<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

จัดเรียงข้อมูลตาม วดป.ออกคำสั่ง จากน้อยไปหามาก หน้า : 1/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
10355 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 63/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานหลักสูตรชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2555 [11 แผ่น อ่าน 618 ครั้ง]
10354 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 257/2555 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง]
10353 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 105/2557 แต่งตั้งคณะทำงานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของกองบัญชาการศึกษาประจำปี ๒๕๕๗ [11 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง]
10352 ไปราชการ ฝรก. 147/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง]
10351 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 215/2558 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำวจ [2 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง]
10350 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 43/2534 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 758 ครั้ง] 04 ม.ค.2534
10349 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 3/2534 มอบหมายหน้าที่กรณีรองอธิบดีตำรวจฝ่ายบริหาร 1 ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 2136 ครั้ง] 07 ม.ค.2534
10348 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 2/2534 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 2361 ครั้ง] 07 ม.ค.2534
10347 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 1/2534 มอบหมายหน้าที่เตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 2742 ครั้ง] 07 ม.ค.2534
10346 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 6/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1902 ครั้ง] 08 ม.ค.2534
10345 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 5/2534 ตั้งกรรมการพจารณาคัดเลือกข้าราชการตรวจและลูจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2534 [1 แผ่น อ่าน 2061 ครั้ง] 08 ม.ค.2534
10344 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 4/2534 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 2099 ครั้ง] 08 ม.ค.2534
10343 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 8/2534 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพพยานพาหนะ ประจำเดือน มกราคม 2534 [1 แผ่น อ่าน 1806 ครั้ง] 09 ม.ค.2534
10342 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 7/2534 ตั้งคณะทำงานประสานงานและเตรียมการตอบกระทู้รัฐสภา [2 แผ่น อ่าน 1867 ครั้ง] 09 ม.ค.2534
10341 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 10/2534 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [2 แผ่น อ่าน 1407 ครั้ง] 11 ม.ค.2534
10340 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 9/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใช้ในราชการ [1 แผ่น อ่าน 1800 ครั้ง] 11 ม.ค.2534
10339 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 11/2534 แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจแบบดุลยภาพ ในกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 1226 ครั้ง] 15 ม.ค.2534
10338 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 12/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอห้องพักอาศัย [2 แผ่น อ่าน 1253 ครั้ง] 18 ม.ค.2534
10337 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 14/2534 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 827 ครั้ง] 18 ม.ค.2534
10336 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 15/2534 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการพิเศษเพิ่มเติมจากหน้าที่ปกติ [2 แผ่น อ่าน 869 ครั้ง] 23 ม.ค.2534
10335 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 16/2534 ตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 801 ครั้ง] 24 ม.ค.2534
10334 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 17/2534 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ [1 แผ่น อ่าน 698 ครั้ง] 24 ม.ค.2534
10333 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 16/2534 ตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 844 ครั้ง] 24 ม.ค.2534
10332 ไปราชการ บก.อก. 18/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 754 ครั้ง] 25 ม.ค.2534
10331 ไปราชการ บก.อก. 19/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 757 ครั้ง] 25 ม.ค.2534
10330 ไปราชการ บก.อก. 20/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 709 ครั้ง] 25 ม.ค.2534
10329 ไปราชการ บก.อก. 21/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 714 ครั้ง] 25 ม.ค.2534
10328 ไปราชการ บก.อก. 22/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 739 ครั้ง] 25 ม.ค.2534
10327 ไปราชการ บก.อก. 23/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 808 ครั้ง] 25 ม.ค.2534
10326 ไปราชการ บก.อก. 24/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 723 ครั้ง] 25 ม.ค.2534
10325 ไปราชการ บก.อก. 25/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 825 ครั้ง] 25 ม.ค.2534
10324 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 26/2534 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2534 [8 แผ่น อ่าน 725 ครั้ง] 25 ม.ค.2534
10323 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 29/2534 ตั้งคณะทำงานปรับปรุงคุณสมบุติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และจัดตำแหน่งลงในมาตราฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มงานป้องกันและปราบปราม ของกองบัญชาการศึกษาและโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตามนโยบายกรมตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 748 ครั้ง] 29 ม.ค.2534
10322 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 30/2534 ตั้งกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่าเพื่ออยู่อาศัยของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 788 ครั้ง] 30 ม.ค.2534
