<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

จัดเรียงข้อมูลตาม กลุ่มคำสั่ง จากน้อยไปหามาก หน้า : 1/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
10355 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 258/2536 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรีเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [11 แผ่น อ่าน 696 ครั้ง] 12 ต.ค.2536
10354 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 125/2536 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ พ.ศ. 2536 [8 แผ่น อ่าน 553 ครั้ง] 16 มิ.ย.2536
10353 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 121/2536 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการสอบแข่งชันผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ พ.ศ. 2536 [6 แผ่น อ่าน 618 ครั้ง] 10 มิ.ย.2536
10352 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 253/2536 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบยานพาหนะของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 589 ครั้ง] 06 ต.ค.2536
10351 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 239/2536 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรีสายสืบสวนและสายจราจร [2 แผ่น อ่าน 569 ครั้ง] 24 ก.ย.2536
10350 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 252/2536 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของหลวง [1 แผ่น อ่าน 882 ครั้ง] 05 ต.ค.2536
10349 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 110/2536 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร [1 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 28 พ.ค.2536
10348 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 236/2536 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จำหน่ายใบสมัครและระเบียบการ [2 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 22 ก.ย.2536
10347 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 418/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒืปริญญาตรีและมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ส.2535 [3 แผ่น อ่าน 568 ครั้ง] 25 ธ.ค.2535
10346 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 377/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อรับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2535 [2 แผ่น อ่าน 610 ครั้ง] 24 พ.ย.2535
10345 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 6/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 49 - 51 [2 แผ่น อ่าน 1824 ครั้ง] 07 ม.ค.2541
10344 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 8/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1697 ครั้ง] 08 ม.ค.2541
10343 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 376/2535 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการทดสอบยิงเป้าด้วยกระสุนจริง ประจำปี 2536 ของหน่วยงานระดับ กองบัญชาการ [5 แผ่น อ่าน 573 ครั้ง] 23 พ.ย.2535
10342 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 375/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการคัดเลือก ด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2536 [3 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 20 พ.ย.2535
10341 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 421/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้าฝืกอบรมหลักสูตรผู้กำกับ รุ่นที่ 19 และ 20 [1 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 24 ธ.ค.2535
10340 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 33/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 724 ครั้ง] 21 ม.ค.2541
10339 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 416/2535 เพิ่มเติมคำสั้งกองบัญชาการศึกษา ที่ 412/2536 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2536 [1 แผ่น อ่าน 516 ครั้ง] 24 ธ.ค.2535
10338 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 45/2541 แต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการ POLIS [1 แผ่น อ่าน 652 ครั้ง] 28 ม.ค.2541
10337 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 355/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 12 และ 13 [1 แผ่น อ่าน 522 ครั้ง] 12 พ.ย.2535
10336 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 46/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการรับรายงานตัวผู้คัดเลือกได้สำรองรวมเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ของโรงเรียนตำรวจนครบาล [1 แผ่น อ่าน 676 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
10335 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 354/2535 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ [11 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 11 พ.ย.2535
10334 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 59/2541 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดงานกาชาด ประจำปี 2541 [1 แผ่น อ่าน 682 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
10333 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 346/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2536 [6 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 06 พ.ย.2535
10332 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 343/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2535 [11 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 03 พ.ย.2535
10331 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 341/2535 แต่งตั้งผู้ดำเนินการออกข้อสอบ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2536 [1 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 30 ต.ค.2535
10330 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 84/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานร้านแสดงกิจกรรมของกรมตำรวจในงานกาชาด ปี 2541 [4 แผ่น อ่าน 623 ครั้ง] 19 ก.พ.2541
10329 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 92/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน กปล.08 ขนาด 5.56 มม. และกปซ.02 [1 แผ่น อ่าน 597 ครั้ง] 04 มี.ค.2541
10328 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 93/2541 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสาร [2 แผ่น อ่าน 574 ครั้ง] 04 มี.ค.2541
10327 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 412/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกวิธีสอบช้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญ [11 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 18 ธ.ค.2535
