<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

จัดเรียงข้อมูลตาม วดป.ออกคำสั่ง จากมากไปหาน้อย หน้า : 1/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
10355 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 7/2562 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 10 ม.ค.2562
10354 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 305/2559 บรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และแต่งตั้งยศ [2 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 24 พ.ย.2559
10353 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 286/2559 บรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และแต่งตั้งยศ [2 แผ่น อ่าน 246 ครั้ง] 02 พ.ย.2559
10352 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 125/2559 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 08 มิ.ย.2559
10351 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 12/2559 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 08 มิ.ย.2559
10350 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 11/2559 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รองผู้บังคับการอำนวยการ [3 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 07 มิ.ย.2559
10349 - บช.ศ. 110/2559 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 277 ครั้ง] 23 พ.ค.2559
10348 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 10/2559 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณและส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจกองบังคับการอำนวยการ [3 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 04 พ.ค.2559
10347 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 54/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 30 เม.ย.2559
10346 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 75/2559 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งช้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 31 มี.ค.2559
10345 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 73/2559 เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [5 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 30 มี.ค.2559
10344 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 74/2559 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 30 มี.ค.2559
10343 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 5/2559 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 899 ครั้ง] 30 มี.ค.2559
10342 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กส. 61/2559 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำสัญญารับทุนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 16 มี.ค.2559
10341 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กส. 13/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองการสอบ [3 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 15 มี.ค.2559
10340 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กส. 14/2559 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการสอบ [2 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 15 มี.ค.2559
10339 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 38/2559 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [9 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 15 ก.พ.2559
10338 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 31/2559 แต่งตั้งกรรมการอำนวยการ และอนุกรรมการ ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ทางนิติศาสตร์ เพศชาย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน ในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชาย [6 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 03 ก.พ.2559
10337 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 451/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 263 ครั้ง] 24 ธ.ค.2558
10336 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 398/2558 บรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และแต่งตั้งว่าที่ยศ [2 แผ่น อ่าน 261 ครั้ง] 06 พ.ย.2558
10335 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 394/2558 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 213 ครั้ง] 03 พ.ย.2558
10334 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 393/2558 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และแก้ไขตำแหน่งเลขที่ในคำสั่ง บช.ศ. ที่ 393/2558 ลง 30 ต.ค.2558 [89 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 30 ต.ค.2558
10333 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 390/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 29 ต.ค.2558
10332 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 376/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ [2 แผ่น อ่าน 253 ครั้ง] 14 ต.ค.2558
10331 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 366/2558 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 269 ครั้ง] 01 ต.ค.2558
10330 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 361/2558 เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [6 แผ่น อ่าน 282 ครั้ง] 30 ก.ย.2558
10329 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 362/2558 เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 30 ก.ย.2558
10328 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 363/2558 เลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 30 ก.ย.2558
10327 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 364/2558 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 259 ครั้ง] 30 ก.ย.2558
10326 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 22/2558 เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [5 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 30 ก.ย.2558
10325 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 359/2558 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 29 ก.ย.2558
10324 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 358/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 29 ก.ย.2558
10323 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 255/2558 แต่งตั้งกรรมการอำนวยการ และอนุกรรมการ ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) พ.ศ.2558 [6 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 07 ส.ค.2558
10322 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 20/2558 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 14 ก.ค.2558
10321 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 207/2558 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
10320 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 205/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 224 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
10319 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 206/2558 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 245 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
10318 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 16/2558 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
10317 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 17/2558 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
10316 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 18/2558 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
10315 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 209/2558 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 265 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
10314 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 210/2558 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
10313 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 211/2558 ปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รองผู้บังคับการ หรือเทียบเท่า ให้รับเงินเดือนพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอก (พิเศษ) [2 แผ่น อ่าน 274 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
10312 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 212/2558 ปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รองผู้บังคับการ หรือเทียบเท่า ให้รับเงินเดือนพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอก (พิเศษ) [2 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
