<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

จัดเรียงข้อมูลตาม หน่วยงาน จากมากไปหาน้อย หน้า : 1/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
10355 - ตร. 224/2557 การปรับค่าชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย [9 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 21 ต.ค.2557
10354 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ปชส. บช.ศ. 1/2556 แต่งตั้งโฆษกกองบัญชาการศึกษา และรองโฆษกกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 1482 ครั้ง] 24 เม.ย.2556
10353 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ปชส. บช.ศ. 2/2556 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานสื่อมวลชน [1 แผ่น อ่าน 1467 ครั้ง] 24 เม.ย.2556
10352 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 161/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 27 เม.ย.2538
10351 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 273/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 29-30 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [2 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 30 ก.ย.2552
10350 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ กอจ. 279/2552 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [2 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 30 ก.ย.2552
10349 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 263/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 97-99 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 22 ก.ย.2552
10348 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 264/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 5 [6 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 23 ก.ย.2552
10347 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 1/2549 แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ ตรวจกระดาษคำตอบและรวมคะแนน การสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2548 [3 แผ่น อ่าน 2288 ครั้ง] 06 ม.ค.2549
10346 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 2/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [5 แผ่น อ่าน 2199 ครั้ง] 09 ม.ค.2549
10345 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 4/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 27 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 2105 ครั้ง] 13 ม.ค.2549
10344 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 14/2549 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม [4 แผ่น อ่าน 560 ครั้ง] 25 ม.ค.2549
10343 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 15/2549 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการอบรม [2 แผ่น อ่าน 543 ครั้ง] 25 ม.ค.2549
10342 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 21/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคบูรณาการการปฎิบัติ กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [9 แผ่น อ่าน 574 ครั้ง] 01 ก.พ.2549
10341 ไปราชการ กอจ. 23/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 02 ก.พ.2549
10340 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 24/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [5 แผ่น อ่าน 574 ครั้ง] 06 ก.พ.2549
10339 ไปราชการ กอจ. 36/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 21 ก.พ.2549
10338 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 50/2549 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู - อาจารย์ในหน่วยฝึกอบรม [4 แผ่น อ่าน 521 ครั้ง] 07 มี.ค.2549
10337 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 51/2549 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู - อาจารย์ในหน่วยฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 07 มี.ค.2549
10336 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 56/2549 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคบูรณาการการปฎิบัติ กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 15 มี.ค.2549
10335 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 72/2549 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคบูรณาการการปฎิบัติ กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 11 เม.ย.2549
10334 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 73/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [7 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 11 เม.ย.2549
10333 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 74/2549 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำเอกสารส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 537 ครั้ง] 11 เม.ย.2549
10332 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 75/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [4 แผ่น อ่าน 516 ครั้ง] 11 เม.ย.2549
10331 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 76/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 90-92 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 11 เม.ย.2549
10330 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 86/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 26 [11 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 25 เม.ย.2549
10329 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 90/2549 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 28 เม.ย.2549
10328 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 91/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 03 พ.ค.2549
10327 ไปราชการ กอจ. 93/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 516 ครั้ง] 08 พ.ค.2549
10326 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 97/2549 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 15 พ.ค.2549
10325 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 108/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 2 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [8 แผ่น อ่าน 548 ครั้ง] 23 พ.ค.2549
10324 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 118/2549 แต่งตั้งคณะกรรมอำนวยการ คณะวิทยากร และคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องมาตรฐานการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 08 มิ.ย.2549
10323 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 119/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขคำสั่งกรมตำรวจ ที่ 785/2521 [2 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 15 มิ.ย.2549
10322 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 120/2549 แต่งตั้งวิทยากรเพื่อดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 15 มิ.ย.2549
10321 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 122/2549 แต่งตั้งวิทยากรเพื่อดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 19 มิ.ย.2549
10320 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 131/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [5 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 28 มิ.ย.2549
10319 ไปราชการ กอจ. 57/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 15 มี.ค.2549
10318 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 47/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก หญิง นพรัตน์ แสงดาว เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 555 ครั้ง] 02 ก.พ.2548
10317 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 49/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติล่วงหน้าของ ร้อยตำรวจเอก ชัยสันต์ ชานุ เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 03 ก.พ.2548
10316 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 382/2548 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [3 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 05 ต.ค.2548
10315 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 384/2548 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการวางแผนและกำหนดหัวข้อการอบรมสัมมนาสำหรับตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินการรักษาความปลอดภัย การประสานชุมชนและการแก้ไขปัญหาในพิ้นที่ที่ตรงกับความต้องการของแต่ละจังหวัด [2 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 05 ต.ค.2548
10314 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 438/2548 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 28 พ.ย.2548
10313 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 452/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 53 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 19 ธ.ค.2548
