตำแหน่งผู้บังคับบัญชา [5 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 08 มิ.ย.2550
7663 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 120/2551 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 62 [9 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 29 พ.ค.2551
7662 ไปราชการ บก.อก. 120/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 04 พ.ค.2552
7661 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 120/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้กำกับการ ประจำปี 2554 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 22 มิ.ย.2554
7660 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 120/2555 แต่งตั้งคณะทำงาน และคณะวิทยากร โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2554-2559)(กิจกรรมที่ 1) [3 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 03 พ.ค.2555
7659 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 120/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อแม่แรงยกรถ (ตะเข้) โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 25 เม.ย.2556
7658 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 120/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ,คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๒ ชั้น ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 22 เม.ย.2557
7657 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 121/2534 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำร้านยิงปืนกรมตำรวจในงานกาชาด ประจำปี 2534 [3 แผ่น อ่าน 703 ครั้ง] 27 มี.ค.2534
7656 ไปราชการ บก.อก. 121/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 523 ครั้ง] 22 เม.ย.2535
7655 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 121/2536 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการสอบแข่งชันผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ พ.ศ. 2536 [6 แผ่น อ่าน 610 ครั้ง] 10 มิ.ย.2536
7654 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 121/2537 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 29 และ รุ่นที่ 30 [6 แผ่น อ่าน 644 ครั้ง] 22 เม.ย.2537
7653 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 121/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 31 มี.ค.2538
7652 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 121/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 513 ครั้ง] 19 มี.ค.2541
7651 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 121/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเ พื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 03 มี.ค.2542
7650 ไปราชการ บก.อก. 121/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 29 ก.พ.2543
7649 ไปราชการ บก.อก. 121/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 01 มี.ค.2544
7648 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 121/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 32 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [2 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 06 มี.ค.2545
7647 ไปราชการ บก.อก. 121/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 10 มี.ค.2546
7646 ไปราชการ บก.อก. 121/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 12 มี.ค.2547
7645 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 121/2549 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 16 มิ.ย.2549
7644 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 121/2550 ตั้งกองอำนวยการและคณะทำงานฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2550 [5 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 08 มิ.ย.2550
7643 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 121/2551 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาระดับผู้บริหารของกองบัญชาการศึกษา เพื่อจัดทำรายงานประเมินองค์กรด้วยตนเองและแผนการปรับปรุงระบบงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) [7 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 29 พ.ค.2551
7642 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 121/2552 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุง อาคาร สถานที่และภูมิทัศน์ ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [2 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 04 พ.ค.2552
7641 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 121/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง ประจำปี พ.ศ.2554 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 22 มิ.ย.2554
7640 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 121/2555 ปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 04 พ.ค.2555
7639 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 121/2556 แต่งตั้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอรืในการปฏิบัติงาน [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 25 เม.ย.2556
7638 - ฝรก. 121/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 22 เม.ย.2557
7637 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 122/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 545 ครั้ง] 22 เม.ย.2535
7636 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 122/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของหลวง [1 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 22 เม.ย.2537
7635 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 122/2538 ให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 18 [9 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 31 มี.ค.2538
7634 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 122/2539 ต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 27 ก.พ.2539
7633 ไปราชการ บก.อก. 122/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 04 มี.ค.2540
7632 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 122/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [4 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 19 มี.ค.2541
7631 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 122/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [3 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 03 มี.ค.2542
7630 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 122/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของหลักสูตร การเงินงบประมาณ เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 06 มี.ค.2543
7629 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 122/2544 แต่งตั้งยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 01 มี.ค.2544
7628 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 122/2545 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ [2 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 06 มี.ค.2545
7627 ไปราชการ บก.อก. 122/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 10 มี.ค.2546
7626 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 122/2547 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาควิชาการ ของกองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 12 มี.ค.2547
7625 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 122/2548 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบซ้ำในการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2548 (เพิ่มเติม) [3 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 25 มี.ค.2548
7624 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 122/2549 แต่งตั้งวิทยากรเพื่อดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 19 มิ.ย.2549
7623 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 122/2550 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2550 [1 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 08 มิ.ย.2550
7622 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 122/2551 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 30 พ.ค.2551
7621 ไปราชการ บก.อก. 122/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 04 พ.ค.2552
7620 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 122/2553 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 491 ครั้ง] 30 เม.ย.2553
7619 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 122/2554 แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 22 มิ.ย.2554
7618 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 122/2555 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 09 พ.ค.2555
7617 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 122/2556 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ กองบัญชาการศึกษา เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 25 เม.ย.2556
7616 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 122/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 263 ครั้ง] 31 มี.ค.2557
7615 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 123/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการในการประกาศผลการสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม) ในการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายการเงิน พ.ศ. 2535 [2 แผ่น อ่าน 484 ครั้ง] 22 เม.ย.2535
7614 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 123/2536 ตั้งกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2536 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537) [2 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 15 มิ.ย.2536
7613 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 123/2537 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 14 [8 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 25 เม.ย.2537
7612 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 123/2538 การฝึกอบรมหลักสูตรการการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 31 มี.ค.2538