10311 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 213/2558 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
10310 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 214/2558 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
10309 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 216/2558 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 234 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
10308 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 217/2558 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
10307 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 218/2558 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 240 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
10306 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 219/2558 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 259 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
10305 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 208/2558 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 258 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
10304 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 15/2558 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รองผู้บังคับการอำนวยการ [3 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 29 มิ.ย.2558
10303 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 197/2558 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 240 ครั้ง] 19 มิ.ย.2558
10302 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 190/2558 แต่งต้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 16 มิ.ย.2558
10301 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 185/2558 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [1 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 10 มิ.ย.2558
10300 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 180/2558 แต่งตั้งกองอำนวยการการจัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่่มประสิทธิภาพงานอำนวยการของกองบัญชาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [4 แผ่น อ่าน 246 ครั้ง] 05 มิ.ย.2558
10299 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 174/2558 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [46 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 29 พ.ค.2558
10298 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 166/2558 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 218 ครั้ง] 27 พ.ค.2558
10297 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 167/2558 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 263 ครั้ง] 27 พ.ค.2558
10296 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 155/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 18 พ.ค.2558
10295 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 147/2558 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 08 พ.ค.2558
10294 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 145/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 06 พ.ค.2558
10293 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 146/2558 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 06 พ.ค.2558
10292 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 144/2558 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 01 พ.ค.2558
10291 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 138/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 30 เม.ย.2558
10290 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 139/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 268 ครั้ง] 30 เม.ย.2558
10289 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 140/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 30 เม.ย.2558
10288 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 141/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 251 ครั้ง] 30 เม.ย.2558
10287 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 6/2558 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 842 ครั้ง] 11 มี.ค.2558
10286 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 83/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 251 ครั้ง] 06 มี.ค.2558
10285 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 84/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงานของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 06 มี.ค.2558
10284 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 78/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 26 ก.พ.2558
10283 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 75/2558 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 25 ก.พ.2558
10282 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 66/2558 ตั้งกองอำนวยการ และอนุกรรมการ ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และชั้นพลตำรวจ (นสต.) ประจำปี พ.ศ.2558 [6 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 18 ก.พ.2558
10281 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 5/2558 แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กองบังคับการอำนวยการ [1 แผ่น อ่าน 1039 ครั้ง] 09 ก.พ.2558
10280 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 47/2558 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 05 ก.พ.2558
10279 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 4/2558 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 1028 ครั้ง] 04 ก.พ.2558
10278 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 44/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 03 ก.พ.2558
10277 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 41/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 30 ม.ค.2558
10276 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 42/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 30 ม.ค.2558
10275 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 43/2558 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 30 ม.ค.2558
10274 - บช.ศ. 40/2558 ให้ใช้แผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 30 ม.ค.2558
10273 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 26/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 23 ม.ค.2558
10272 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 20/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 20 ม.ค.2558
10271 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 18/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 15 ม.ค.2558
10270 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 15/2558 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 14 ม.ค.2558
10269 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 5/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1212 ครั้ง] 09 ม.ค.2558
10268 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 6/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 942 ครั้ง] 09 ม.ค.2558
10267 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 7/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 834 ครั้ง] 09 ม.ค.2558
10266 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 8/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 833 ครั้ง] 09 ม.ค.2558
10265 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 9/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 09 ม.ค.2558
10264 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 526/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 26 ธ.ค.2557
10263 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 519/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 241 ครั้ง] 23 ธ.ค.2557
10262 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 405/2557 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 11 ธ.ค.2557
10261 ไปราชการ บช.ศ. 364/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 243 ครั้ง] 06 พ.ย.2557
10260 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 353/2557 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [133 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 31 ต.ค.2557
