<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 13/52
รวม 10356 รายการ 33407 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 13  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
7956 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 107/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก ทรงศักดิ์ ธิติธารวัฒน์ เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 04 มี.ค.2547
7955 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 107/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
7954 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 107/2549 แต่งตั้งคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [2 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 19 พ.ค.2549
7953 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 107/2550 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 25 พ.ค.2550
7952 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 107/2551 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 274 ครั้ง] 02 พ.ค.2551
7951 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 107/2552 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 09 เม.ย.2552
7950 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 107/2553 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 20 เม.ย.2553
7949 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 107/2554 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 26 พ.ค.2554
7948 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 107/2555 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 25 เม.ย.2555
7947 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 107/2556 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการศึกษา [15 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 11 เม.ย.2556
7946 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 107/2557 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาอาคารพลานามัย วิทยาลัยตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 253 ครั้ง] 18 เม.ย.2557
7945 ไปราชการ ฝรก. 107/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 04 เม.ย.2557
7944 ไปราชการ บก.อก. 108/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปปฎิบัติราชการ [3 แผ่น อ่าน 550 ครั้ง] 07 มี.ค.2534
7943 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 108/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการในการประกาศผลการสอบข้อเขียน (รอบแรก) ในการสอบแข่งขันบุคคลผุ้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 [2 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 02 เม.ย.2535
7942 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 108/2536 มอบหมายหน้าที่ในการรับสมัครสอบแข่งขันผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อบรรจุข้ารับราชการตำรวจ พ.ศ. 2536 [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 25 พ.ค.2536
7941 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 108/2537 การรับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ พ.ศ.2537 [21 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 31 มี.ค.2537
7940 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 108/2538 กำหนดหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินทางไปศึกษาดูงานกิจการตำรวจต่างประเทศของหลักสูตรต่างๆ ในสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
7939 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 108/2539 เลื่อนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 21 ก.พ.2539
7938 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 108/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 24 ก.พ.2540
7937 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 108/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 13 มี.ค.2541
7936 ไปราชการ บก.อก. 108/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 23 ก.พ.2542
7935 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 108/2543 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 575 ครั้ง] 23 ก.พ.2543
7934 ไปราชการ บก.อก. 108/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 21 ก.พ.2544
7933 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 108/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง๖ระดับรองสารวัตร) รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [2 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 25 ก.พ.2545
7932 ไปราชการ บก.อก. 108/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 04 มี.ค.2546
7931 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 108/2547 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่หลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ ด้านเวนยามสายตรวจ [3 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 04 มี.ค.2547
7930 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 108/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
7929 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 108/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 2 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [8 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 23 พ.ค.2549
7928 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 108/2551 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [4 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 02 พ.ค.2551
7927 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 108/2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบกำกับดูแลเว็บไซต์และพัฒนาระบบข้อมูลรวมทั้งการบริหารจัดการระบบงานฐานข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 09 เม.ย.2552
7926 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 108/2553 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 23 เม.ย.2553
7925 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 108/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 80 [7 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 30 พ.ค.2554
7924 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 108/2555 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 25 เม.ย.2555
7923 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 108/2556 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [3 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 17 เม.ย.2556
7922 ไปราชการ ฝรก. 108/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 208 ครั้ง] 04 เม.ย.2557
7921 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 108/2557 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [9 แผ่น อ่าน 228 ครั้ง] 21 เม.ย.2557
7920 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 109/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานตรวจร่างกายในการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 [1 แผ่น อ่าน 535 ครั้ง] 02 เม.ย.2535
7919 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 109/2536 ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ ของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 26 มี.ค.2536
7918 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 109/2537 แต่งตั้งคณะกรรมสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 31 มี.ค.2537
7917 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 109/2538 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 394/2537 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2537 [1 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
7916 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 109/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นลุกจ้างประจำ ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 21 ก.พ.2539
7915 ไปราชการ บก.อก. 109/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 24 ก.พ.2540
7914 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 109/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 13 มี.ค.2541
7913 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 109/2542 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 24 ก.พ.2542
7912 ไปราชการ บก.อก. 109/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 23 ก.พ.2543
7911 ไปราชการ บก.อก. 109/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 21 ก.พ.2544
7910 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 109/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 13(ระดับรองสารวัตร) เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 25 ก.พ.2545
7909 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 109/2546 แต่งตั้งอาจารย์สอนวิชาภาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจ รุ่นที่13 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 04 มี.ค.2546