10321 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 36/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [57 แผ่น อ่าน 772 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
10320 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 37/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [57 แผ่น อ่าน 731 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
10319 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 40/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [40 แผ่น อ่าน 667 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
10318 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 41/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [30 แผ่น อ่าน 688 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
10317 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 31/2534 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ [1 แผ่น อ่าน 839 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
10316 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 32/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [58 แผ่น อ่าน 864 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
10315 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 33/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [49 แผ่น อ่าน 864 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
10314 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 34/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [57 แผ่น อ่าน 815 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
10313 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 35/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [53 แผ่น อ่าน 788 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
10312 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 38/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [61 แผ่น อ่าน 722 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
10311 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 39/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [53 แผ่น อ่าน 767 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
10310 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 42/2534 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 632 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
10309 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 44/2534 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 720 ครั้ง] 04 ก.พ.2534
10308 ไปราชการ บก.อก. 48/2534 ให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำช่วยราชการ [5 แผ่น อ่าน 674 ครั้ง] 05 ก.พ.2534
10307 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 46/2534 ตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการพัฒนา กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 664 ครั้ง] 06 ก.พ.2534
10306 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 47/2534 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2534 [1 แผ่น อ่าน 714 ครั้ง] 06 ก.พ.2534
10305 ไปราชการ บก.อก. 49/2534 ให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 695 ครั้ง] 07 ก.พ.2534
10304 - บช.ศ. 51/2534 ศูนย์สื่อสาร กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 774 ครั้ง] 08 ก.พ.2534
10303 ไปราชการ บก.อก. 52/2534 ให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำช่วยราชการ [2 แผ่น อ่าน 652 ครั้ง] 08 ก.พ.2534
10302 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 53/2534 ตั้งกรรมการตรวจรับเวชภัณฑ์และยา [1 แผ่น อ่าน 649 ครั้ง] 08 ก.พ.2534
10301 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 54/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 717 ครั้ง] 08 ก.พ.2534
10300 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 55/2534 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจรักษาการในตำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 680 ครั้ง] 11 ก.พ.2534
10299 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 56/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 733 ครั้ง] 11 ก.พ.2534
10298 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 57/2534 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 594 ครั้ง] 11 ก.พ.2534
10297 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 58/2534 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ(เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 617 ครั้ง] 12 ก.พ.2534
10296 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 63/2534 เจ้าหน้าที่ตรวจรับการติดตั้งโทรศัพท์สายตรง หมายเลข 5122341 [1 แผ่น อ่าน 624 ครั้ง] 12 ก.พ.2534
10295 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 64/2534 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษษ 2534 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 739 ครั้ง] 13 ก.พ.2534
10294 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 70/2534 ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบอมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 17 [2 แผ่น อ่าน 683 ครั้ง] 14 ก.พ.2534
10293 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 71/2534 มอบหมายหน้าที่นายตำรวจควบคุมรักษาความปลอกภัยและนายทะเบียนเอกสารลับ [1 แผ่น อ่าน 690 ครั้ง] 15 ก.พ.2534
10292 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 72/2534 มอบหมายหน้าที่นายตำรวจควบคุมรักษาความปลอกภัยและนายทะเบียนเอกสารลับ [1 แผ่น อ่าน 797 ครั้ง] 15 ก.พ.2534
10291 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 73/2534 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับ การติดตั้งโทรศัพท์สายตรงประจำ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 671 ครั้ง] 15 ก.พ.2534
10290 ไปราชการ บก.อก. 76/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 646 ครั้ง] 18 ก.พ.2534