10326 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 325/2535 แต่งตั้งอนุคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2537 กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 545 ครั้ง] 13 ต.ค.2535
10325 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 324/2535 ตั้งคณะทำงานวางแผนและจัดทำงบประมาณ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 13 ต.ค.2535
10324 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 545/2541 มาตรการรักษาความปลอดภัยการตรวจข้อสอบ [8 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 17 พ.ย.2541
10323 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 411/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกวิธีสอบช้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2535 [10 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 18 ธ.ค.2536
10322 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 547/2541 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 532 ครั้ง] 18 พ.ย.2541
10321 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 548/2541 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 566 ครั้ง] 18 พ.ย.2541
10320 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 410/2535 แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบเฉลยข้อสอบและจัดทำปัญหาข้อสอบ ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เข้ารับการฝืกอบรมเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2535 [2 แผ่น อ่าน 551 ครั้ง] 18 ธ.ค.2536
10319 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 549/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบบุคลิกภาพ เพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2542 [6 แผ่น อ่าน 562 ครั้ง] 18 พ.ย.2541
10318 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 292/2535 ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัศดุ [1 แผ่น อ่าน 547 ครั้ง] 15 ก.ย.2535
10317 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 550/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดทำข้อสอบบุคลิกภาพ [4 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 20 พ.ย.2541
10316 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 406/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน [2 แผ่น อ่าน 523 ครั้ง] 16 ธ.ค.2535
10315 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 556/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการทดสอบบุคลิกภาพในการคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2542 [2 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 23 พ.ย.2541
10314 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 291/2535 ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัศดุ [2 แผ่น อ่าน 627 ครั้ง] 24 ก.ย.2535
10313 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 289/2535 ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัศดุ [2 แผ่น อ่าน 557 ครั้ง] 15 ก.ย.2535
10312 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 557/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการรับต้นฉบับข้อสอบบุคลิกภาพ [1 แผ่น อ่าน 588 ครั้ง] 23 พ.ย.2541
10311 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 578/2541 การรับลงบรรจุปัญหาข้อสอบและการะดาษคำตอบสอบบุคลิกภาพ [2 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 23 พ.ย.2541
10310 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 242/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 544 ครั้ง] 20 ส.ค.2535
10309 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 238/2535 แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 504 ครั้ง] 14 ส.ค.2535
10308 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 401/2535 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือประวัติ ภารกิจและการจัดองค์การของกองบัญชาการศึกษา กรมตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 517 ครั้ง] 14 ธ.ค.2535
10307 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 148/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการประกาศผลการสอบ (รอบสุดท้าย) ในการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 [3 แผ่น อ่าน 492 ครั้ง] 21 พ.ค.2535
10306 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 399/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบภาคความรู้ทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผุ้มีวุฒิปริญญาตรี และมีความรุ้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญา [11 แผ่น อ่าน 573 ครั้ง] 09 ธ.ค.2535
10305 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 147/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสุตรพลตำรวจจากโรงเรียนตำรวจในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 565 ครั้ง] 18 พ.ค.2535
10304 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 146/2535 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่าเพื่ออยู่อาศัยของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 621 ครั้ง] 08 พ.ค.2535
10303 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 397/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลผล ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2536 [4 แผ่น อ่าน 537 ครั้ง] 09 ธ.ค.2535
10302 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 145/2535 ตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายประจำปีงบประมาณ 2535 [1 แผ่น อ่าน 540 ครั้ง] 06 พ.ค.2535
10301 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 396/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการคัดเลลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2535 [3 แผ่น อ่าน 537 ครั้ง] 09 ธ.ค.2535
10300 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 394/2535 แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบเฉลยข้อสอบและจัดทำปัญหาข้อสอบ ในการคัดเลือกด้วยวิสอบข้าราชการตำรวจผุ้มีวุฒิปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2535 [2 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 04 ธ.ค.2535
10299 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 143/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอห้องพักอาศัยของกรมตำรวจส่วนกลางและในส่วนอิสระของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 543 ครั้ง] 06 พ.ค.2535