7908 ไปราชการ บก.อก. 109/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 08 มี.ค.2547
7907 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 109/2549 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [9 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 25 พ.ค.2549
7906 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 109/2551 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 02 พ.ค.2551
7905 ไปราชการ บช.ศ. 109/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 20 เม.ย.2552
7904 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 109/2553 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 23 เม.ย.2553
7903 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 109/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2554 [3 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 31 พ.ค.2554
7902 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 109/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายป้องกันปราบปราม ประจำปี พ.ศ.2555 [7 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 26 เม.ย.2555
7901 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 109/2556 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนหลักสูตร การส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๓๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [4 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 17 เม.ย.2556
7900 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 109/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค้นหาบุคคลต้นแบบ แบบอย่างข้าราชการตำรวจในการดำรงชีพอย่างพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [2 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 22 เม.ย.2557
7899 - ฝรก. 109/2557 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 282 ครั้ง] 04 เม.ย.2557
7898 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 110/2535 แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่กรรมการและเจ้าหน้าที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันบุคคลผุ้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 [4 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 03 เม.ย.2535
7897 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 110/2536 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร [1 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 28 พ.ค.2536
7896 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 110/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสุตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
7895 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 110/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาขาราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 21 ก.พ.2539
7894 ไปราชการ ว.ตร. 110/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 25 ก.พ.2540
7893 ไปราชการ บก.อก. 110/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 17 มี.ค.2541
7892 ไปราชการ บก.อก. 110/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 24 ก.พ.2542
7891 ไปราชการ บก.อก. 110/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 23 ก.พ.2543
7890 ไปราชการ บก.อก. 110/2544 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 23 ก.พ.2544
7889 ไปราชการ บก.อก. 110/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 25 ก.พ.2545
7888 - บก.อก. 110/2546 การรักาความปลอดภัยสถานที่ราชการกองบัญชาการศึกษา และกองอำนวยการศึกษา [6 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 04 มี.ค.2546
7887 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 110/2547 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาควิชาการ ของกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 และกองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 08 มี.ค.2547
7886 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 110/2548 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบบุคลิกภาพ ในการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2548 (เพิ่มเติม) [13 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
7885 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 110/2550 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 29 พ.ค.2550
7884 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 110/2551 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 02 พ.ค.2551
7883 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 110/2553 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 23 เม.ย.2553
7882 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 110/2554 แต่งตั้งว่าที่ยศชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 01 มิ.ย.2554
7881 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 110/2555 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการที่เกิดเหตุ (Crime Scene Management) [2 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 26 เม.ย.2555
7880 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 110/2556 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 18 เม.ย.2556
7879 ไปราชการ ฝรก. 110/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 241 ครั้ง] 08 เม.ย.2557
7878 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 110/2557 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงพัฒนาด้านกายภาพของห้องสมุด วิทยาลัยการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 262 ครั้ง] 22 เม.ย.2557
7877 - บช.ศ. 110/2559 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 220 ครั้ง] 23 พ.ค.2559
7876 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 111/2534 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัคร ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกรมตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2534 [6 แผ่น อ่าน 533 ครั้ง] 11 มี.ค.2534
7875 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 111/2535 จัดหน้าที่นายร้อยตำรวจเวรเพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 08 เม.ย.2535
7874 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 111/2536 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มิถุนายน 2536 [11 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 28 พ.ค.2536
7873 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 111/2537 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 04 เม.ย.2537
7872 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 111/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพบตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
7871 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 111/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาขาราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [5 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 22 ก.พ.2539
7870 ไปราชการ บก.อก. 111/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 25 ก.พ.2540
7869 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 111/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 17 มี.ค.2541
7868 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 111/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่หลักสูตรเพิ่มพูนยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก (ชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน-พลตำรวจ) [4 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 25 ก.พ.2542
7867 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 111/2543 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 23 ก.พ.2543
7866 ไปราชการ บก.อก. 111/2544 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 23 ก.พ.2544
7865 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 111/2545 แต่งตั้ง ครู-อาจารย์ สอนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 52ประจำปี 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 27 ก.พ.2545
7864 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 111/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่25 เพิ่มเติม [9 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 04 มี.ค.2546
7863 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 111/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 08 มี.ค.2547
7862 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 111/2548 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบบุคลิกภาพ เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจประจำปี 2548 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