10289 ไปราชการ บก.อก. 77/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 646 ครั้ง] 19 ก.พ.2534
10288 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 82/2534 แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 632 ครั้ง] 19 ก.พ.2534
10287 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 83/2534 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย ประจำปีการศึกษา 2534 [3 แผ่น อ่าน 660 ครั้ง] 19 ก.พ.2534
10286 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 86/2534 เพิ่มทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 621 ครั้ง] 21 ก.พ.2534
10285 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 88/2534 แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตรวจข้อสอบและรวมคะแนนในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย ประจำปีการศึกษา 2534 [6 แผ่น อ่าน 627 ครั้ง] 26 ก.พ.2534
10284 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 89/2534 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2534 และให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย [15 แผ่น อ่าน 607 ครั้ง] 26 ก.พ.2534
10283 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 90/2534 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2534 [7 แผ่น อ่าน 609 ครั้ง] 26 ก.พ.2534
10282 ไปราชการ บก.อก. 91/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 653 ครั้ง] 26 ก.พ.2534
10281 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 92/2534 เจ้าหน้าที่ตรวจรับการจัดซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง [1 แผ่น อ่าน 638 ครั้ง] 26 ก.พ.2534
10280 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 93/2534 กรรมการตรวจรับการจัดซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง [1 แผ่น อ่าน 672 ครั้ง] 26 ก.พ.2534
10279 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 95/2534 ตั้งหน่วยเฉพาะกิจ [2 แผ่น อ่าน 638 ครั้ง] 27 ก.พ.2534
10278 ไปราชการ บก.อก. 103/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 721 ครั้ง] 27 ก.พ.2534
10277 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 104/2534 แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบฝึกฝนและทดสอบร่างกายผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรจู่โจม [1 แผ่น อ่าน 614 ครั้ง] 06 มี.ค.2534
10276 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 106/2534 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบพลสึกษา ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2534 [4 แผ่น อ่าน 622 ครั้ง] 07 มี.ค.2534
10275 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 107/2534 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการสึกษา 2534 [3 แผ่น อ่าน 646 ครั้ง] 07 มี.ค.2534
10274 ไปราชการ บก.อก. 108/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปปฎิบัติราชการ [3 แผ่น อ่าน 626 ครั้ง] 07 มี.ค.2534
10273 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 111/2534 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัคร ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกรมตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2534 [6 แผ่น อ่าน 588 ครั้ง] 11 มี.ค.2534
10272 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 112/2534 ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 590 ครั้ง] 11 มี.ค.2534
10271 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 113/2534 ตั้งคระกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ประจำเดือน มีนาคม 2534 [1 แผ่น อ่าน 662 ครั้ง] 13 มี.ค.2534
10270 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 116/2534 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกรมตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2534 [3 แผ่น อ่าน 574 ครั้ง] 22 มี.ค.2534
10269 ไปราชการ บก.อก. 117/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 622 ครั้ง] 22 มี.ค.2534
10268 ไปราชการ บก.อก. 118/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 703 ครั้ง] 22 มี.ค.2534
10267 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 120/2534 ตั้งคณะทำงานเพื่อประสานนโยบายกรมตำรวจในการ เตรียมการจัดทำแผนของกรมตำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 [1 แผ่น อ่าน 635 ครั้ง] 25 มี.ค.2534
10266 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 121/2534 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำร้านยิงปืนกรมตำรวจในงานกาชาด ประจำปี 2534 [3 แผ่น อ่าน 712 ครั้ง] 27 มี.ค.2534
10265 ไปราชการ บก.อก. 125/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 621 ครั้ง] 27 มี.ค.2534
10264 - บก.อก. 126/2534 แก้ไขคำสั่ง บช.ศ.ที่ 124/2534 ลง 27 มีนาคม 2534 [1 แผ่น อ่าน 603 ครั้ง] 27 มี.ค.2534
10263 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 127/2534 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษาประจำเดือนเมษายน 2534 [8 แผ่น อ่าน 697 ครั้ง] 28 มี.ค.2534
10262 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 128/2534 เปลี่ยนแปลงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำ ร้านยิงปืนกรมตำรวจ ในงานกาชาดประจำปี 2534 [1 แผ่น อ่าน 600 ครั้ง] 03 เม.ย.2534
10261 - บก.อก. 129/2534 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 614 ครั้ง] 03 เม.ย.2534
10260 ไปราชการ บก.อก. 130/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 614 ครั้ง] 04 เม.ย.2534
10259 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 132/2534 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบพลศึกษา ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกรมตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2534 [4 แผ่น อ่าน 676 ครั้ง] 04 เม.ย.2534
10258 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 133/2534 ตั้งคณะกรรมการอำนวยการฝึกและการแข่งขันยิงปืนพกระบบเอ็น.อาร์.เอ. หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 10 [2 แผ่น อ่าน 651 ครั้ง] 05 เม.ย.2534