10298 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 127/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง [1 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 29 เม.ย.2535
10297 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 370/2535 แต่งตั้งกรรมการและเน้าหน้าที่ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2536 [12 แผ่น อ่าน 569 ครั้ง] 18 พ.ย.2535
10296 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 124/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพลตำรวจเพื่อบรรจุเป็นสิบตำรวจตรี ประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 610 ครั้ง] 22 เม.ย.2535
10295 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 369/2535 แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2536 [2 แผ่น อ่าน 609 ครั้ง] 18 พ.ย.2535
10294 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 123/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการในการประกาศผลการสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม) ในการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายการเงิน พ.ศ. 2535 [2 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 22 เม.ย.2535
10293 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 368/2535 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบในการคัดเลือกบุคคลเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2536 [2 แผ่น อ่าน 517 ครั้ง] 18 พ.ย.2535
10292 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 122/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 555 ครั้ง] 22 เม.ย.2535
10291 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 70/2535 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคำของบประมาณ เพื่อปรับปรุง อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ โสดทัศนูปกรณ์ของกองบัญชาการศึกษา กรณีพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 653 ครั้ง] 28 ก.พ.2535
10290 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 118/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการทะเบียนต่อ [2 แผ่น อ่าน 553 ครั้ง] 20 เม.ย.2535
10289 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 67/2535 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาพระราชทานยศให้แก่จ่าสิบตำรวจและนายดาบตำรวจที่เกษีณอายุราชการเป็นร้อยตำรวจตรี [1 แผ่น อ่าน 554 ครั้ง] 28 ก.พ.2535
10288 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 114/2535 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแลกเปลี่ยนและเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในงานราชการ [1 แผ่น อ่าน 567 ครั้ง] 15 เม.ย.2535
10287 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 113/2535 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 15 เม.ย.2535
10286 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 188/2535 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขบันทึกคำสอนหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 569 ครั้ง] 09 ก.ค.2535
10285 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 94/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางด้านการเงินและบัญชี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 [19 แผ่น อ่าน 684 ครั้ง] 25 มี.ค.2535
10284 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 110/2535 แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่กรรมการและเจ้าหน้าที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันบุคคลผุ้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 [4 แผ่น อ่าน 604 ครั้ง] 03 เม.ย.2535
10283 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 187/2535 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการฝึกซ้อมยิงเป้ากระสุนจริง ประจำปี 2535 [4 แผ่น อ่าน 504 ครั้ง] 08 ก.ค.2535
10282 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 571/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบุคลิกภาพ [2 แผ่น อ่าน 594 ครั้ง] 27 พ.ย.2541
10281 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 183/2535 ตั้งตณะกรรมการเพื่อยกร่างเพิ่มเติมประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี [1 แผ่น อ่าน 535 ครั้ง] 03 ก.ค.2535
10280 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 365/2541 แต่งตั้งวิทยากรในการสัมมนาครู-อาจารย์ ที่ทำหน้าที่สอนและเจ้าหน้าที่สายวิชาการ เพื่อแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 516 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
10279 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 61/2535 แต่งตั้งคณะทำงานแผนการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจให้สอดคล้องกับแผนกรมตำรวจแม่บทฉบับที่ 2 (ปีงบประมาณ 2535 - 2539) [1 แผ่น อ่าน 533 ครั้ง] 26 ก.พ.2535
10278 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 580/2541 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตวจสอบกระดาษคำตอบ [1 แผ่น อ่าน 585 ครั้ง] 02 ธ.ค.2541
10277 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 59/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 [11 แผ่น อ่าน 622 ครั้ง] 21 ก.พ.2535
10276 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 109/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานตรวจร่างกายในการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 [1 แผ่น อ่าน 603 ครั้ง] 02 เม.ย.2535
10275 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 582/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการทดสอบภาษาณาวี [2 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 03 ธ.ค.2541
10274 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 93/2535 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบในการสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 [3 แผ่น อ่าน 636 ครั้ง] 23 มี.ค.2535
10273 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 108/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการในการประกาศผลการสอบข้อเขียน (รอบแรก) ในการสอบแข่งขันบุคคลผุ้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 [2 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 02 เม.ย.2535
10272 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 54/2535 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร กับกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 630 ครั้ง] 06 ก.พ.2535