10259 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 354/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 259 ครั้ง] 31 ต.ค.2557
10258 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 334/2557 แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer CIO) ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 260 ครั้ง] 24 ต.ค.2557
10257 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 335/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 255 ครั้ง] 24 ต.ค.2557
10256 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 49/2557 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 22 ต.ค.2557
10255 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 330/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ [2 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 22 ต.ค.2557
10254 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 331/2557 แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 244 ครั้ง] 22 ต.ค.2557
10253 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 332/2557 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานสื่อมวลชน [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 22 ต.ค.2557
10252 - ตร. 224/2557 การปรับค่าชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย [9 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 21 ต.ค.2557
10251 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 316/2557 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 07 ต.ค.2557
10250 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 314/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 274 ครั้ง] 03 ต.ค.2557
10249 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 312/2557 มอบหมายอำนาจหน้ารับผิดชอบและรับษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 262 ครั้ง] 02 ต.ค.2557
10248 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 307/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 255 ครั้ง] 30 ก.ย.2557
10247 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 308/2557 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 30 ก.ย.2557
10246 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 309/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับเงินเดือน (เต็มขั้น) และได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 251 ครั้ง] 30 ก.ย.2557
10245 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 310/2557 เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 244 ครั้ง] 30 ก.ย.2557
10244 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 45/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [7 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 30 ก.ย.2557
10243 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 46/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับเงินเดือน (เต็มขั้น) และได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 30 ก.ย.2557
10242 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 47/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 30 ก.ย.2557
10241 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 287/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 253 ครั้ง] 22 ก.ย.2557
10240 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 1/2557 ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียนในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗ [40 แผ่น อ่าน 1261 ครั้ง] 19 ก.ย.2557
10239 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 42/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 04 ก.ย.2557
10238 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 261/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและรับรองสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 249 ครั้ง] 03 ก.ย.2557
10237 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 226/2557 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 236 ครั้ง] 31 ก.ค.2557
10236 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 225/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 197 ครั้ง] 30 ก.ค.2557
10235 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 210/2557 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 24 ก.ค.2557
10234 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 202/2557 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน i-edupol เพิ่มเติมภาษาจีน, ภาษาเมียนมาร์ และภาษาเวียดนาม [2 แผ่น อ่าน 246 ครั้ง] 22 ก.ค.2557
10233 - บก.อก. 38/2557 ถอนชื่อออกจากคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [3 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
10232 - บก.อก. 37/2557 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [3 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
10231 - บก.อก. 36/2557 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [6 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
10230 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 35/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
10229 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 34/2557 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
10228 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 33/2557 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ [4 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
10227 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 32/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
10226 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 31/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
10225 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 30/2557 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [7 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
10224 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 29/2557 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ [4 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
10223 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 28/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
10222 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 27/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
10221 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 26/2557 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
10220 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 25/2557 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ [4 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
10219 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 193/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน ๑๐ เครื่อง [1 แผ่น อ่าน 230 ครั้ง] 16 ก.ค.2557
10218 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 24/2557 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 02 ก.ค.2557
10217 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 171/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 30 มิ.ย.2557
10216 - บช.ศ. 174/2557 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 30 มิ.ย.2557
10215 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 22/2557 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการบริหารการกีฬาตำรวจประเภทยิงปืน ปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามยิงปืนแสงสิงแก้ว จังหวัดนครราชสีมา [2 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 16 มิ.ย.2557
10214 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 23/2557 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 16 มิ.ย.2557
10213 - บก.อก. 21/2557 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 11 มิ.ย.2557
10212 - ฝรก. 178/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 04 มิ.ย.2557
10211 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 157/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 245 ครั้ง] 30 พ.ค.2557
10210 ไปราชการ ฝรก. 176/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 257 ครั้ง] 29 พ.ค.2557
10209 ไปราชการ ฝรก. 173/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 27 พ.ค.2557
10208 - ฝรก. 174/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 27 พ.ค.2557