10257 ไปราชการ บก.อก. 134/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 610 ครั้ง] 05 เม.ย.2534
10256 ไปราชการ บก.อก. 135/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 624 ครั้ง] 05 เม.ย.2534
10255 - บก.อก. 136/2534 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 660 ครั้ง] 09 เม.ย.2534
10254 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 140/2534 แต่งตั้งคระผู้รับผิดชอบฝึกฝนร่างกายผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรจู่โจม [1 แผ่น อ่าน 630 ครั้ง] 15 เม.ย.2534
10253 ไปราชการ บก.อก. 142/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 580 ครั้ง] 16 เม.ย.2534
10252 ไปราชการ บก.อก. 143/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 613 ครั้ง] 17 เม.ย.2534
10251 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 144/2534 แต่งตั้งอนุกรรมการประสานงานการตรวจร่างกาย ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกรมตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2534 และให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย [1 แผ่น อ่าน 616 ครั้ง] 17 เม.ย.2534
10250 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 145/2534 การมอบหมายหน้าที่ในการเดินทางไปต่างประเทศ [1 แผ่น อ่าน 588 ครั้ง] 19 เม.ย.2534
10249 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 146/2534 ให้รองผู้บัญชาการศึกษารักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 665 ครั้ง] 19 เม.ย.2534
10248 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 147/2534 แต่งตั้งคระกรรมการตรวจรับการจัดซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม [1 แผ่น อ่าน 586 ครั้ง] 19 เม.ย.2534
10247 ไปราชการ บก.อก. 149/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 642 ครั้ง] 19 เม.ย.2534
10246 ไปราชการ บก.อก. 153/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 632 ครั้ง] 30 เม.ย.2534
10245 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 148/2534 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2534 [8 แผ่น อ่าน 703 ครั้ง] 30 เม.ย.2534
10244 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 155/2534 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณ [2 แผ่น อ่าน 570 ครั้ง] 01 พ.ค.2534
10243 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 156/2534 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ [1 แผ่น อ่าน 545 ครั้ง] 03 พ.ค.2534
10242 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 157/2534 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2534 [1 แผ่น อ่าน 540 ครั้ง] 03 พ.ค.2534
10241 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 202/2534 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2534 [8 แผ่น อ่าน 587 ครั้ง] 03 พ.ค.2534
10240 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 158/2534 บรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 552 ครั้ง] 06 พ.ค.2534
10239 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 159/2534 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 521 ครั้ง] 06 พ.ค.2534
10238 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 160/2534 เพิ่มทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 06 พ.ค.2534
10237 ไปราชการ บก.อก. 161/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 505 ครั้ง] 06 พ.ค.2534
10236 - บก.อก. 172/2534 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 547 ครั้ง] 06 พ.ค.2534
10235 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 162/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบอม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 62 [1 แผ่น อ่าน 555 ครั้ง] 07 พ.ค.2534
10234 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 163/2534 แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกผู้สอบได้ลำดับสำรอง ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ บุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2534 เพื่อมอบหมายให้หน่อยต่างๆ นำไปคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 592 ครั้ง] 07 พ.ค.2534
10233 ไปราชการ บก.อก. 170/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 07 พ.ค.2534
10232 ไปราชการ บก.อก. 176/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 08 พ.ค.2534
10231 ไปราชการ บก.อก. 475/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 505 ครั้ง] 13 พ.ค.2534
10230 ไปราชการ บก.อก. 177/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 13 พ.ค.2534
10229 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 178/2534 ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ที่สโมสรสนามยิงปืนกรมตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 13 พ.ค.2534
10228 ไปราชการ บก.อก. 180/2534 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 570 ครั้ง] 14 พ.ค.2534
10227 ไปราชการ บก.อก. 481/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 16 พ.ค.2534
10226 ไปราชการ บก.อก. 182/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 541 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
10225 ไปราชการ บก.อก. 183/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 587 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
10224 ไปราชการ บก.อก. 184/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 622 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
10223 ไปราชการ บก.อก. 185/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 579 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
10222 ไปราชการ บก.อก. 186/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 560 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
10221 ไปราชการ บก.อก. 187/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
10220 ไปราชการ บก.อก. 188/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 546 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
10219 ไปราชการ บก.อก. 189/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