10271 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 91/2535 แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการเกี่บวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ของนักเรียนหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 11 [2 แผ่น อ่าน 624 ครั้ง] 19 มี.ค.2535
10270 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 107/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลผุ้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 [2 แผ่น อ่าน 592 ครั้ง] 02 เม.ย.2535
10269 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 52/2535 ตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 609 ครั้ง] 04 ก.พ.2535
10268 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 89/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและรายงานสถานภาพการใช้ค่าสาธารณูปโภคของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 828 ครั้ง] 19 มี.ค.2535
10267 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 173/2535 แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการเฝ้ารับเสด็จ เนื่องในวโรกาส พลตรีสมเด็จพระเทพเทพศรีรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นองค์บรรยายกาศพิเศษ แก่นายตำรวจนักเรียน สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 24 มิ.ย.2535
10266 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 384/2541 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ของสถานบันพัฒนาข้าราขการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 571 ครั้ง] 25 ส.ค.2541
10265 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 169/2535 แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขบันทึกคำสอนหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 19 มิ.ย.2535
10264 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 589/2541 ตั้งคณะทำงานประสานงานกรมการกำลังสำรองทหารบก เกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานทางทหาร [2 แผ่น อ่าน 562 ครั้ง] 11 ธ.ค.2541
10263 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 105/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนนและทำบัญชีประมวลผลในการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรี สายการเงิน ปี พ.ศ.2535 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 583 ครั้ง] 30 มี.ค.2535
10262 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 165/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขบันทึกคำสอนหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 15 มิ.ย.2535
10261 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 103/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลผล ในการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญาตรี สายการเงิน พ.ศ. 2535 [11 แผ่น อ่าน 537 ครั้ง] 26 มี.ค.2535
10260 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 102/2535 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี การศึกษา 2535 [2 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 26 มี.ค.2535
10259 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 35/2535 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ 15 [1 แผ่น อ่าน 636 ครั้ง] 28 ม.ค.2535
10258 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 601/2541 ให้ใช้แบบประเมินความเหมาะสมที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้น [1 แผ่น อ่าน 544 ครั้ง] 17 ธ.ค.2541
10257 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 157/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตำแหน่ง [2 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 04 มิ.ย.2535
10256 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 99/2535 ตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีพิจารณาความเหมาะสมในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 541 ครั้ง] 25 มี.ค.2535
10255 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 602/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระดาษคำตอบซ้ำ ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำบัญชีประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2542 [9 แผ่น อ่าน 514 ครั้ง] 18 ธ.ค.2541
10254 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 605/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ และความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 53 และ 54 [2 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 24 ธ.ค.2541
10253 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 610/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2541 [1 แผ่น อ่าน 576 ครั้ง] 25 ธ.ค.2541
10252 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 154/2535 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ และความเหมาะสมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 11 [2 แผ่น อ่าน 586 ครั้ง] 29 พ.ค.2535
10251 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 10/2535 แต่งตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและผู้รับผิดชอบทางแพ่ง [1 แผ่น อ่าน 1174 ครั้ง] 07 ม.ค.2535
10250 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 95/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน [2 แผ่น อ่าน 583 ครั้ง] 25 มี.ค.2535
10249 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 7/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2535 [6 แผ่น อ่าน 1826 ครั้ง] 06 ม.ค.2535
10248 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 115/2535 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ และความเหมาะสมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 18 [1 แผ่น อ่าน 656 ครั้ง] 29 พ.ค.2535
10247 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 72/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ.2535 [3 แผ่น อ่าน 667 ครั้ง] 02 มี.ค.2535
10246 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 75/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพือจัดหาครุภัฒฑ์โสตัศนูปกรณ์ ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 647 ครั้ง] 12 มี.ค.2535
10245 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 619/2541 แต่งตั้งกรรมการขอพระราชทานยศข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 30 ธ.ค.2541