10312 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 453/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 83 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 19 ธ.ค.2548
10311 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 454/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลาง สำหรับสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2548 [6 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 19 ธ.ค.2548
10310 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน กอจ. 455/2548 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 20 ธ.ค.2548
10309 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 309/2548 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประชุมสัมมนาเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนากระบวนทัศน์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 18 ส.ค.2548
10308 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 310/2548 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการประชุมสัมมนาเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนากระบวนทัศน์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 18 ส.ค.2548
10307 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 311/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบและรวมคะแนนการสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2548 [3 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 19 ส.ค.2548
10306 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 316/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [4 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 22 ส.ค.2548
10305 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 323/2548 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อพัฒนากระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน พ.ศ.2548 [5 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 26 ส.ค.2548
10304 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 324/2548 แต่งตั้งวิทยากร หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์การปฏิบัติงาน พ.ศ.2548 [1 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 26 ส.ค.2548
10303 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 294/2548 ตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลางสำหรับสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2548 [6 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 03 ส.ค.2548
10302 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 15/2551 แต่งตั้งคณะทำงานประสานสถาบันการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของกองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 573 ครั้ง] 15 ม.ค.2551
10301 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 16/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ตรวจกระดาษคำตอบและรวมคะแนนการสอบวัดผล ภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2550 [3 แผ่น อ่าน 561 ครั้ง] 15 ม.ค.2551
10300 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 22/2551 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู - อาจาย์ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด รุ่นที่ 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2551 [3 แผ่น อ่าน 571 ครั้ง] 23 ม.ค.2551
10299 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 25/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 25 ม.ค.2551
10298 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 26/2551 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการเพื่อพัฒนาบุคคลากรตามโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 25 ม.ค.2551
10297 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 38/2551 แต่งตั้งคณะทำงานประสานสถาบันการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของกองบัญชาการศึกษา (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 08 ก.พ.2551
10296 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 44/2551 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสัมมนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [5 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 15 ก.พ.2551
10295 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 43/2551 ตั้งกองอำนวยการและคณะทำงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้อาวุธปืนและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจกองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 484 ครั้ง] 15 ก.พ.2551
10294 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 46/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 29 [11 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 18 ก.พ.2551
10293 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 56/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 26 ก.พ.2551
10292 ไปราชการ กอจ. 57/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 26 ก.พ.2551
10291 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 58/2551 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคฝึกหัดปฏิบัติราชการ ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 3 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [5 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 27 ก.พ.2551
10290 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 45/2551 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาวิชาตามโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรมทุกประเภทให้ทันสมัย [3 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 15 ก.พ.2551
10289 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 63/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 557 ครั้ง] 03 มี.ค.2551
10288 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 73/2551 แต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด รุ่นที่ 4 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 538 ครั้ง] 19 มี.ค.2551
10287 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 75/2551 แต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด รุ่นที่ 4 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 551 ครั้ง] 26 มี.ค.2551
10286 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 89/2551 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงอาคารสถานที่ทำการ อาคารเรียน และสภาพแวดล้อมของกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 04 เม.ย.2551
10285 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 90/2551 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดงานครบรอบ 100 ปี ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [2 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 04 เม.ย.2551
10284 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 96/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติเพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์ (สบ 3) ในสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 517 ครั้ง] 21 เม.ย.2551
10283 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 116/2551 ตั้งคณะทำงาน และคณะวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลาง กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 20 พ.ค.2551
10282 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 117/2551 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2551 [3 แผ่น อ่าน 484 ครั้ง] 26 พ.ค.2551
10281 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 123/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลการสอบวัดผลภาควิชาการ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (เร่งรัด) ประจำปี 2551 [3 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 30 พ.ค.2551
10280 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 126/2551 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู - อาจารย์ ในหน่วยฝึกอบรม [8 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 02 มิ.ย.2551
10279 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 127/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู - อาจารย์ ในหน่วยฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 02 มิ.ย.2551
10278 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน กอจ. 139/2551 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [3 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 09 มิ.ย.2551
10277 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 140/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสืบสวน) รุ่นที่ 5 [3 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 12 มิ.ย.2551