10218 ไปราชการ บก.อก. 190/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
10217 ไปราชการ บก.อก. 191/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 541 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
10216 ไปราชการ บก.อก. 193/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 549 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
10215 ไปราชการ บก.อก. 194/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
10214 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 484/2534 ให้ราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับการปรามปรามผู้กระทำความผิด (พ.ป.ย.) [1 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 18 พ.ค.2534
10213 ไปราชการ บก.อก. 486/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 19 พ.ค.2534
10212 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 485/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร และระบบการศึกษาของข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 19 พ.ค.2534
10211 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 488/2534 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงอาคารกองบัญชาการศึกษา และอุปกรณ์การสอน [2 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 20 พ.ค.2534
10210 ไปราชการ บก.อก. 487/2534 ให้ข้าราชการตำรวจปฎิบัติราชการ ส่วนอำนวยการ เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 522 ครั้ง] 20 พ.ค.2534
10209 ไปราชการ บก.อก. 199/2534 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ [1 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 23 พ.ค.2534
10208 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 200/2534 แต่งตั้งคระกรรมการทำลายเอกสารในการสอบคัดเลือกหลักสูตรต่างๆ [2 แผ่น อ่าน 534 ครั้ง] 23 พ.ค.2534
10207 - บก.อก. 201/2534 อนุณาตให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 559 ครั้ง] 23 พ.ค.2534
10206 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 203/2534 แต่งตั้งคระทำงานจัดทำแผนของกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 03 มิ.ย.2534
10205 ไปราชการ บก.อก. 204/2534 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [4 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 03 มิ.ย.2534
10204 - บก.อก. 205/2534 กำหนดลักษณะงานและการมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองผุ้บัญชาการ ผู้ช่วยผู้บัญชาการ [5 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 04 มิ.ย.2534
10203 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 206/2534 กำหนดมอบหมายหน้าที่ให้รองผู้บังคับบัญชาการศึกษา ผู้ช่วยผู้บัญชาการเป็นที่ปรึกษา ปฏิบัติการแทนผู้บัญชาการและรักษาการแทนผู้บัญชาการ [2 แผ่น อ่าน 504 ครั้ง] 04 มิ.ย.2534
10202 ไปราชการ บก.อก. 207/2534 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 05 มิ.ย.2534
10201 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 208/2534 มอบหมายให้ผู้บัญชาการศึกษาและผู้ช่วยผู้บัญชาการศึกษา ตรวจตราและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 05 มิ.ย.2534
10200 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 211/2534 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำแผนของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 575 ครั้ง] 11 มิ.ย.2534
10199 - บก.อก. 213/2534 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 598 ครั้ง] 12 มิ.ย.2534
10198 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 215/2534 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะประจำเดือนมิถุนายน 2534 [1 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 17 มิ.ย.2534
10197 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 216/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 550 ครั้ง] 20 มิ.ย.2534
10196 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 217/2534 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 517 ครั้ง] 20 มิ.ย.2534
10195 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 222/2534 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 21 มิ.ย.2534
10194 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 221/2534 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 558 ครั้ง] 21 มิ.ย.2534
10193 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 220/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 21 มิ.ย.2534
10192 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 219/2534 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 600 ครั้ง] 21 มิ.ย.2534
10191 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 218/2534 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 656 ครั้ง] 21 มิ.ย.2534
10190 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 223/2534 ตั้งคณะทำงานวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 516 ครั้ง] 26 มิ.ย.2534
10189 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 224/2534 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบความรู้นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 1,2,3 และ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2534 [20 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 26 มิ.ย.2534
10188 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 225/2534 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2535 [5 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 27 มิ.ย.2534
10187 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 227/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 28 มิ.ย.2534
10186 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 226/2534 แต่งตั้งกรรมการจัดการแข่งขันยิงปืนพกของนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2534 [2 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 28 มิ.ย.2534
10185 ไปราชการ บก.อก. 209/2534 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 550 ครั้ง] 30 มิ.ย.2534