7861 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 111/2549 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 30 พ.ค.2549
7860 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 111/2550 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 29 พ.ค.2550
7859 ไปราชการ บก.อก. 111/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 20 เม.ย.2552
7858 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 111/2553 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 23 เม.ย.2553
7857 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 111/2554 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 01 มิ.ย.2554
7856 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 111/2555 จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 25 เม.ย.2555
7855 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 111/2556 การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 18 เม.ย.2556
7854 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 111/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดราคาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [2 แผ่น อ่าน 271 ครั้ง] 10 เม.ย.2557
7853 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 111/2557 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำโครงสร้างโรงเรียนเฉพาะทางในวิชาชีพตำรวจและปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 22 เม.ย.2557
7852 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 112/2534 ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 533 ครั้ง] 11 มี.ค.2534
7851 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 112/2536 กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการรับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้ารับราชการตำรวจ ประจำปี 2536 [20 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 31 พ.ค.2536
7850 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 112/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
7849 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 112/2539 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 22 ก.พ.2539
7848 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 112/2541 แตจ่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการของ นักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 49 กองกำกับการโรงเรียนตำตรวจภูธร 7 (เพิ่มเติม) [3 แผ่น อ่าน 531 ครั้ง] 18 มี.ค.2541
7847 ไปราชการ บก.อก. 112/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 23 ก.พ.2543
7846 ไปราชการ บก.อก. 112/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 23 ก.พ.2544
7845 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 112/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 27 ก.พ.2545
7844 ไปราชการ บก.อก. 112/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 04 มี.ค.2546
7843 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 112/2547 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ ด้านเวรยามสายตรวจ [7 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 08 มี.ค.2547
7842 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 112/2548 จัดตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาการเบิกจ่ายเงินค่าสมคุณวิทยากรของ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
7841 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 112/2549 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 84 [4 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 30 พ.ค.2549
7840 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 112/2550 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 29 พ.ค.2550
7839 ไปราชการ บก.อก. 112/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 05 พ.ค.2551
7838 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 112/2552 แต่งตั้งคณะทำงานแผนงานพัฒนาจริยธรรมตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 537 ครั้ง] 22 เม.ย.2552
7837 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 112/2553 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 23 เม.ย.2553
7836 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 112/2555 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 26 เม.ย.2555
7835 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 112/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 23 เม.ย.2556
7834 ไปราชการ บช.ศ. 112/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 251 ครั้ง] 23 เม.ย.2557
7833 - ฝรก. 112/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 11 เม.ย.2557
7832 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 113/2534 ตั้งคระกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ประจำเดือน มีนาคม 2534 [1 แผ่น อ่าน 582 ครั้ง] 13 มี.ค.2534
7831 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 113/2535 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 15 เม.ย.2535
7830 ไปราชการ บก.อก. 113/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 31 พ.ค.2536
7829 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 113/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
7828 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 113/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 22 ก.พ.2539
7827 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 113/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 25 ก.พ.2540
7826 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 113/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 18 มี.ค.2541
7825 - บก.อก. 113/2542 - [1 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 26 ก.พ.2542
7824 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 113/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจหลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 9 ระดับชั้นประทวน - พลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 23 ก.พ.2543
7823 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 113/2544 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตร สำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาควิชาการ ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 39 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 23 ก.พ.2544
7822 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 113/2545 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 27 ก.พ.2545
7821 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 113/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [1 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 14 มี.ค.2546
7820 ไปราชการ บก.อก. 113/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 09 มี.ค.2547
7819 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 113/2549 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 31 พ.ค.2549
7818 ไปราชการ บก.อก. 113/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 14 พ.ค.2551
7817 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 113/2552 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 23 เม.ย.2552
7816 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 113/2554 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธปืนและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2554 [7 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 07 มิ.ย.2554
7815 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 113/2555 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.)(เพิ่มเติม) [8 แผ่น อ่าน 269 ครั้ง] 27 เม.ย.2555
7814 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 113/2557 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับการจ้างตรจสภาพ ซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครืองรถยนต์ราชการ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 23 เม.ย.2557
7813 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 113/2557 แต่งตั้ง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๘ คัน [1 แผ่น อ่าน 272 ครั้ง] 11 เม.ย.2557
7812 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 114/2535 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแลกเปลี่ยนและเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในงานราชการ [1 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 15 เม.ย.2535
7811 ไปราชการ บก.อก. 114/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 03 มิ.ย.2536
7810 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 114/2538 การฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
7809 ไปราชการ บก.อก. 114/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 22 ก.พ.2539