10276 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 141/2551 แต่งตั้งอาจาย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 60-63 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 12 มิ.ย.2551
10275 ไปราชการ กอจ. 146/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 18 มิ.ย.2551
10274 ไปราชการ กอจ. 147/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 18 มิ.ย.2551
10273 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 149/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู - อาจารย์ ในหน่วยฝึกอบรม (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 20 มิ.ย.2551
10272 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 160/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสืบสวน) รุ่นที่ 5 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 03 ก.ค.2551
10271 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 162/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 60-63 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 04 ก.ค.2551
10270 ไปราชการ กอจ. 164/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 07 ก.ค.2551
10269 ไปราชการ กอจ. 173/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 15 ก.ค.2551
10268 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 178/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 23 ก.ค.2551
10267 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ กอจ. 282/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 74 และ 75 (กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7) ประจำปีงบประมาณ 2546(เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 04 มิ.ย.2546
10266 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ กอจ. 323/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 74 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 04 มิ.ย.2546
10265 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 205/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 74,75 [5 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 09 พ.ค.2546
10264 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 206/2546 ติดตั้งอาจารย์และครูผู้สอนหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่74 และ75(กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7) ประจำปีงบประมาณ 2546 [7 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 12 พ.ค.2546
10263 ไปราชการ กอจ. 208/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 09 พ.ค.2546
10262 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 211/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 74 [6 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 09 พ.ค.2546
10261 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ กอจ. 647/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 79 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 03 ธ.ค.2546
10260 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ กอจ. 648/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 48 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 03 ธ.ค.2546
10259 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ กอจ. 649/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 76 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 03 ธ.ค.2546
10258 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 3/2538 แต่งตั้งอาจารย์สอนโครการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 - 2 [1 แผ่น อ่าน 2116 ครั้ง] 05 ม.ค.2538
10257 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 17/2538 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 24 [7 แผ่น อ่าน 833 ครั้ง] 13 ม.ค.2538
10256 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 54/2538 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรวิทยากรงานสอบสวน รุ่นที่ 1 และ 2 [5 แผ่น อ่าน 608 ครั้ง] 09 ก.พ.2538
10255 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ กอจ. 302/2538 แต่งตั้งวิทยากรทำการสอนในโครงการฝืกอบรมการใช้งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับต้น [1 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 06 ก.ย.2538
10254 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 63/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 593 ครั้ง] 17 ก.พ.2538
10253 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 65/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 601 ครั้ง] 22 ก.พ.2538
10252 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 68/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมชั้นประทวนและพลตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 24 ก.พ.2538
10251 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 69/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวนชั้นประทวนและพลตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 24 ก.พ.2538
10250 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 70/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนชั้นประทวนและพลตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 556 ครั้ง] 24 ก.พ.2538
10249 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 71/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณธุรการและกำลังพลชั้นประทวนและพลตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 561 ครั้ง] 24 ก.พ.2538
10248 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 72/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจรชั้นประทวนและพลตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 652 ครั้ง] 24 ก.พ.2538
10247 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ กอจ. 298/2538 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และอาจารยผู้บรรยายวิชาต่าง ฯ ในการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 64 [9 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 28 ส.ค.2538
10246 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 297/2538 แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ผู้บรรยายในการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 18 [9 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 28 ส.ค.2538
10245 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 79/2538 แต่งตั้ง ครู อาจารย์ และกองอำนวยการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจ ภาค 1 ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 02 มี.ค.2538
10244 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 294/2538 แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้บรรยายในการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 15 [15 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 23 ส.ค.2538
10243 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 81/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 03 มี.ค.2538
10242 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 82/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 03 มี.ค.2538
10241 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 83/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 561 ครั้ง] 03 มี.ค.2538
10240 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 85/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 07 มี.ค.2538
10239 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 86/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 07 มี.ค.2538
10238 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 95/2538 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 15 มี.ค.2538
10237 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 100/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 569 ครั้ง] 15 มี.ค.2538
10236 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 101/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 15 มี.ค.2538
10235 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 102/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 548 ครั้ง] 16 มี.ค.2538
10234 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 103/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการ และกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 16 มี.ค.2538
10233 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ กอจ. 106/2538 มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจรักษาการในต่ำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