10184 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 229/2534 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ประจำเดือน กรกฏาคม 2534 [1 แผ่น อ่าน 585 ครั้ง] 03 ก.ค.2534
10183 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 228/2534 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 534 ครั้ง] 03 ก.ค.2534
10182 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 231/2534 มแบอำนาจการสั่งจ่ายเงินสวัสดิการ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 542 ครั้ง] 05 ก.ค.2534
10181 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 230/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร งานประชาสัมพันธ์และคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 05 ก.ค.2534
10180 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 234/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครและตัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนนายสิบตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 10 ก.ค.2534
10179 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 233/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครและตัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [1 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 10 ก.ค.2534
10178 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 232/2534 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการฝึกซ้อมยิงเป้าด้วยกระสุนจริงประจำปี 2534 [2 แผ่น อ่าน 618 ครั้ง] 10 ก.ค.2534
10177 ไปราชการ บก.อก. 235/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 524 ครั้ง] 15 ก.ค.2534
10176 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 237/2534 แต่งตั้งกรรมการจัดการแข่งขันยิงปืนเล็กยาวของนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 1,2 และ3 ประจำปีการศึกษา 2534 [2 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 16 ก.ค.2534
10175 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 236/2534 ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกจ่าสิบตำรวจเพื่อแต่งตั้งให้มียศเป็น นายดาบตำรวจ ประจำปี 2534 [1 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 16 ก.ค.2534
10174 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 239/2534 ตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะทำงาน [1 แผ่น อ่าน 558 ครั้ง] 18 ก.ค.2534
10173 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 240/2534 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2534 [8 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 30 ก.ค.2534
10172 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 249/2534 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 515 ครั้ง] 31 ก.ค.2534
10171 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 248/2534 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการยื่นเรื่องขอรับเงินค่าเช่าบ้าน [1 แผ่น อ่าน 534 ครั้ง] 31 ก.ค.2534
10170 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 247/2534 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณ [2 แผ่น อ่าน 523 ครั้ง] 31 ก.ค.2534
10169 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 246/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 31 ก.ค.2534
10168 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 245/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 31 ก.ค.2534
10167 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 244/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 31 ก.ค.2534
10166 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 243/2534 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 31 ก.ค.2534
10165 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 241/2534 ตั้งเจ้าหน้าที่รับหลักประกันของ [1 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 31 ก.ค.2534
10164 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 260/2534 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 05 ส.ค.2534
10163 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 259/2534 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ประจำเดือน สิงหาคม 2534 [1 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 05 ส.ค.2534
10162 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 267/2534 ตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี [2 แผ่น อ่าน 544 ครั้ง] 06 ส.ค.2534
10161 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 278/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจระดับบริหาร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสที่กระทรวง มหาดไทยมีวาระครบ 100 ปี [5 แผ่น อ่าน 536 ครั้ง] 15 ส.ค.2534
10160 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 285/2534 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่าเพื่ออยุ่อาศัยของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 536 ครั้ง] 19 ส.ค.2534
10159 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 284/2534 แต่งตั้คณะกรรมการพิจารณารวมคะแนน หลักสูตรการฝึกอบรมนายดาบตำรวจ และจ่าสิบตำรวจ เพื่อบรรจุเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2533 [1 แผ่น อ่าน 492 ครั้ง] 19 ส.ค.2534
10158 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 288/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอบ้านพักของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ในอาคารที่พักของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 21 ส.ค.2534
10157 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 287/2534 ไล่ลูกจ้างประจำออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 21 ส.ค.2534
10156 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 286/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 จังหวัดยะลา [2 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 21 ส.ค.2534
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553