7808 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 114/2540 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2540 [12 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 25 ก.พ.2540
7807 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 114/2541 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 18 มี.ค.2541
7806 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 114/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 26 ก.พ.2542
7805 ไปราชการ บก.อก. 114/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 25 ก.พ.2543
7804 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 114/2544 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตร สำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาควิชาการ ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 17 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 23 ก.พ.2544
7803 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 114/2545 แต่งตั้ง - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 40 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 01 มี.ค.2545
7802 ไปราชการ บก.อก. 114/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 05 มี.ค.2546
7801 ไปราชการ บก.อก. 114/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 09 มี.ค.2547
7800 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 114/2548 แต่งตั้งอาจารย์ หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 21 มี.ค.2548
7799 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 114/2549 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [3 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 31 พ.ค.2549
7798 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 114/2550 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 3 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 29 พ.ค.2550
7797 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 114/2551 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 15 พ.ค.2551
7796 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 114/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 23 เม.ย.2552
7795 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 114/2554 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2554 [1 แผ่น อ่าน 270 ครั้ง] 09 มิ.ย.2554
7794 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 114/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตรข้าราชการตำรวจที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [2 แผ่น อ่าน 255 ครั้ง] 30 เม.ย.2555
7793 ไปราชการ ฝรก. 114/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 11 เม.ย.2557
7792 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 114/2557 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 25 เม.ย.2557
7791 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 115/2535 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ และความเหมาะสมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 18 [1 แผ่น อ่าน 583 ครั้ง] 29 พ.ค.2535
7790 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 115/2536 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 08 มิ.ย.2536
7789 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 115/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 30 [11 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 15 เม.ย.2537
7788 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 115/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 23 มี.ค.2538
7787 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 115/2539 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 23 ก.พ.2539
7786 ไปราชการ บก.อก. 115/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 25 ก.พ.2540
7785 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 115/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 18 มี.ค.2541
7784 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 115/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 26 ก.พ.2542
7783 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 115/2543 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณถาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 59 [2 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 25 ก.พ.2543
7782 ไปราชการ บก.อก. 115/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 23 ก.พ.2544
7781 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 115/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 04 มี.ค.2545
7780 ไปราชการ บก.อก. 115/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 05 มี.ค.2546
7779 ไปราชการ บก.อก. 115/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 09 มี.ค.2547
7778 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 115/2548 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม สังกัดกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 21 มี.ค.2548
7777 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 115/2549 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 31 พ.ค.2549
7776 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 115/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 30 พ.ค.2550
7775 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 115/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 28 [7 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 16 พ.ค.2551
7774 ไปราชการ บก.อก. 115/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 23 เม.ย.2552
7773 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 115/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมของ กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 26 เม.ย.2553
7772 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 115/2554 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สืบสวนหาข่าวการทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2554 [3 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 09 มิ.ย.2554
7771 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 115/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [2 แผ่น อ่าน 263 ครั้ง] 30 เม.ย.2555
7770 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 115/2556 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 23 เม.ย.2556
7769 - ฝรก. 115/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 17 เม.ย.2557
7768 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 115/2557 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยการตำรวจ (e-library) [3 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 25 เม.ย.2557
7767 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 116/2534 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกรมตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2534 [3 แผ่น อ่าน 492 ครั้ง] 22 มี.ค.2534
7766 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ว.ตร. 116/2535 มอบหมายหน้าที่ในพิธีเปิดการสัมมนาข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของไทยและมาเลเซีย [2 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 16 เม.ย.2535
7765 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 116/2536 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 08 มิ.ย.2536
7764 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 116/2537 ตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่ง [2 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 15 เม.ย.2537
7763 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 116/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 27 มี.ค.2538
7762 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 116/2539 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 23 ก.พ.2539
7761 ไปราชการ บก.อก. 116/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 25 ก.พ.2540
7760 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 116/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 18 มี.ค.2541
7759 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 116/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธรุการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 26 ก.พ.2542
7758 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 116/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยกรและคณะกรรมการการบริหารโครงการเกียวกับระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ [3 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 25 ก.พ.2543
7757 ไปราชการ บก.อก. 116/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 26 ก.พ.2544
รวม 10356 รายการ 33407 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 13  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553