10232 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 137/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 10 เม.ย.2538
10231 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 256/2538 แต่งตั้งวิทยากรในการฝึกอบรมการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนในระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 26 ก.ค.2538
10230 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 153/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 26 เม.ย.2538
10229 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 154/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 26 เม.ย.2538
10228 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 155/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 26 เม.ย.2538
10227 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 156/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 26 เม.ย.2538
10226 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 157/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ข้าราชการตำรวจ ขั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 26 เม.ย.2538
10225 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 158/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 26 เม.ย.2538
10224 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 159/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการ และกำลังพลข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 26 เม.ย.2538
10223 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 168/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 02 พ.ค.2538
10222 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 357/2538 การแต่งตั้งอาจารย์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรการสัมมนาข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ระดับผุ้บังคับการ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 616 ครั้ง] 24 ต.ค.2538
10221 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 173/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 09 พ.ค.2538
10220 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 229/2538 แต่งตั้งวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอำนวยการของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 26 มิ.ย.2538
10219 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 121/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 31 มี.ค.2538
10218 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 116/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 27 มี.ค.2538
10217 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 113/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 544 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
10216 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 112/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
10215 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 111/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพบตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 552 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
10214 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 110/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสุตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 532 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
10213 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 205/2538 แต่งตั้งกองอำนวยการการอบรมสัมมนาและคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 29 พ.ค.2538
10212 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 201/2538 แต่งตั้งกองอำนวยการอบรมสัมมนาและคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 23 พ.ค.2538
10211 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 193/2538 แต่งตั้งผู้อำนวยการฝึกอบรม คณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งกำลังบำรุง เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 19 พ.ค.2538
10210 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 192/2538 แต่งตั้งผู้อำนวยการฝึกอบรม คณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการเงินงบประมาณ เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 19 พ.ค.2538
10209 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 271/2537 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจ ประจำปี 2537 [3 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 11 ส.ค.2537
10208 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 270/2537 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2537 [3 แผ่น อ่าน 517 ครั้ง] 11 ส.ค.2537
10207 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 267/2537 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2537 [3 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 08 ส.ค.2537
10206 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 265/2537 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2537 [3 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 03 ส.ค.2537
10205 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 253/2537 การแต่งตั้งอาจารย์และวิทยากรในหลักสูตร การสัมมนา ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของไทยและมาเลเซีย [3 แผ่น อ่าน 567 ครั้ง] 29 ก.ค.2537
10204 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 240/2537 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2537 [3 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 18 ก.ค.2537
10203 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 235/2537 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตร ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจประจำปี 2537 [3 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 12 ก.ค.2537
10202 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 412/2537 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 32-35 [7 แผ่น อ่าน 522 ครั้ง] 29 ธ.ค.2537
10201 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 365/2537 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 23 [7 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 08 พ.ย.2537
10200 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 382/2537 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 31 [4 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 28 พ.ย.2537
10199 ไปราชการ สบร. 308/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 06 พ.ย.2552
10198 ไปราชการ สบร. 307/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 05 พ.ย.2552
10197 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สบร. 171/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 09 พ.ค.2538
10196 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 325/2552 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (หลักสูตร กปป.) เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 30 พ.ย.2552
10195 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 332/2552 ตั้งกองอำนวนการฝึกอบรม และแต่งตั้ง ครู-อาจารย์ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (สายงานป้องกันและปราบปราม) ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ประจำปี 2552 [5 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 11 ธ.ค.2552
10194 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 214/2553 แต่งตั้ง อาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 6 [7 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 11 ส.ค.2553
10193 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 210/2553 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมเพื่อพัฒนาการใช้อาวุธปืนและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2553 [2 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 09 ส.ค.2553
10192 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 211/2553 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการใช้อาวุธปืนและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2553 [6 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 09 ส.ค.2553
10191 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 188/2553 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและทบทวนด้านอาวุธศึกษาของข้าราชการบริพารในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร [3 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 08 ก.ค.2553
10190 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 189/2553 แต่งตั้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมและทบทวนด้านอาวุธศึกษาของข้าราชการบริพารในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร [3 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 08 ก.ค.2553