10244 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 83/2535 แต่งตั้งคณะทงานพิจารณาปรับปรุงและกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกข้อสอบในการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำรวจ หลักสูตรต่างฯ ของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 18 มี.ค.2535
10243 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 620/2541 ตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน [4 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 30 ธ.ค.2541
10242 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 621/2541 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 31 ธ.ค.2541
10241 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 192/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนนครบาล [4 แผ่น อ่าน 526 ครั้ง] 18 พ.ค.2541
10240 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 191/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบ 2541 ร่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน กองบัญชาการศึกษา [7 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 18 พ.ค.2541
10239 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 186/2541 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ ของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 15 พ.ค.2541
10238 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 185/2541 แต่งตั้งกรมมการผู้ทรงคุณวุฒเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ ของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ของสถาบันข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 491 ครั้ง] 15 พ.ค.2541
10237 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 320/2541 แต่งตั้งคณะทำงานร่วมดำเนินการพัฒนาโรงพยาบาลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 540 ครั้ง] 28 ก.ค.2541
10236 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 314/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 52 [2 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 24 ก.ค.2541
10235 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 312/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [5 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 22 ก.ค.2541
10234 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 278/2541 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 68 [13 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 29 มิ.ย.2541
10233 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 270/2541 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในการคัดเลือกโรงเรียนตำรวจดีเด่น ปี 2541 [10 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 26 มิ.ย.2541
10232 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 427/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 16 ก.ย.2541
10231 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 428/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 16 ก.ย.2541
10230 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 269/2541 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 26 มิ.ย.2541
10229 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 234/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 10 มิ.ย.2541
10228 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 433/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดอชบโครงการฝึกทบทวนพัฒนาจิตสำนึกและอุดมการณ์ (พัฒนาจิตใจ) สำหรับข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานีในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 [3 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 16 ก.ย.2541
10227 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 536/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ [2 แผ่น อ่าน 611 ครั้ง] 12 พ.ย.2541
10226 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 174/2541 แต่งตั้งคณะทำงาน กองอำนวยการการฝึกอบรมและกองอำนวยการสถานฝึกอบรม หลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 7 [3 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 06 พ.ค.2541
10225 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 231/2541 แต่งตั้งคณะทำงาน กองอำนวยการฝึกอบรม และกองอำนวยการสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 22 [3 แผ่น อ่าน 504 ครั้ง] 09 มิ.ย.2541
10224 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 173/2541 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 06 พ.ค.2541
10223 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 535/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลผล ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2542 [13 แผ่น อ่าน 706 ครั้ง] 12 พ.ย.2541
10222 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 172/2541 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 532 ครั้ง] 06 พ.ค.2541
10221 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 260/2541 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการ การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย และสถานที่สำหรับภาคเอกชน [2 แผ่น อ่าน 540 ครั้ง] 22 มิ.ย.2541
10220 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 344/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เพื่อทำหน้าที่ปกครองในโรงเรียนตำรวจต่างๆ ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 14 ส.ค.2541
10219 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 171/2541 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 527 ครั้ง] 06 พ.ค.2541
10218 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 228/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 18 [2 แผ่น อ่าน 524 ครั้ง] 08 มิ.ย.2541
10217 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 343/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของหลวง [1 แผ่น อ่าน 563 ครั้ง] 14 ส.ค.2541
10216 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 227/2541 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 20 [2 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 08 มิ.ย.2541
10215 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 323/2541 กำหนกการฝึกการแก้ปัยหาที่บังคับการหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 33 และแต่งตั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก [8 แผ่น อ่าน 540 ครั้ง] 30 ก.ค.2541