10207 ไปราชการ ฝรก. 169/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 208 ครั้ง] 26 พ.ค.2557
10206 - ฝรก. 165/2557 การจัดเวรเจ้าหน้าที่กำกับดูแลอุปกรณ์ชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ [2 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 22 พ.ค.2557
10205 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 144/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 21 พ.ค.2557
10204 ไปราชการ ฝรก. 167/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 234 ครั้ง] 21 พ.ค.2557
10203 ไปราชการ ฝรก. 168/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 205 ครั้ง] 21 พ.ค.2557
10202 ไปราชการ ฝรก. 161/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 216 ครั้ง] 20 พ.ค.2557
10201 ไปราชการ ฝรก. 162/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 20 พ.ค.2557
10200 ไปราชการ ฝรก. 163/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 206 ครั้ง] 20 พ.ค.2557
10199 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝรก. 164/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 20 พ.ค.2557
10198 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 143/2557 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับการจัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องปั้มน้ำ และหลังคาอาคารบ้านพักอิสระ กองบัญชการศึกษา อาคาร ๑ ที่ชำรุด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 20 พ.ค.2557
10197 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 142/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับกระสุนปืนและเป้าปืนในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๕๗ ให้กับคณะกรรมการบริหารการกีฬาตำรวจประเภทยิงปืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 202 ครั้ง] 19 พ.ค.2557
10196 ไปราชการ ฝรก. 158/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 223 ครั้ง] 16 พ.ค.2557
10195 ไปราชการ ฝรก. 160/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 228 ครั้ง] 16 พ.ค.2557
10194 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 152/2557 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสุตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสืบสวน) รุ่นที่ ๑๕ (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 15 พ.ค.2557
10193 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 141/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 227 ครั้ง] 15 พ.ค.2557
10192 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝรก. 154/2557 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่คณะผู้รับผิดชอบ หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [2 แผ่น อ่าน 226 ครั้ง] 14 พ.ค.2557
10191 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 155/2557 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [3 แผ่น อ่าน 261 ครั้ง] 14 พ.ค.2557
10190 ไปราชการ ฝรก. 157/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 193 ครั้ง] 14 พ.ค.2557
10189 เข้ารับการฝึกอบรม ฝรก. 153/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 233 ครั้ง] 12 พ.ค.2557
10188 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 139/2557 แต่งตั้งวิทยากรและเจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [2 แผ่น อ่าน 279 ครั้ง] 12 พ.ค.2557
10187 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 138/2557 แต่งตั้งกรรมกาารตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำสำเนาและเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 12 พ.ค.2557
10186 ไปราชการ บช.ศ. 137/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 12 พ.ค.2557
10185 ไปราชการ ฝรก. 145/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 08 พ.ค.2557
10184 ไปราชการ ฝรก. 146/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 08 พ.ค.2557
10183 ไปราชการ ฝรก. 148/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 08 พ.ค.2557
10182 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 149/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม [1 แผ่น อ่าน 264 ครั้ง] 08 พ.ค.2557
10181 ไปราชการ ฝรก. 150/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 08 พ.ค.2557
10180 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 130/2557 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 07 พ.ค.2557
10179 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 133/2557 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตรการยิงปืนพกขั้นพื้นฐานและการดูแลและปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี [2 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 07 พ.ค.2557
10178 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 132/2557 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับการจ้างตรวจสภาพ ซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 07 พ.ค.2557
10177 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 131/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างเหมากำจัดปลวก อาคารกองบัญชาการศึกษา, คลังเก็บพัสดุกองบัญชาการศึกษา, อาคารพลานามัย, อาคารกองร้อยรักษาการณ์ และร้านค้าสวัสดิการ กองบัญชาการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 07 พ.ค.2557
10176 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝรก. 140/2557 มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 07 พ.ค.2557
10175 - ฝรก. 141/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 07 พ.ค.2557
10174 ไปราชการ ฝรก. 142/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 251 ครั้ง] 07 พ.ค.2557
10173 ไปราชการ ฝรก. 143/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 07 พ.ค.2557
10172 ไปราชการ บช.ศ. 128/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 06 พ.ค.2557
10171 ไปราชการ ฝรก. 135/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 265 ครั้ง] 01 พ.ค.2557
10170 ไปราชการ ฝรก. 136/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 01 พ.ค.2557
10169 ไปราชการ ฝรก. 139/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 253 ครั้ง] 01 พ.ค.2557
10168 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 123/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 30 เม.ย.2557
10167 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 124/2557 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 30 เม.ย.2557
10166 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 125/2557 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสืบสวน) รุ่นที่ ๑๕ [3 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 30 เม.ย.2557
10165 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 126/2557 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) รุ่นที่ ๑๖ [3 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 30 เม.ย.2557
10164 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 127/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองกลางของกองบัญชาการศึกษา เพื่อยืมใช้ประดับ [2 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 30 เม.ย.2557
10163 ไปราชการ บช.ศ. 119/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 29 เม.ย.2557
10162 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 115/2557 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยการตำรวจ (e-library) [3 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 25 เม.ย.2557
10161 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 114/2557 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 25 เม.ย.2557
10160 - บช.ศ. 116/2557 แต่งตั้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 25 เม.ย.2557
10159 ไปราชการ ฝรก. 128/2557 ให้ข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 25 เม.ย.2557
10158 ไปราชการ ฝรก. 129/2557 ให้ข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจเดินทางไปราชการ [12 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 25 เม.ย.2557
10157 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ฝรก. 130/2557 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 25 เม.ย.2557
10156 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 131/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๒ ชั้น ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ [2 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 25 เม.ย.2557
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553