7611 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 123/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 27 ก.พ.2539
7610 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 123/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬา กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 04 มี.ค.2540
7609 ไปราชการ บก.อก. 123/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 19 มี.ค.2541
7608 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 123/2542 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 03 มี.ค.2542
7607 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 123/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 59 [2 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 29 มี.ค.2543
7606 ไปราชการ บก.อก. 123/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 01 มี.ค.2544
7605 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 123/2545 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ [2 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 06 มี.ค.2545
7604 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 123/2546 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 11 มี.ค.2546
7603 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 123/2547 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [2 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 15 มี.ค.2547
7602 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 123/2548 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดตั้งกองทุนพัฒนาข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 25 มี.ค.2548
7601 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 123/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 84 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 20 มิ.ย.2549
7600 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 123/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด รุ่นที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ 2550 [3 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 11 มิ.ย.2550
7599 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 123/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลการสอบวัดผลภาควิชาการ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (เร่งรัด) ประจำปี 2551 [3 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 30 พ.ค.2551
7598 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 123/2552 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กับชาวต่างชาติ [2 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 04 พ.ค.2552
7597 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 123/2553 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 03 พ.ค.2553
7596 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 123/2554 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2554 [3 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 23 มิ.ย.2554
7595 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 123/2555 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ [0 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 08 พ.ค.2555
7594 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 123/2556 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ [1 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 25 เม.ย.2556
7593 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 123/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 30 เม.ย.2557
7592 ไปราชการ ฝรก. 123/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 237 ครั้ง] 23 เม.ย.2557
7591 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 124/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพลตำรวจเพื่อบรรจุเป็นสิบตำรวจตรี ประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 602 ครั้ง] 22 เม.ย.2535
7590 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 124/2536 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [7 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 15 มิ.ย.2536
7589 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 124/2537 ตั้งหน่วยเฉพาะกิจ [3 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 26 เม.ย.2537
7588 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 124/2538 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่จะเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 15 [2 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 03 เม.ย.2538
7587 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 124/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 27 ก.พ.2539
7586 ไปราชการ บก.อก. 124/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 05 มี.ค.2540
7585 ไปราชการ บก.อก. 124/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 24 มี.ค.2541
7584 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 124/2542 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและวิทยากรทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ประจำปี 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 04 มี.ค.2542
7583 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 124/2543 จัดตั้งศูนย์อำนวยการการเลือกตั้ง ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 29 ก.พ.2543
7582 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 124/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 02 มี.ค.2544
7581 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 124/2545 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 07 มี.ค.2545
7580 ไปราชการ บก.อก. 124/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 13 มี.ค.2546
7579 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 124/2547 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 18 มี.ค.2547
7578 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 124/2548 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการสอบ เพื่อจัดทำบัญชีประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2548 (เพิ่มเติม) [3 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 25 มี.ค.2548
7577 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 124/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 26 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 20 มิ.ย.2549
7576 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 124/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก [1 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 12 มิ.ย.2550
7575 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 124/2551 แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน [10 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 02 มิ.ย.2551
7574 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 124/2552 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 30 [5 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 29 เม.ย.2552
7573 ไปราชการ บช.ศ. 124/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 23 มิ.ย.2554
7572 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 124/2555 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 10 พ.ค.2555
7571 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 124/2556 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการข่าว [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 25 เม.ย.2556
7570 ไปราชการ ฝรก. 124/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 279 ครั้ง] 23 เม.ย.2557
7569 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 124/2557 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 30 เม.ย.2557
7568 ไปราชการ บก.อก. 125/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 606 ครั้ง] 27 มี.ค.2534
7567 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 125/2535 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 530 ครั้ง] 23 เม.ย.2535
7566 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 125/2536 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ พ.ศ. 2536 [8 แผ่น อ่าน 542 ครั้ง] 16 มิ.ย.2536
7565 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 125/2537 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 26 เม.ย.2537
7564 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 125/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 03 เม.ย.2538
7563 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 125/2539 การฝึกอบอมหลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 27 ก.พ.2539
7562 ไปราชการ บก.อก. 125/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 05 มี.ค.2540
7561 ไปราชการ บก.อก. 125/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 25 มี.ค.2541
7560 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 125/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน [2 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 04 มี.ค.2542
7559 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 125/2543 จัดตั้งศูนย์อำนวยการการเลือกตั้ง กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 29 ก.พ.2543
7558 ไปราชการ บก.อก. 125/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 02 มี.ค.2544
7557 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 125/2545 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 565 ครั้ง] 07 มี.ค.2545
7556 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 125/2547 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [5 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 18 มี.ค.2547
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 14  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553