10214 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 328/2541 แต่งตั้งครูและอาจารย์สอนและสนทนาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 28 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [1 แผ่น อ่าน 515 ครั้ง] 05 ส.ค.2541
10213 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 529/2541 แต่งตั้งคณะทำงานวิจัยประเมินผลหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมผลตำรวจ ปีการศึกษา 2541 [2 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 10 พ.ย.2541
10212 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 450/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2541 [1 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 28 ก.ย.2541
10211 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 528/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน มหกรรมการกีฬามหาดไทย ประเภทยิงปืน [4 แผ่น อ่าน 566 ครั้ง] 10 พ.ย.2541
10210 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 250/2541 แต่งตั้งวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก (ชั้นสัญญาบัตร และ ชั้นประทวน - พลตำรวจ) เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 533 ครั้ง] 15 มิ.ย.2541
10209 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 161/2541 แต่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งและประเมินราคาขั้นต่ำ กรณียานพาหนะชำรุดเพื่อขอจำหน่าย [1 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 24 เม.ย.2541
10208 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 211/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้ห้องประชุมและบริเวณอาคารเรียนรวม [1 แผ่น อ่าน 554 ครั้ง] 26 พ.ค.2541
10207 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 245/2541 แต่งตั้งวิทยากร เพื่อทำหน้าที่ผู้บรรยายในโครงการการอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน การบริหารงานด้านวินัยและด้านกำลังพล ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2541 [3 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 12 มิ.ย.2541
10206 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 244/2541 ตั้งคณะทำงานจัดทำแถบบันทึกภาพสอนเสริมหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 12 มิ.ย.2541
10205 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 209/2541 แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกโรงเรียนตำรวจดีเด่น [2 แผ่น อ่าน 515 ครั้ง] 25 พ.ค.2541
10204 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 208/2541 ให้ข้าราชการตำรวจพักราชการ [1 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 25 พ.ค.2541
10203 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 243/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [1 แผ่น อ่าน 543 ครั้ง] 12 มิ.ย.2541
10202 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 207/2541 ตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ [7 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 25 พ.ค.2541
10201 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 517/2541 ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 06 พ.ย.2541
10200 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 516/2541 ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 06 พ.ย.2541
10199 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 515/2541 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน [2 แผ่น อ่าน 548 ครั้ง] 06 พ.ย.2541
10198 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 151/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด [1 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 09 เม.ย.2541
10197 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 476/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการทำข้อสอบกลาง เพื่อใช้ในการวัดผลทางวิชาการ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 15 ต.ค.2541
10196 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 486/2541 แต่งตั้งกรรมการอำนวยการทั้วไปในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2542 [8 แผ่น อ่าน 517 ครั้ง] 16 ต.ค.2541
10195 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 512/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ บุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2542 [15 แผ่น อ่าน 505 ครั้ง] 06 พ.ย.2541
10194 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 511/2541 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย นายทะเบียนเอกสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับ [2 แผ่น อ่าน 532 ครั้ง] 06 พ.ย.2541
10193 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 508/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการคัดเลือก ด้วยวิธีสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2542 [12 แผ่น อ่าน 547 ครั้ง] 05 พ.ย.2541
10192 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 150/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการการคตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจ ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับ รู่นที่ 33 [2 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 09 เม.ย.2541
10191 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 506/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบในการสอบคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2542 [2 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 30 ต.ค.2541
10190 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 145/2541 แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้บรรยายในการศึกษา [15 แผ่น อ่าน 673 ครั้ง] 02 เม.ย.2541
10189 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 128/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อปรับระดับตำแห่นงกองบัญชาการศึกษา (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 25 มี.ค.2541
10188 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 126/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ [2 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 25 มี.ค.2541
10187 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 497/2541 แต่งตั้งกรรมการสอบสวนและผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 26 ต.ค.2541
10186 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 116/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 521 ครั้ง] 18 มี.ค.2541