10189 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 167/2553 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาวุธปืนพกของข้าราชการตำรวจในสังกัดส่วนกลาง ฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [6 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 23 มิ.ย.2553
10188 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 168/2553 แต่งตั้งวิทยากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาวุธปืนพกของข้าราชการตำรวจในสังกัดส่วนกลาง ฝ่ายอำนวยการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [3 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 23 มิ.ย.2553
10187 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 12/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการปรับพิ้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก ประจำปีงบประมาณ 2552 [7 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 23 ม.ค.2552
10186 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 23/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการปรับพิ้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2552 [7 แผ่น อ่าน 541 ครั้ง] 29 ม.ค.2552
10185 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 33/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ [2 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 06 ก.พ.2552
10184 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 49/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - -อาจารย์ หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2552 [4 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 20 ก.พ.2552
10183 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 50/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก รุ่นที่ 15-16 ประจำปีงบประมาณ 2552 [7 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 23 ก.พ.2552
10182 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 56/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด รุ่นที่ 5-6 ประจำปีงบประมาณ 2552 [4 แผ่น อ่าน 522 ครั้ง] 27 ก.พ.2552
10181 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 65/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรงานธุรการและกำลังพล รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2552 [10 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 10 มี.ค.2552
10180 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 79/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2551 [2 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 20 มี.ค.2552
10179 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 81/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2552 [3 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 25 มี.ค.2552
10178 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 82/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2552 [4 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 25 มี.ค.2552
10177 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 160/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2552 [5 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 16 มิ.ย.2552
10176 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 324/2551 แต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ (หลักสูตร กอป.) เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 25 ธ.ค.2551
10175 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 304/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2552 [10 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 03 พ.ย.2552
10174 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 257/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เข้าใช้โครงการความต้องการผู้มีวุฒิปรัชญามหาบัณฑิต จากสถานศึกษาในต่างประเทศ [1 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 16 ก.ย.2552
10173 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 184/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2552 [4 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 09 ก.ค.2552
10172 ไปราชการ ฝรก. 197/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 21 ก.ค.2552
10171 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 225/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รุ่นที่ 13 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2552 [5 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 17 ส.ค.2552
10170 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 217/2550 แต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการเงินงบประมณ รุ่นที่ 23 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจประจำปีงบประมาณ 2550 ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง(เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 24 ก.ย.2550
10169 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 247/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์ (สบ 3) ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 13 ต.ค.2550
10168 ไปราชการ ฝรก. 248/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 13 ต.ค.2550
10167 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 258/2550 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่รนที่ 3 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 24 ต.ค.2550
10166 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 279/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 24 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2551 [4 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 20 พ.ย.2550
10165 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 280/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 26 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2551 [3 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 20 พ.ย.2550
10164 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 285/2550 แต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 26 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ศูนย์ฝึกอบรมกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 29 พ.ย.2550
10163 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 294/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมแลพแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2551 [4 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 06 ธ.ค.2550
10162 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 316/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน รุ่นที่ 12 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2551 [5 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 25 ธ.ค.2550
10161 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 317/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก รุ่นที่ 9 - 12 ประจำปีงบประมาณ 2551 [8 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 25 ธ.ค.2550
10160 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 318/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน รุ่นที่ 12 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2551 [4 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 25 ธ.ค.2550
10159 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 8/2550 แต่งตั้งอาจารย์ - ครูผู้สอน หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 22 (เพิ่มเติม) เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2550 ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [1 แผ่น อ่าน 1664 ครั้ง] 12 ม.ค.2550
10158 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 24/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 2 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [15 แผ่น อ่าน 520 ครั้ง] 02 ก.พ.2550
10157 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 42/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคบูรณาการปฏิบัติ ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 2 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [2 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 02 มี.ค.2550
10156 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 54/2550 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู - อาจารย์ในหน่วยฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 19 มี.ค.2550
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553