10185 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 115/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 18 มี.ค.2541
10184 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 114/2541 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 645 ครั้ง] 18 มี.ค.2541
10183 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 113/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 523 ครั้ง] 18 มี.ค.2541
10182 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 112/2541 แตจ่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการของ นักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 49 กองกำกับการโรงเรียนตำตรวจภูธร 7 (เพิ่มเติม) [3 แผ่น อ่าน 601 ครั้ง] 18 มี.ค.2541
10181 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 111/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 559 ครั้ง] 17 มี.ค.2541
10180 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 109/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 545 ครั้ง] 13 มี.ค.2541
10179 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 108/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 551 ครั้ง] 13 มี.ค.2541
10178 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 106/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 546 ครั้ง] 11 มี.ค.2541
10177 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 105/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 581 ครั้ง] 11 มี.ค.2541
10176 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 104/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 627 ครั้ง] 11 มี.ค.2541
10175 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 103/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 21 [4 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 11 มี.ค.2541
10174 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 102/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 515 ครั้ง] 11 มี.ค.2541
10173 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 34/2540 แต่งตั้งทำงานเกี่ยวกับการสนับสนุนข้าราชการตำรวจชั้นประทวนให้มีการศึกษาเพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 590 ครั้ง] 22 ม.ค.2540
10172 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 6/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับสิ่งของหลวง [1 แผ่น อ่าน 1964 ครั้ง] 06 ม.ค.2540
10171 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 7/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับการบริจาคสิ่งของให้ทรงราชการ [2 แผ่น อ่าน 1742 ครั้ง] 06 ม.ค.2540
10170 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 41/2540 การแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้บรรยายในการศึกษาอบรม หลัดสตูรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 66 [8 แผ่น อ่าน 764 ครั้ง] 28 ม.ค.2540
10169 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 45/2540 เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินกราจัดให้ผู้คัดเลือกได้สำรองรวมเลือกบรรจุเป็นักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2540 [1 แผ่น อ่าน 597 ครั้ง] 29 ม.ค.2540
10168 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 59/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้สิทธิ์ขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยของราชการ [1 แผ่น อ่าน 522 ครั้ง] 04 ก.พ.2540
10167 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 63/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 554 ครั้ง] 05 ก.พ.2540
10166 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 88/2540 ตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2540 [3 แผ่น อ่าน 529 ครั้ง] 13 ก.พ.2540
10165 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 95/2540 แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหน้าที่กรางานของกองบํญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 18 ม.ค.2540
10164 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 117/2540 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้าราชการตำรวจที่จะเข้าการรับฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับ รุ่นที่ 29 และ รุ่นที่ 30 [2 แผ่น อ่าน 532 ครั้ง] 27 ก.พ.2540
10163 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 123/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬา กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 04 มี.ค.2540
10162 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 131/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุน กปพม.82 (ซ้อมยิง) [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 10 มี.ค.2540
10161 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 140/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจิรง [3 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 14 มี.ค.2540
10160 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 144/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 588 ครั้ง] 17 มี.ค.2540
10159 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 145/2540 ตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำโครงการสร้าง กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 550 ครั้ง] 17 มี.ค.2540
10158 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 148/2540 แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานและปราบปรามการทุจริตการสอบคัดเลือบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอดุมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี 2540 [2 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 20 มี.ค.2540
10157 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 153/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่าเพื่ออยู่อาศัยของราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 548 ครั้ง] 27 มี.ค.2540
10156 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 154/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินเพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระ เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้ราชการ [1 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 27 มี.ค.2540
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553